Gençlik ve Spor Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan ve spor anonim şirketlerinin yapısıyla ilgili çeşitli hususları düzenleyen Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) 26 Temmuz 2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ uyarınca, “Spor Anonim Şirketi” ifadesi bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan ve spor faaliyetinde bulunmak amacıyla Bakanlığa tescilini yaptıran anonim şirketi ifade etmektedir.

Tebliğ kapsamında ayrıca spor anonim şirketinin esas sözleşmesinin içeriğinde yer alması gereken asgari unsurlar belirlenmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin ticaret unvanında spor, sportif veya belirli bir spor dalını tanımlayacak ibarelerden biri ya da birkaçı bulunmalıdır.
 • Spor faaliyetlerinde bulunulmasını içerecek şekilde esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu belirtilmelidir.
 • Spor anonim şirketinin spor faaliyetlerinde kullanacağı renk, amblem ve benzeri diğer ayırıcı işaretleri tanımlayan ibareler yer almalıdır.
 • Spor faaliyetlerinde bulunulması taahhüt edilen spor dalları ve bu spor dallarında faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren hüküm belirtilmelidir.
 • Faaliyette bulunduğu en yüksek harcamaya sahip spor dalındaki müsabakaların yapıldığı döneme göre şirketin hesap dönemi bulunmalıdır.
 • Bütçenin hazırlanması, yürürlüğe konulması ve uygulanması usulü yer almalıdır.
 • Spor anonim şirketlerinin payları hamiline veya nama yazılı olabilir. Ancak, borsada işlem görenler hariç olmak üzere, bir spor kulübü ile bağlantılı olan spor anonim şirketlerinin paylarının nama yazılı olması zorunludur.
 • Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyeti bulunamaz.
 • Bir spor anonim şirketinde mal varlığı ya da sözleşme, ortaklık, yönetim veya benzeri bir bağlantısı olan spor kulübünün;
  • Oy haklarının çoğunluğuna sahip olması,
  • Esas sözleşme uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini veya aday gösterme hakkına sahip olması,
  • Spor anonim şirketini bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hakimiyeti altında tutabilmesi,
  • Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturması,
  • Hâkim bulunduğu bir veya daha fazla şirket aracılığıyla spor anonim şirketine dolaylı olarak hâkim olabilmesi,

hâllerinde spor anonim şirketinin üzerinde hâkimiyetinin bulunduğu kabul edilir.

 • Spor anonim şirketlerinin asgari sermayesi 1.000.000 Türk lirasından az olamaz.
 • Tebliğ'de sayılı suçlarından mahkûm olanların spor anonim şirketlerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
 • Spor kulübü ve spor anonim şirketi yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.

Tebliğ'in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.