MGC Legal ekibinin hazırladığı işbu "Stajyer Avukatların Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Muvafakatname ile İş Yapması Hakkında Bölge İdare Mahkemesi Kararı" başlıklı makalemizi okumanıza sunarız.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Onuncu İdare Dava Dairesinin 2021/2932 E., 2022/258 K., sayılı kararında;

Davacı adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde kamu haczi uygulanıp uygulanılmadığına yönelik olarak 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bilgi verilmesi talebiyle başvuruda bulunulması üzerine idare cevap vermeyerek zimmen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Söz konusu uyuşmazlık, stajyer avukatın yanında staj yaptığı avukat vekaletnamesi ile kamu kurumlarından bilgi talep edip edemeyeceği ile ilgilidir. İlk derece mahkemesi tarafından Avukatlık Kanunu'nun 26. maddesi dikkate alınarak davacı vekilince stajyer avukata verilen resmi kurum ve kuruluşlarda avukatın takip ettiği iş ve işlemleri yapma ile evrak sunup alma yetkisinin ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu bu bağlamda söz konusu muvafakatnameye dayanılarak talepte bulunamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

İş bu karara davacı vekili tarafından yapılan itirazda bilgi edinme talebine ilişkin dilekçenin "Av..." olarak imzalandığı, dilekçenin stajyer avukat tarafından imzalanmadığı, idarenin bu konuda hataya düştüğü, stajyer avukatın yanında staj yaptığı avukatın dilekçesini kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edebileceği belirtilmiştir.

İtiraz neticesinde Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan incelemede; Davaya konu bilgi edinme talebine ilişkin dilekçenin dava dosyasında yer aldığı ve dilekçenin "Av..." olarak imzalı olduğu, idareden talepte bulunan kişinin stajyer avukat olmadığı, davacı vekili tarafından 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 26.maddesi uyarınca adına muvafakatname düzenlendiği stajyer avukat vasıtasıyla dilekçenin idareye verildiği dolayısıyla stajyer avukatın yanında staj yaptığı avukatın dilekçesini kamu kurum ve kuruluşlarına teslim edebileceği bu duruma engel olabilecek aksi yönde Kanuni bir düzenlemenin de 1136 Saylı Avukatlık Kanunu'nda olmadığı görüldüğünden ayrıca usulüne uygun vekaletname ile vekil kılınan Avukatın da davacı adına kayıtlı taşınmazlar üzerinde kamu haczi uygulanıp uygulanmadığı hususunda 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bilgi istemesinde hukuku aykırılık da olmadığı anlaşıldığından davacının bilgi edinme başvurusu hakkında bir karar verilmesi gerekirken talebin değerlendirilmemesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup açıklanan nedenlerle istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen iş bu karar ile stajyer avukatın muvafakatname ile kamu kurum ve kuruluşlarında avukat adına iş yapma yetkisi vurgulanmıştır. Avukatlık Kanunu'nun 23 maddesinde stajın yapılması ve stajyerin ödevleri düzenlenmiş olup buna göre;

"Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak, baro yönetim kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak zorundadırlar."

Avukatlık Kanunu'nun 26. maddesinde stajyerlerin yapabileceği işler açıkça belirtildiği üzere;

"Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler. Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer."

Türkiye Barolar Birliği Avukatık Staj Yönetmeliğinin 19.maddesinde ise, stajyerlerin yapabileceği işler düzenlenmiş olup şöyle açıklanmıştır;

"Stajyer, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı oluru ile onun gözetim ve sorumluluğu altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilir. Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden adının silinmesi ile sona erer. Stajyer, yanında staj yaptığı avukatın yazılı oluru ile dava dosyalarından fotokopi ve benzeri yollarla örnek alabilir. Stajyer ayrıca vekaletname veya yazılı olur olmaksızın, dava ve takip dosyalarını inceleyebilir."

Görüldüğü üzere, avukat stajyerinin ancak avukatın yazılı oluru ile onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk, sulh ceza mahkemeleri ve icra mahkemelerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebileceği ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebileceği kabul edilmiştir.

Diğer yandan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 15. maddesinde; "Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır..." denilmektedir.

Buna göre,  avukatlık stajı kanuni bir zorunluluk olup, mesleki bilgi ve tecrübeyi kazanmak amacıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla avukat ile stajyer avukat arasındaki ilişki iş akdi ya da hizmet akdine dayalı olmayıp kanuni bir ilişkidir. İş bu sebeple, stajyer avukatın muvafakatname ile avukat adına kamu kurum ve kuruluşlarında ki işlemleri yapmaya, dosya incelemeye, avukatın yazılı oluru ile dava dosyalarından fotokopi ve benzeri örnekleri almaya ve kanunda belirlenen mahkemelerde duruşmaya girmeye yetkisi bulunmaktadır.

Hal böyle iken, Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen karar hukuka uygun olup yerinde bir karardır. Stajyer avukatların avukat adına yaptığı iş ve işlemlerde yetkisi bulunmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.