Ülkemizdeki başarılı dijital girişimlerin yarattığı katma değeri yurt dışına sunması için faydalanabileceği desteklerin kapsamı genişletildi.

Bu kapsamda, ülkemizdeki şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için oluşturan Turquality desteği mevzuatına yakın zamanda Bilişim Şirketleri de katıldı ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) destek programı oluşturuldu.

Bununla beraber bilişim şirketleri için yeni destek programları açıklandı.

Konuya ilişkin gelişme ve detayları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

İlgili destekleri düzenleyen mevzuat hangisidir?

Söz konusu desteklerin çerçevesi 20 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişim Yıldızları) Programı Hakkında Karar ("Karar") ve Kararın uygulanmasına ilişkin yayınlanan Genelge ile çizildi.

Hangi şirketler desteğe tabidir?

Türkiye'de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde yer alan yazılım, gömülü yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve hizmet platformları ve ilişkili sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin gerekli şartı taşıması halinde destekten faydalanması mümkündür.

Hangi programlar ve teşvikler mevcut?

Karar ve Genelge uyarınca, aşağıda yer verdiğimiz 3 adet ana programın oluşturulduğu ve her program kapsamında ise alt teşviklere yer verildiği görülmektedir.

1. İhracata Hazırlık Destekleri
2. Yurt dışına Yönelik Pazarlama Destekleri
3. E-Turquality Programı

Programların alt kırımları olarak yer alan alt program/teşviklerin detaylarına yer verilen Ticaret Bakanlığı tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Programlardan herkes yararlanabilir mi?

İlk iki ana programdaki, sadece iş birliği kuruluşlarının yararlanabileceği belirtilen teşvikler haricindeki teşviklerden, TÜM bilişim şirketleri yararlanma hakkına sahip iken, E-Turquality programından, sadece ilgili program kapsamına girmeye hak kazanan şirketler yararlanabilmektedir.

Genelge uyarınca, ilgili desteklerden yararlanılması için,

 • Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine kaydolunması ve
 • İncelemeci kuruluş olduğu için Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olunması

ön şart olarak belirtilmiştir.

Hangi programdan yararlanılacağı nasıl belirlenmelidir?

İlk iki programda yer alan teşviklerden yararlanmak için Genelgede ve Kararda özellik arz eden bir husus bulunmamaktadır. Dolayısıyla bilişim şirketi kategorisinde olan her şirket ilk iki ana programdan herhangi bir teşvik sayısı kısıtlaması olmaksızın (tercih edilirse iki ana programdan da aynı anda) yararlanma hakkına sahiptir.

T.C. Ticaret Bakanlığının web sitesinde yayınlanan form ve ek belgelerde, desteklerden yararlanmak için gereken hususlar belirtilmektedir.

E-Turquality programından yararlanmak için gereken şart: Güçlü bir kurumsal alt yapı

3.ana program olarak belirttiğimiz E-Turquality Programından, Bakanlığın uygun göreceği şirketler yararlanabilmekte olup program kapsamında diğer ilk iki ana programa nazaran daha yüksek tutarda desteklerin verildiği görülmektedir.

Program kapsamına kabul edilme süreçleri oldukça uzun sürmekle beraber, program kapsamına alınacak şirketlerin güçlü bir kurumsal alt yapısının oluşturulması beklenmektedir.

Genelge uyarınca, E-Turquality kapsamına girecek şirketler için aşağıda yer verilen kriterlerin değerlendirileceği vurgulanmıştır;

 • Vizyon,
 • Ürün/hizmetler,
 • Strateji yönetimi ve kurumsal yetkinlikler,
 • Finansal yönetim ve performans,
 • Operasyon yönetimi,
 • Pazarlama, satış ve marka yönetimi becerileri,
 • Yönetişim,
 • İnsan kaynakları yönetimi,
 • Bilgi teknolojileri ve dijitalleşme beceriler,
 • Uluslarasılaşma ve unicorn olma potansiyeli

Dolayısıyla ilgili program kapsamına girmek ve daha yüksek tutarlı desteklerden yararlanmak için özellikle kurumsal alt yapının geliştirilmesinin ve stratejik iş planının uygunluğunun ispatının gerekmekte olduğunun altını çizmek isteriz.

Örneğin, başvuru sahibi şirketin 5 yıllık iş planının olması, performans yönetim sisteminin olması ya da raporlama sisteminin olması gibi hususların puan kazandırıcı olduğunu düşünmekteyiz.

Ayrıca, Program kapsamına girebilmek için, başvuru sahibi şirketlerin Genelge kapsamında görevlendirilen danışmanlık şirketlerden biri tarafından ön incelemesinin yapılması da gerekmektedir. Ön inceleme için ise ilgili danışmanlık şirketine ödenmesi gereken tutarın 2022 yılı için 59.842 TL olduğu belirtilmektedir.

Son olarak, ilk iki ana programdan yararlanırken, eş zamanlı olarak E-Turquality Programına katılmak için başvuru yapılması önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Yani, bir bilişim şirketi, Genelge ve Karar kapsamında bulunan her destekten -işbirlikçi kuruluşları için öngörülenler hariç olmak üzere- herhangi bir sınırlama olmaksızın yararlanabilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.