11.01.2023 tarihli 32070 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz  Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) taşınmaz  satışlarına ilişkin olarak önemli hususlar hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik'e ilişkin özet bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

A. Yönetmelik'in Kapsamı

Yönetmelik, 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 61/A maddesine göre noterler tarafından düzenlenecek  olan taşınmaz satış sözleşmelerinin tabi olacağı usul ve esasları kapsamaktadır.

C. Yönetmelik İle Hüküm Altına Alınan Önemli Hususlar

  • Madde 5 - Başvuru: Madde uyarınca, Taşınmaz Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece Türkiye Noterler Birliği'nin (“Birlik”) “e-randevu/başvuru”  uygulamasından e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Maddede sayılan bilgilerin (tarafların kimlik,  tebligata esas adres ve iletişim bilgileri ile taşınmazın emlak vergi değeri ile taraflar arasında  belirlenen satış bedeli, yabancı gerçek kişilerin alıcı taraf olduğu işlemlerde ise döviz alım  belgesinde kayıtlı Türk lirası tutarı) dayanak belgeleri, Türkiye Noterler Birliği Sistemi'ne  (“TNBBS”) yüklenecek ve bu belgelerin asılları randevu tarih ve saatinde noterliğe ibraz  
  • Madde 6 - Sözleşmenin Şekli ve İçeriği: Anılan madde uyarınca, sözleşme düzenlerken noter, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ndeki (“TAKBİS”) sözleşme şeklini ve içeriğini gözeterek Birlik  tarafından hazırlanan sözleşme örneğini kullanacaktır.
  • Madde 7 - Sözleşmenin Hazırlanması: Anılan madde uyarınca, noter, taşınmaza ilişkin kayıt ve belgeleri Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (“TAKPAS”) üzerinden sorgular, kayıt ve belgelerin  eksik olması halinde taşınmazın kayıtlı olduğu tapu müdürlüğünden bu kayıt ve belgeler talep   İlgili tapu müdürlüğü bu eksikliği gidererek en geç üç iş günü içinde TAKBİS'e yükler.  Taşınmaza ilişkin kayıt ve belgelerin tamamlanmasından sonra noter, mevzuattaki usul ve esaslar  uyarınca sözleşmeyi hazırlar.
    Randevu tarih ve saatinde noterlikte hazır bulunmayan taraflara on gün içinde noterliğe  müracaat etmeleri gerektiği, aksi takdirde başvurunun iptal edileceği kısa mesaj ile bildirilir.
  • Madde 8 - Sözleşmenin Yapılması: Anılan madde uyarınca noter, sözleşmeyi hazırladıktan sonra sözleşmeyi taraflara imzalatır ve sözleşme ve diğer belgeleri TAKBİS'e kaydeder. Bu kayıttan  sonra ilgili tapu müdürlüğü taşınmazın tapu siciline tescilini sağlar. Tescilin tamamlanmasının  ardından taraflara noter tarafından tapu senedi verilir.
  • Madde 11 - Hüküm Bulunmayan Haller: Anılan madde uyarınca Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hallerde 1512 sayılı Noterlik Kanunu, 15645 sayılı Noterlik Kanunu Yönetmeliği ve  ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

C. Yürürlük Tarihi

  • Yönetmelik'te yer alan hükümler, 11.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.