18.10.2022 tarih ve 31987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la ("7418 sayılı Kanun") 5187 sayılı Basın Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5651 sayılı Kanun'da değişiklik yapılarak internet haber sitelerine ilişkin düzenlemeler getirilmiş ve basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İşbu bilgi notunda ("Bilgi Notu") 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5187 sayılı Basın Kanunu ("Basın Kanunu"), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5651 sayılı Kanun'da yapılan düzenlemeler hakkındaki önemli hususlara yer verilmiştir.

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

7418 sayılı Kanun ile birlikte yapılan değişikliklerin bir kısmı haberlerin içeriğine ilişkin yükümlülükleri ortaya koymaktayken, bir kısmı ise bu haberlerde bulunması gereken prosedürel yükümlülükleri ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na madde eklenerek halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu düzenlendi. İşbu Bilgi Notu ile değinilen hususlar genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilecektir:

A. 5218 sayılı Basın Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

 1. Süreli yayınların çıkarılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na beyanname verme zorunluluğunun internet haber siteleri bakımından da geçerli olacağı; bununla birlikte beyanname zorunluluğuna aykırı davranan internet haber sitelerine iki haftalık süre verilip eksikliğin giderilmesinin talep edileceği, eksiklik giderilmediği durumda ise internet haber sitesi vasfının tespitine dair dava açılacağı düzenlenmiştir.
 2. İnternet haber sitelerinde yayınlanan içeriklerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep üzerine temin edilebilmesi amacıyla, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış bir şekilde saklanması zorunluluğu getirilmiştir. Aksi halde teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesi sorumlu müdürünün üç yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacağı eklenmiştir.
 3. İnternet haber sitelerinde yayımlanacak olan düzeltme ve cevap yazılarına ilişkin esaslar belirlenmiş; değişiklik kapsamında sorumlu müdürün düzeltme ve cevap yazılarını hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorunluluğu getirilmiştir. Bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesi durumunda ise hakimin masrafları yayın sahibine ait olmak üzere düzeltme ve cevap yazılarını iki internet haber sitesinde ilan şeklinde yayımlanmasına karar vereceği eklenmiştir.
 4. İnternet haber siteleri yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zararlardan süreli yayınlarda eser sahibinin, yayın sahibinin ve varsa temsilcilerinin müştereken ve müteselsilen; süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcının müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları eklenmiştir.
 5. Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu fiiller özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayınlar için uygulanacak cezanın internet haber siteleri bakımından on bin liradan az olamayacağı düzenlemesi getirilmiştir.
 6. 7418 sayılı Kanun'un gerekçesinde basın kartına ilişkin düzenlemelerin 14 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen görevine uygun şekilde İletişim Başkanlığına yapılması ve basın özgürlüğünün güçlendirilmesi amacıyla Basın Kartına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

B. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Yapılan Değişiklik

 1. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı düzenlemesi getirildi.

C. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler

 1. 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçları oluşturduğuna dair yeterli suç şüphesi oluşturması durumunda yayın hakkında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebileceği eklenmiştir.
 2. Sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurma sorumluluğuna ilişkin ek yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda temsilci eğer bir gerçek kişi ise Türkiye'de mukim ve Türk vatandaşı olması zorundadır.
 3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan Çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma gibi suçlar bakımından sosyal ağ sağlayıcının adli mercilerle işbirliği yapması gerektiği düzenlenmiştir.
 4. Sosyal ağ sağlayıcılarının başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle kaldırılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla işbirliği içinde etkin bir başvuru mekanizması kurma, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşma ve çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir.

