09.06.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Kanun) ile birlikte vergi ve sigorta borçları yapılandırılması, İşletme kayıtlarının düzeltilmesi, bilançoda yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirme yapılarak güncel değerlerine getirilmesi imkanları düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu düzenleme ile genel olarak 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ve buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olamayan diğer vergi cezaları konu altına alınmaktadır.

Söz konusu Kanun;

1. Matrah Artırımı Düzenlemesi

2. İşletme Kayıtlarının Düzenlenmesi

3. Bilanço Düzenlenmesi

4. Alacak Yapılandırılması

5. Bağkur Prim Dondurulması ana başlıklarında düzenlemeler içermekte olup işbu bültenimizde düzenlemelerin ayrıntılarına yer verilecektir.

 1. MATRAH ARTIRIMI DÜZENLEMESİ

7326 sayılı Kanun ile mükelleflere kurumlar vergisi, KDV ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için matrah ve vergi artırımı imkanı getirildi. Kanun'da düzenlenen matrah artırımına göre; 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için başvuru yapılabilmesi mümkündür. Matrak artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.

1.1 Gelir ve Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bir veya birden fazla yıllar için (2016 ila 2020 yılları ile sınırlı olarak) vermiş oldukları beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını 31/8/2021 tarihine kadar;

i. 2016 için %35,

ii. 2017 için %30,

iii. 2018 için %25,

iv. 2019 için %20

v. 2020 için %15 oranından az olmamak üzere artırmaları halinde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin kurumlar vergisi yönünden daha sonra başka bir tarhiyat yapılamamaktadır.

Kanun kapsamında artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilmekle birlikte, söz konusu matrahlar üzerinden ayrıca bir vergi alınmayacaktır.

Fakat, beyannameleri zamanında vermiş ve borcu olmayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri artırdıkları matrah üzerinden %20 yerine %15 oranında vergi ödeyeceklerdir.

Kurumlar vergisi mükellefleri, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan etmiş veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmamış ya da hiç beyanname vermemiş ise vergilendiremeye esas alınacak matrahlar ve artırılan matrahlar;

i. 2016 için 94.000 TL'den, (ii) 2017 için 99.600 TL'den, (iii) 2018 için 105.800 TL'den, (iv) 2019 için 112.400 TL'den ve (v) 2020 için 127.500 TL'den az olamayacaktır.

1.2 Katma Değer Vergisi Yönünden Matrah Artırımı

Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

KDV mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan KDV'nin yıllık toplamı üzerinden;

i. 2016 için %3,

ii. 2017 için %3,

iii. 2018 için %2,5,

iv. 2019 için %2 ve

v. 2020 için %2'den az olmamak üzere belirlenecek KDV'yi, vergi artırımı olarak 31 Ağustos 2021'e kadar beyan etmeleri halinde, söz konusu vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak vergi mükellefleri hakkında KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Beyanname verilmemiş olması durumunda ya da bir veya iki dönem için beyanneme verilmiş olması durumunda, gelir veya kurumlar vergisi gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulması şartıyla arttırılan matrah üzerinden % 18 oranında KDV artırımında bulunulacaktır. Ancak, adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda, ortakların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması şarttır.

İlgili düzenleme kapsamında ödenen KDV'nin, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, ilgili tutarların ödenecek KDV'den indirilmesi veya iadeye konu edilmesi de söz konusu değildir. 

Mükelleflerin, artırıma esas alınan yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. 

Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki döneme devreden KDV yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki döneme devreden KDV yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilememektedir.

1.3 Ücret stopajı yönünden matrah artırımı

Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden;

2016 %6 , 2017 %5 ,  2018 %4 , 2019 %3 , 2020 %2 Oranında Matrah artırmaları halinde kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için STOPAJ yönünden inceleme ve daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

i. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi hükümleri çerçevesinde ücret ödemeleri, serbest meslek ödemeleri, yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin hakediş ödemeleri, gayrimenkul sermaye iradı ödemeleri, çiftçilere yapılan çeşitli ödemeler, esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler,

ii. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin hakediş ödemeleri, kooperatifler yapılan kira ödemeleri,

iii. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi hükümleri çerçevesinde, yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin hakediş ödemeleri.  (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

1.4 Serbest Meslek ödemeleri yönünden matrah artırımı

193 sayılı Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca; hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için %6, 2017 yılı için %5, 2018 yılı için %4, 2019 yılı için %3 ve 2020 yılı için %2 oranından az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) artırırlar.

 1. Matrah Artırımında Ortak Hükümler

31 Ağustos 2021 tarihine kadar matrah artırımı başvurusunun yapılması gerekmektedir. Hesaplanan vergileri peşin ödemek isteyenler 30 Eylül'e kadar bu ödemeleri yapabilmesi mümkündür. İlk taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödeme yapıldığı takdirde hesaplanan vergiler üzerinden %10 indirimli ödeme yapılmaktadır. Taksitle ödeme yapacaklar için ilk taksit 30 Eylül'dür. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50'si, 2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. Matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanun'un yayımlanmasından önce başlanmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel teşkil etmemektedir. Fakat, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 02.08.2021 tarihine kadar sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır.

