Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 14 Nisan 2023 tarihinde 32163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup Yönetmeliğin yayımlandığı tarih olan 14 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 • Söz konusu değişikliklerle birlikte ülkemiz suları genelinde teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, ortaya çıkan sorunların giderilmesi, emniyetin sağlaması ve emniyet ve güvenliğin arttırılabilmesi amaçlanmıştır.
 • Birecik Baraj Gölü, Burdur Gölü, Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölü liman idari sınırları kapsamına dahil edilmiştir.
 • Ülkemiz genelinde limanlara gelen gemilerin yanaşma ve ayrılmalarına ilişkin kamu kurumlarına yapılması gereken bildirimlerin tek noktadan gerçekleştirildiği Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi ile LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen bildirimlerin Liman Başkanlığınca kontrol edildiği, ordino ve liman çıkış belgesinin düzenlendiği Liman Yönetimi Bilgi Sistemi ile ilgili değişiklikler/ilaveler yapılmıştır.
 • Ülke olarak tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak, can ve mal kaybı, çevre felaketleri gibi benzer riskler göz önünde bulundurularak değiştirilmiştir. Bu nedenle Yönetmelik genelinde tehlikeli yük taşıyan gemiler ile ilgili kurallara uyması gereken gemi cinsleri güncellenmiş olup kapsamı genişletilmiştir.
 • Ülkemizin yakıt ikmal sektörünün yabancı ülkelerle rekabet gücünü artırmaya ve sevk sistemlerinde alternatif çevre dostu enerji kaynaklarını teşvik etmeye yönelik olarak, yakıt ikmal gemileri için kılavuz kaptan ve römorkör muafiyet sınırları 2000 GT'den 3000 GT'ye, çevre dostu yakıt kullananlar için ise 5000 GT'ye yükseltilmiştir.
 • Deniz ticaretinin geliştirilmesi ve kıyı tesislerimiz ile diğer ülkeler arasında düzenli sefer yapmak adına İdareden uygunluk yazısı alınmış olan Ro-Ro kargo gemilerine yönelik kılavuz hizmetleri ile ilgili muafiyet sağlanması söz konusu olmuştur.
 • Ulusal politikalarımıza ilişkin sınırlara uygun olarak deniz yetki alanlarımız dahilinde doğalgaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri yürütmekte olan ve aynı noktada uzun zaman arama ve çalışma yapma gibi özelliklere sahip olan gemilere kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden muafiyet tanınabilmesine ilişkin hüküm eklenmiştir.
 • Hava kirliliğini önlemek adına gemilerde kullanılan yakıtların kontrolü ve bu durumlarda uygulanacak idari yaptırımlara yönelik hükümler eklenmiştir.
 • Adalara yapılan kısa mesafe deniz taşımacılığında IMDG Kod kapsamındaki yükleri taşıyan gemilerin, taşıtana yüksek maliyetini önlemek için diğer taşınan araç sahiplerinin yolculuk yapmalarına 12 kişiye kadar olanak sağlanmıştır.
 • Hem seyir can ve mal güvenliğini sağlamak hem de çevre emniyet ve güvenliğinin riske atılmasını önlemek amacıyla kılavuz kaptanlarımıza kalkış öncesi yükleme sınırını kontrol etme yetkisi verilmiştir. Söz konusu yetki ile limanlarımızdan kalkış yapan gemilerin kapasitelerinden fazla yük engellenmiş olacaktır.
 • Demir yerlerinde veya açıkta elleçleme yapılabilmesine olanak sağlayan hüküm, seyir, can, mal ve çevre emniyeti ve günveliği hususları göz önünde bulundurularak revize edilmiştir.
 • Bazı Liman Başkanlıklarının liman idari sınırları, demir yerleri veya kılavuz kaptan alma/verme yerlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda eklemeler yapılmıştır.

Şöyle ki, Yönetmeliğin yürütmesi Bakanlığa aittir. İşbu Yönetmelik ile asıl yönetmeliğe (Bundan sonra “Aynı Yönetmelik” olarak anılacaktır.) başlıca eklenen hususlar aşağıdaki gibidir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 1. j) Liman idari sahasında demirleyen gemiler, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti öder.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(7) 3000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş 5000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri, İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri ile demirleme operasyonları da dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda değildir.

(8) Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, teşkilatın bulunmadığı yerlerde ilgili kıyı tesisleri veya kendi nam ve hesabına çalışan kılavuz kaptanlar vermiş oldukları hizmetlere yönelik olarak, gemi hareketleri, kılavuz kaptan bilgileri, gemi ve liman tesisi bilgileri, yanaşma/ayrılma manevraları ile etap, palamar, demirleme, yer değiştirme gibi dolaylı hizmetler karşılığı elde edilen ücretler ile bu ücretler karşılığı ödenmesi gereken kamu payı bildirimleri ve benzeri tüm bilgileri eksiksiz ve gecikme olmaksızın LYBS'ye kaydederler.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Tehlikeli yük taşıyan tankerler" ibaresi "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğğ) bendinin (1), (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tehlikeli yükleri taşıyan gemiler" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya "yazılı olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya LTP üzerinden" ibaresi eklenmiş, beşinci fıkrasına "yazılı olarak" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya LTP üzerinden" ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (A) bölgesi demirleme sahasına ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları bu Yönetmelikte yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla kılavuz kaptan almak zorundadır."

"(14) Kıyı tesislerimiz ile diğer ülkelerin kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak için İdareden uygunluk yazısı alınmış olan, yüksek manevra kabiliyetine sahip, bağımsız en az iki ana makine ve iki sevk sistemi ve baş iteri bulunan veya baş ve kıç iteri olan tek ana makineli, köprüüstünden manevra kabiliyetine sahip, uzakyol kaptanı ile donatılmış, 20 yaşından küçük ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine, ilgili kıyı tesisine asgari beş yanaşma ve beş ayrılma manevrasını kılavuzluk/römorkörcülük hizmetlerine tabi olarak yapmış kaptan istihdam etmesi kaydıyla, aldığı uygunluk yazısında belirtilen kıyı tesislerinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu uygulanmaz.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan "ikinci" ibareleri "birinci" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan "veya işaret veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan "eğer bir" ibaresi "ilgili mevzuatında belirtilen" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(14) 618 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile belirlenen yetkiye dayanarak; bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 20.000 TL, beşinci fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 80.000 TL, 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 3.000 TL'den 90.000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir.

(15) Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçlarının liman başkanının talimatlarına uygun hareket etmemesi durumunda gemi kaptanına 20.000 TL'den 200.000 TL'ye kadar, şirket ilgililerine ise 200.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar idarî para cezası verilir. Bu ihlalin Trafik Ayırım Düzeni, İstanbul Boğazı veya Çanakkale Boğazı içerisinde işlenmesi durumunda ceza iki kat olarak uygulanır.

(16) LYBS veya LTP'ye girilmesi gereken bilgilerin eksik veya zamanında girilmemesi durumunda ilgililere her bir veri girişi için 1.000 TL idarî yaptırım cezası uygulanır.

Liman Başkanlıklarının liman idari sınırları, demir yerleri veya kılavuz kaptan alma/verme yerlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan eklemelere ilişkin koordinatlara aşağıdaki link'ten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230414M1-3.htm

Konu haber bültenimiz ile ilgili bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.