II. 5218 sayılı Basın Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler

7418 sayılı Kanun'un gerekçesinde 21. yüzyılda internet ortamının etkin bir şekilde kullanılması karşısında ağ sağlayıcıların ve dijital dünyanın arka planında yer alan diğer aktörlerin, internet alanında kişilerin haklarının korunması noktasında ihtiyaç duyulan önleyici ve koruyucu mekanizmaları geliştirmediklerinin gözlemlendiği belirtilmiştir. Bu çerçevede gerekçede kişilik hakları ihlal edilen bireylerin anayasal güvence altında olan haklarının korunması noktasında devletten beklenti içine girdikleri belirtilmiştir. Dolayısıyla kanun koyucu gerekçede başta ifade özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla mevcut düzenlemeleri yeni duruma uygun hale getirmeye yönelik düzenlemeler yaptığını belirtmiştir. Bu çerçevede internet haber siteleri süreli yayın kapsamına alınarak, süreli yayınlara benzer şekilde beyanname verilmesi, cezai ve hukuki sorumluluğu, düzeltme ve cevap hakkı, tabi olacakları yargılama usulü ve beyannamelerin verileceği mercii düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki süreli yayınlar Belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajansları yayınlarını ve internet haber sitelerini ifade ederken; süresiz yayınlar belli aralıklarla yayımlanmayan kitap, armağan gibi basılmış eserleri ifade etmektedir.

7418 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişikliklerden ilki, Basın Kanunu madde 8 hükmüne 5 ve 6. Fıkraların eklenmesidir. 5. fıkra kapsamında yayın durdurma cezasının internet haber siteleri bakımından uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ancak eklenen 5. fıkra hükmüyle hükümle birlikte 8. maddede süreli yayınlar bakımından aranan şartların internet haber siteleri bakımından sağlanamaması halinde, internet haber sitesine iki haftalık süre verilerek eksikliğin tamamlanmasının talep edebileceği, aksi takdirde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla en geç iki hafta içinde karar vermek üzere Asliye Ceza Mahkemesine başvurabileceği belirtilmiştir. Basın Kanunu'nun 8. maddesine eklenen 6. fıkrada ise internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının asliye ceza mahkemesi tarafından karar verilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmî ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin haklarının ortadan kalkacağı belirtilmiştir.. Basın Kanunu madde 8'e aykırı bir şekilde mahkeme kararıyla durdurulan yayına, usulüne uygun beyanname verilmeden veya değişiklikler bildirilmeden devam edilmesi halinde yayın sahibinin bin liradan on beş bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılacağı Basın Kanunu madde 16'da belirtilmiştir.

7418 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir diğer değişiklik ise Basın Kanunu madde 10'da gerçekleşmiştir. Değişiklik kapsamında Basın Kanunu madde 10 hükmüne 4 ve 5. fıkralar eklenmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte eklenen 4. fıkrada internet haber sitelerinde yayınlanan içeriklerin, gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilebilmesi amacıyla, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde muhafaza edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Bununla birlikte eklenen 5. fıkraya göre ise yargı mercileri tarafından internet sitesinde yayınlanan içeriğin soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun bildirilmesi halinde, soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin sonuçlandığının bildirildiği tarihe kadar içeriğin saklanması gerektiği belirtilmiştir. Basın Kanunu madde 10'da düzenlenen teslim yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesi sorumlu müdürünün Basın Kanunu madde 17 uyarınca üç yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir.

Basın Kanunu'nda yapılan bir diğer değişiklik ise hukuki sorumluluğun düzenlendiği madde 13'te gerçekleşmiştir. Söz konusu ekleme ile birlikte Basın Kanunu madde 13 ile artık internet haber siteleri yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zararlardan; (i) süreli yayınlarda eser sahibi ile yayın sahibinin ve varsa temsilcisinin müştereken ve müteselsilen (ii) süresiz yayınlarda ise eser sahibi ile yayımcının müşterek ve müteselsilen sorumlu olacakları düzenlenmiştir. Süresiz yayınlarda ise söz konusu sorumluluğun basımcıya ait olduğu da madde belirtilmiştir.

7418 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikle birlikte Basın Kanunu'nun 14. maddesi değişikliğe uğramış ve söz konusu maddeye birinci fıkra hükmü eklenmiştir. Eklenen fıkra ile birlikte internet haber sitelerinde yayınlanacak olan düzeltme ve cevap yazılarına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Basın Kanunu madde 18'e göre düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya Basın Kanunu madde 14'e aykırı bir şekilde yayımlanması hallerinde hakimin masrafları yayın sahibine ait olmak üzere düzeltme ve cevap yazılarını iki internet haber sitesinde ilan şeklinde yayımlanmasına karar verecektir.