 1. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Kanun uyarınca, 

 • 31.12.2020 itibariyle kayıtlarda gözükmekle birlikte, işletmede bulunmayan kasa mevcudunun,
 • 31.12.2020 itibariyle kayıtlarda gözükmekle birlikte, işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemlerin, 

ilgili tutarlar üzerinden %3 vergi ödenmek suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır. 

Belirtilen madde kapsamında ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyeceği gibi, vergi matrahının tespitinde gider olarak da kabul edilmeyecektir. 

Kanun ile mükelleflere, herhangi bir vergi tarhiyatı, vergi cezası veya gecikme faizine maruz kalmadan işletme kayıtlarını düzeltme imkanı getirilmiştir.

a) İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31 Ağustos 2021'e kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. Beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

b) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtialarını, 31 Ağustos 2021'e tarihine kadar, aynı neviden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını ve makine, teçhizat ve demirbaşlara ilişkin belirlenen rayiç bedelleri dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.

c) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2020 itibarıyla düzenledikleri bilançolarda görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacakları 31 Ağustos 2021'e kadar vergi dairelerine beyan ederek kayıtlarını düzeltebilirler. Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi beyanname verme süresi içinde ödenecek.

2.1. İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Ortak Hükümler

Vergi mükelleflerinin 31/8/2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlk taksiti 30/9/2021 tarihine kadar diğer taksitleri ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan oluşması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılacaktır. Yapılandırılan alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılacaktır.

Öte yandan, çeşitli kamu kurumları tarafından kesilen idari para cezalarının Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda, ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenen cezalar üzerinden %25, ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenen cezalar üzerinden %12,5 indirim yapılmaktadır.

Kanun çerçevesinde hesaplanan tutarların taksitle ödenmesi de mümkündür. Mükellefler başvuru sırasında aşağıdaki tabloda belirtilen taksit seçeneklerinden birini tercih edebileceklerdir. Taksitli ödemeler ikişer aylık dönemler halinde yapılacak olup, tabloda belirtilen katsayılar dikkate alınmak suretiyle vade farkı uygulanacaktır. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvura bulunanlara, tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir.

Taksit Sayısı

Ödeme Süresi (Ay)

Uygulanacak Katsayı

6

12

1,09

9

18

1,135

12

24

1,18

18

36

1,27

     
 1. BİLANÇO DÜZELTMESİ

3.1. İşletmelerin Bilançolarında Yer Alan Gayrimenkuller İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetleri İçin Yeniden Değerlenmesi

Vergi Usul Kanunu'nun geçici 31. maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde, ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle mükelleflerin aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir.

Yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecektir. İlk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir.

Şu kadar ki; Şirketlerin aktifinde bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin güncel değerine getirilebilmesi ve gerek şirketin kredibilitesi gerek bilançonun doğruyu yansıtması ve satış noktasındaki vergi tutarının optimize edilmesi amacı ile önemli bir düzenleme getirilmiştir. Birinci fıkranın (b) bendinin (i) ve (ii) alt bentlerinde belirtilen durumlarda yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin hesaplamada; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri yerine, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değeri,

Bu madde kapsamında daha önce yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazlar için bu fıkra uyarınca yapılacak değerlemede ise, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki aya ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran, dikkate alınır.

Bu fıkra kapsamında yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. Önceki fıkralarda taşınmazlar için öngörülen hükümler bu fıkra uygulamasında amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için de geçerlidir.

 1. ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

4.1. Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar

Kanun uyarınca yeniden yapılandırmaya aşağıdaki alacaklar konu edilebilmektedir:

 • Vergi ve vergi cezaları,
 • Kanun'da sayılmış idari para cezaları,
 • Ecrimisil borçları,
 • Gümrük vergileri ve gümrük vergilerine ilişkin idari para cezaları,
 • Sigorta primleri, topluluk sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları, işsizlik sigorta primi ve sosyal güvenlik destek primi,
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunlmasına ilişkin katkı payları,
 • Yukarıda sayılanlara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı ve/veya faizi, cezai faiz ile gecikme cezası gibi fer'i alacaklar.

4.2. Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Alacakların Yapılandırılması

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren aşağıdaki alacak ve fer'ileri yapılandırmaya konu edilebilmektedir.

i. 04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

ii. 2021 yılına ilişkin olarak 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

iii. 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, konu edinmektedir.

