30.12.2020 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 415 vd. maddelerinde değişiklikler yapılmış olup bu değişiklikler nezdinde hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin, genel kurul toplantısında önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak aldıkları giriş kartı ile genel kurula katılmalarını öngören hükümler kaldırılmıştır. Bu bağlamda, yeni düzenleme uyarınca 01.04.2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay sahiplerine Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK)'na bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

06.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de, "Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin; Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması" hakkında yayımlanan Tebliğ (TEBLİĞ) 'de ise:

  • Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi, kaydedilmesi usul ve esasları ile bu kapsamda alınacak ücretler,
  • Pay sahipleri çizelgesinin kuruluştan sağlanması usul ve esasları ile bu kapsamda alınacak ücretler

belirlenmiştir.

Bunlar ışığında yapılan hukuki tespitler aşağıdaki gibidir:

Öncelikle belirtilecek olursa, TEBLİĞ yalnızca ve yalnızca Anonim Şirket Sahipleri için bağlayıcıdır ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nun 13. maddesi uyarınca "payları kayden izlenen şirketler" bu kapsam dışında tutulmuştur.

Hamiline yazılı pay senedi sahipliğinden doğan hakların kullanılması için iki hususun yerine getirilmesi gerekmektedir:

  1. İlgili kişi hamiline yazılı pay senedinin sahibi olduğunu ispat etmelidir.
  2. Zilyetliğini merkezi kayıt kuruluşuna bildirmiş olmalıdır.

TEBLİĞ'in 10. Maddesi gereğince, Hamiline yazılı pay senedi sahibi; MKK'ya bildirim yapıncaya kadar TTK'dan doğan "pay sahipliği hakları"nı kullanamayacak olup bu hakların ileri sürülmesi hususunda MKK'ya bildirim tarihi geçerlidir.

TEBLİĞ'in Pay Senetlerinin Bastırılması Ve Dağıtılması başlıklı 4. Maddesinde; Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırıldığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, Şirket Yönetim Kurulu (YK) kararında asgari olarak bastırılacak pay senetlerinin; adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı, grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedeli belirtilmektedir.

TEBLİĞ'de pay senetlerinin bastırılması ve dağıtılmasına ilişkin uygulama gösterilmektedir. Buna göre, "hamiline yazılı pay senetleri", pay bedelinin tamamının ödenmesinin ardından YK'nınalacağı karar üzerine bastırılarak dağıtılacak ve hamiline yazılı pay sahibine ait bilgiler ile şirketin iletişim bilgileri MKK'ya bildirilerek sisteme kaydı gerçekleştirilecektir.

Bu durumda:

Pay senetleri, MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen "tekil" numarayı içerecek şekilde şirket tarafından bastırılacaktır. Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin YK kararı tescil ve ilan edilir.

Ayrıca bağımsız denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesine konulur. YK kararının tescilinden önce,

bu senetleri ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edilir, akabinde ise şirket adına imzaya yetkili olanların en az ikisi tarafından imzalanır ve imzaları karşılığında pay sahiplerine dağıtılır. Pay senetlerinin bastırılması, MKK'ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır.

TEBLİĞ uyarınca yapılacak kayıt ve bildirimler, MKK sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza, e-devlet şifresi veya T.C. Kimlik Kartı ile erişim sağlanarak veya doğrudan MKK'nin "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi" uygulamasından giriş yapılarak elektronik ortamda yapılmaktadır.

TEBLİĞ'e göre hamiline yazılı pay sahibine ait;

  1. Gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarası,
  2. Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil numarası ile merkez adresi,
  3. İletişim bilgileri

MKK'ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydı gerçekleştirilmelidir.

TEBLİĞ'in Geçici 1. Maddesinde belirtildiği üzere, bu kapsamda MKK'ya bildirilmesi gerekli olan bilgiler, şirketi temsile yetkili olanlarınca beş işgünü içinde MKK'ya gerekli bildirimlerin yapılması gerekmekte olup, aksi halde idari para cezası gündeme gelecektir.

TEBLİĞ'n pay senetlernn devr ve devrnbildirilmesi başlıklı 5. maddesinde belirtildiği üzere,bu pay senetlerinin devri; ancak ve ancak, MKKbildiriminden sonra şirket ve üçüncü kişilere karşıhüküm ifade etmektedir. Bununla birlikte, devralantarafından şirkete başvurulması durumunda devirbildirimi şirket aracılığıyla yapılmaktadır. Bubildirimin yapılması da yine zorunludur. Şirkettarafından yapılan bildirim üzerine şirkete ve paysahibine, devralan tarafından yapılan bildirimüzerine ise devralan ve devredene, "kaydınoluşturulduğu hususunda" bilgilendirmeyapılmaktadır.

Genel Kurul (GK)'a çağrılanlar, "GK'yakatılabilecekler" listesini düzenlerken, hamiline yazılıpay sahipleri bakımından "MKK'dan sağlanan paysahipleri çizelgesini" dikkate almalıdır. Zira;TEBLİĞ'n Pay Sahpler Çzelgesnn MKK'danSağlanması başlıklı 6. Maddesine göre, pay sahipleriçizelgesinin hazırlanması için, şirketi temsile yetkiliolanlarca GK tarihinden en az iki gün önce MKKsistemi üzerinden başvuruda bulunulacaktır.

Kayıtların tutulması başlıklı 7. Maddede ise;Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları payailişkin kayıtlarının "MKK tarafından oluşturulanelektronik ortamda tutulacağı" hüküm altınaalınmıştır. Bu bağlamda, şirket tarafından hatalı veeksik kayıtları düzetmek amacıyla MKK sistemindegüncelleme yapılması durumunda, ilgili düzeltmeninMKK tarafından şirket ve ilgili pay sahiplerinebildirilmesi gerekmektedir.

Kayıtların paylaşılması başlıklı 8. Madde uyarıncaMKK nezdinde tutulan kayıtların gizli olup sözkonusu kayıtların yalnızca ilgili kanunlar uyarıncayetkili kılınmış merciler ile paylaşılacağıdüzenlenmiştir. Pay sahiplerinin kendileri ise,yalnızca kendi adlarına kayıtlı payları MKK'nin "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi" uygulamasıüzerinden elektronik ortamda sorgulama ve bunlarailişkin belgeyi elektronik ortamda edinebilmehakkına sahiptir.

Pay senedinin iptali başlıklı 9. Madde uyarınca, Sermaye azaltımı veya pay senedinin değiştirilmesinedeniyle senedin iptal edilmesi halinde; şirketitemsile yetkili olanlarca alınan karar akabindeyapılacak bildirim üzerine senede ilişkin kayıt MKKsisteminden silinecektir. Şirketin ticaret sicilindenterkin edildiğinin re'sen tespit edilmesi durumundaise kayıtlar doğrudan MKK tarafından iptaledilecektir.

Son olarak, Hamiline yazılı pay senedi sahiplerineMKK ile ilgili bildirimlerin yapılabilmesi için 31 Aralık2021 tarihine kadar süre verilmiş olup bu sürenin kaçırılmaması gerektiğini ayrıca belirtme ktefayda vardır.

İlgili Tebliğe: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210406-9.html adresinden ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.