Soru

Nakden ödemeyi taahhüt ettiğimiz sermaye tutarını sonraki yıllarda oluşan dönem karlarından karşılanması mümkün müdür? Bu durumda karın sermayeye ekleniyor olmasından hareketle kar dağıtımı yapılmadığı ve dolayısıyla vergi kesintisi yapılmayacağı kabul edilebilir mi?

Gelir Vergisi Kanununun 94/6- b maddesinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara, dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları üzerinden tevkifat yapılacağı hükme bağlanırken parantez içi hükümle karın sermayeye eklenmesinin kar dağıtımı sayılmayacağı belirlenmiştir. Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinin ikinci fıkrası ile 30. maddesinin üçüncü fıkrasında da kar payları üzerinden yapılacak vergi kesintisine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Bu yasal düzenlemelere istisnaden 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca kar payları üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranları %15 olarak belirlenmiştir.

Şirket ortaklarınca nakden ödeneceği taahhüt edilen sermaye tutarlarının sonraki dönemlerde gerçekleşen karlardan karşılanması durumunda, bahse konu olan kar payları ortaklar tarafından edinilmiş ve kendilerine ait sermaye borcunun ödenmesi kullanılmış olmaktadır. Dolayısıyla, bu uygulama sonucunda karın sermayeye eklenmesi gerçekleşmemekte; aksine karın ortaklara dağıtılması hayata geçmektedir.

Buna göre, ortaklar tarafından nakden ödenmesi taahhüt edilen sermaye tutarının ortaklara dağıtılacak olan şirket karından karşılanması kar dağıtımı sayılacak ve ortakların statüsüne göre %15 oranında gelir veya kurumlar vergisi kesintisi yapılacaktır. Nitekim İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 05.06.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-125-567 sayılı özelgede de sermaye taahhüdünün sonraki yıllarda meydana gelen karlarla karşılanması kar dağıtımı olarak yorumlanmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.