4.2.1  Kesinleşmiş Alacaklar

 Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);

i. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

ii. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50'sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin,

iii. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

4.2.2. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklara İlişkin Düzenlemeler

.  Kanun'un yayımlandığı tarih itibariyle ilk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re'sen ve idarece yapılmış vergi tarhiyatlarında; vergilerin %50'si ile bu tutara ilişkin hesaplanacak gecikme faiz ve zamları yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, vergilerin %50'si ile buna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

ii.  Kanun'un yayımlandığı tarih itibariyle itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarında; ödenecek alacak asılların tespitinde kanunun yayımlandığı tarih itibariyle tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacaktır. Kanunun yayımlandığı tarihten önceki en son kararın durumuna bağlı olarak yararlanılabilecek imkanlar aşağıdaki şekildedir.   

Karar

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

Terkine ilişkin olması halinde

İlk tarhiyatta/tahakkuka esas vergilerin %10'u,

Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

-Vergi aslının % 90'i

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde

Tasdik edilen vergilerin tamamı

Terkin edilen vergilerin %10'u

Bunlara ilişkin Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

Terkin edilen vergilerin kalan %10'u

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

En son kararın bozma kararı olma halinde

Vergilerin %50'si

Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

Vergilerin kalan %50'si

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

En son kararın kısmen onama kısmen bozma karar olması halinde (onanan kısım için)

Tasdik edilen vergilerin tamamı

Terkin edilen vergilerin %10'u

Bunlara ilişkin Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

Terkin edilen vergilerin kalan %90'i

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

En son kararın kısmen onama kısmen bozma karar olması halinde (bozulan kısım için)

Vergilerin %50'si

Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar

Vergilerin kalan %50'si

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

iii.Kanun'un yayımlandığı tarih itibariyle sadece vergi cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde;

Asla bağlı cezaların, vergilerin Kanun'un yayımlandığı 09.06.2021 tarihinden önce ödenmiş olması veya bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarında işlemin safhasına göre tahsilinden vazgeçilecek tutarlar belirlenecektir;

Safha

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

İlk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olanlarda

Cezanın %25'i

Cezanın %75'i

İtiraz/istinaf veya temyiz safhasında olanlarda terkine ilişkin karar olması halinde

Cezanın %10'u

Cezanın %90'ı

İtiraz/istinaf veya temyiz safhasında olanlarda Tasdik veya Tadilen Tasdike ilişkin karar olması halinde

Tasdik edilen cezanın %50'si

Terkin edilen cezanın %10'u

Tasdik edilen cezanın kalan %50'si

Terkin edilen cezanın kalan %90'ı

En son kararın bozma kararı olması halinde

Cezanın %25'i

Cezanın %75'i

En son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde (onanan kısım için)

Tasdik edilen cezanın %50'u

Tasdik edilen cezanın kalan %50'i

En son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde (bozulan kısım için)

Cezanın %25'i

Cezanın %75'i

 1. Kanun'un yayımlandığı tarih itibariyle uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanabilecektir.
 2. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler 9 Haziran 2021'den önce başlanan ve bu tarih itibariyle tamamlanamamış vergi incelemelerine, matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla devam edilecek. 9 Haziran 2021'den önce başlanan ve bu tarih itibariyle tamamlanamamış vergi incelemeleri sonucunda tarh edilecek vergi asıllarının %50'sinin ve gecikme faizi yerine vergi aslının %50'si üzerinden 9 Haziran 2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak belirlenecek tutarın Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslının kalan %50'si ve vergi cezalarının tamamının (asla bağlı olmayan cezalarının %25'inin ödenmesi şartıyla kalan %75'inin) tahsilinden vazgeçilecektir.

 1. BAĞKUR PRİM DONDURMASI

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 30/4/2021 tarihi itibariyle prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur.

Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez.

Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/5/2021 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır. Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir.

Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

 1. ÖDEME ŞEKLİ

Yeniden yapılandırma imkânından yararlanmak isteyen mükellefler, 31 Ağustos 2021'e kadar vergi dairelerine başvurması gerekmektedir. Mükellefler, 7326 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarları peşin olarak veya taksitler halinde ödeyebilecektir. Taksitle ödeme yapacak mükelleflerin, ilk taksit Eylül sonuna kadar ödemek üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir. Bu durumda, mükelleflerin başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeler gerekmektedir. Hesaplanan tutarlar (i) 6 eşit taksit içni 1,09; (ii) 9 eşit taksit için 1,135; (iii) 12 eşit taksit için 1,18; (iv)18 eşit taksit için 1,27 katsayısı ile çarpılacaktır. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve gecikme faizleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilecektir.

 1. SONUÇ

7326 Sayılı Kanun'un yukarıda özetlenen maddeleri, Kanun'un yayım tarihi olan 09.06.2021'de yürürlüğe girmiştir. 7326 sayılı Kanun ile getirilen kapsamlı yeniden yapılandırma imkânı, COVID-19 salgını nedeniyle mali yönden zor günler geçiren mükelleflerin rahatlatılmasını ve ayrıca Hazine'ye ilave gelir sağlanmasını hedeflemektedir. Kapsama giren vergi mükelleflerinin mevcut durumlarını gözden geçirerek gerekli aksiyonları almasında fayda bulunmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.