11.03.2023 tarihli ve 32129 sayılı Resmî Gazete' de Adalet Bakanlığı tarafından "Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca;

  • Taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaz veya,
  • Tahkim anlaşmasında ücretin belirlenmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmazsa ya da,
  • Taraflarca bu konuda yerleşmiş milletlerarası kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmamışsa,

Hakem veya hakem kurulunun alacağı ücret hususunda bu tebliğ hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  Bununla birlikte Tebliğ aşağıdaki hususları düzenlemiştir:

  • Hakemlerden birinin, bu Tebliğ'de düzenlenmeyen herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi ile hukuki veya fiili sebeplerle görevini zamanında yerine getirememesi nedeniyle çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile hakemlik yetkisinin sona ermesi durumunda ve konusu para ile değerlendirilemeyen işlerde bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.
  • Tebliğ'de belirtilen hakem ücretleri, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihai hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığı olarak belirlenmiştir.
  • Tebliğ'in 2. Maddesinin son fıkrasına göre hakem kararlarının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması gibi hallerde ek ücret alınmayacağı düzenlenmiştir.
  • Anlaşmazlığın, davanın konusuz kalması, feragat veya sulh nedeniyle hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda Milletlerarası Tahkim Kanununun 12'nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca süre verilmesinden önce sona ermesi halinde Ücret Tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hak kazanacağı düzenlenmiştir.
  • Tebliğ'in 8. Maddesinde ise hakemlik ücretinin tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edileceği düzenlenmiştir.
  1. TEBLİĞE GÖRE HAKEMLERE VERİLECEK ÜCRETLER

Bu tebliğe göre verilecek ücretler ise aşağıda yer alan ücret tablosuna göre hesaplanacağı ifade edilmiştir.

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

TEK HAKEM ÜCRETİ

3 VEYA DAHA FAZLA

SAYIDA HAKEM ÜCRETİ

İlk gelen 500.000,00 TL için

% 5

% 8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL'den yukarısı için

% 0,1

% 0,2


İşbu anılı Tebliğ 15.03.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda 25.02.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.