28 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmış ve 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 1512 sayılı Noterlik Kanunu'na (“Kanun”) eklenen Madde 61/A uyarınca taşınmazın satışına herhangi bir engel bulunmaması halinde söz konusu taşınmaz satışının noterler marifetiyle yapılabileceği düzenlenmiştir. İlgili maddeye dayanılarak düzenlenmiş olan 11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında noterler tarafından düzenlenebilecek olan taşınmaz satış sözleşmelerinin usul ve esasları düzenlenmiştir.

Yönetmelik uyarınca gayrimenkul satan kişilerin sadece tapu müdürleri yerine taşınmazlarını noterler tarafından düzenlenen satış sözleşmeleri ile de alıcılara devredebilmelerinin önü açılmıştır. Yönetmelik kapsamında taşınmazın satışına ilişkin başvuru Türkiye Noterler Birliği (“Birlik”) sistemi üzerinden online olarak yapılabileceği düzenlenmiş olup taşınmaz satış sözleşmesi taraflarının düzenlenmesi istedikleri noteri seçebilme imkânı getirilmiştir.

Noterler tarafından hazırlanacak olan taşınmaz satış sözleşmesi Birlik Bilgi Sistemi'nde yer alan sözleşme örneği kullanılarak düzenlenecektir ve tarafların noterler tarafından düzenlenecek olan sözleşmeye imza atmaları gerekecektir. Taşınmaza ilişkin yapılan sorgulamalar sırasında eksik kayıtların bulunması veya başvuru belgelerinde eksiklik olması halinde taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden gerekli belgeler noterler tarafından temin edilecektir. Taşınmaz satışının noterler aracılığıyla yapılabileceği düzenlenmiş olmasına rağmen hem Kanun'da hem de Yönetmelik'te belirtildiği üzere taşınmaz üzerinde herhangi bir şerh veya kısıtlamanın bulunması halinde söz konusu satışın noterler tarafından yapılamaması mümkün olamayacaktır. Taşınmaz satışında herhangi bir hukuki engel ve/veya kısıtlamanın bulunmaması halinde ise taşınmaz satış sözleşmesi noter huzurunda taraflarca imzalanıp Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (“TAKBİS”) kaydedilecek ve kaydın gerçekleştirilmesinin akabinde tapu müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu sistemine tescili sağlanacaktır. Tescilin tamamlanmasının ardından alıcı tarafa noter tarafından tapu senedi verilerek işlemin tamamlanması sağlanacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.