7418 sayılı Kanun ile yapılan bir diğer değişiklik ise Basın Kanunu madde 20'de gerçekleşmiştir. Basın Kanunu'nun 20. maddesinde cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu fiiller özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayınlar için öngörülen para cezası düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte söz konusu bu para cezasının internet haber siteleri bakımından on bin liradan az olamayacağı düzenlenmiştir.

Basın Kanun'da yapılan değişiklikler kapsamında, değişikliğe uğrayan bir diğer hükümse Basın Kanunu madde 21 hükmüdür. Bu çerçevede (i) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre evlenmeleri yasaklanmış olan kişilerin arasındaki cinsel ilişkiyle ilgili haberlerde bu kişilerin, (ii) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 414, 415, 416, 421, 423, 429, 430, 435 ve 436'ncı maddelerinde yazılı cürümlere ilişkin haberlerde mağdurların, (iii) On sekiz yaşından küçük olan suç faili veya mağdurlarının kimliklerini açıklayacak şekilde yayın yapan kişilerin alacakları para cezaları düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle beraber söz konusu bu para cezasının internet haber siteleri bakımından on bin liradan az olamayacağı düzenlenmiştir.

7418 sayılı Kanun'un gerekçesinde basın kartına ilişkin düzenlemelerin 14 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen görevine uygun şekilde İletişim Başkanlığına yapılması ve basın özgürlüğünün güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. Bununla birlikte internet haber sitelerinde çalışan gazeteciler basın kartı alabilecek ve basın çalışanlarının tâbi olduğu mevzuata tabi hale gelmişlerdir.

7418 sayılı Kanun ile birlikte değişikliğe uğrayan Basın Kanunu'na ek maddeler eklenmiştir. Söz konusu bu ek maddelerde basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Değişiklik kapsamında eklenen maddelerden ilki "Basın Kartı Başvurusu, Niteliği ve Türleri" başlıklı ek madde 1'dir. Basın Kanunu ek madde 1 kapsamında (i) basın kartı başvurusunun İletişim Başkanlığına yapılması gerektiği, (ii) basın kartının, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olduğu ve (iii) basın kartının türlerinin neler olduğu tek tek belirtilmiştir.

Basın Kanunu kapsamında ve basın kartına ilişkin eklenen bir diğer hüküm ise Basın Kanunu ek madde 2'dir. "Basın Kanunu'na eklenen ek madde 2 kapsamında kimlerin basın kartı alabileceği düzenlenmiştir

7418 sayılı Kanun kapsamında ayrıca Basın Kanunu'na ek madde 3 eklenmiştir. Basın Kanun'a eklenen ek madde 3 ile birlikte basın kartı alabilecek kişiler bakımından 18 yaşını bitirmiş olma, en az lise mezunu olma, kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmama, kasten işlenen bir suçtan beş yıl veya daha fazla bir süreyle hüküm giymemiş olma gibi şartlar öngörülmüştür

Basın Kanunu'nda yapılan değişiklikle beraber basın kartlarına ilişkin olarak eklenen yeni hükümlerden bir diğeri ise ek madde 5'tir. "Basın Kartı Komisyonu" başlığını taşıyan ek madde 5 kapsamında basın kartı komisyonunun görevleri ve kurulmasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün birinci fıkrasında toplam on dokuz üyeden oluşacağı belirtilmiştir. Ek madde 5 fıkra 2 hükmünde ise söz konusu bu üyelerin 2 yıl süreyle görev yapacakları da düzenlenmiştir. Bununla birlikte ise söz konusu ek madde 5'in üçüncü fıkrasında ise basın kartı komisyonun görevi düzenlenmiştir. Bu hükme göre basın kartı komisyonunun görevi: Başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarını, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar vermektir.

7418 sayılı Kanun'un 15. maddesi kapsamında ayrıca Basın Kanunu'na ek madde 6 eklenmiştir. Söz konusu eklenen ek madde 6 hükmünde basın kartının iptal edilebileceği haller düzenlenmiştir. Bu çerçevede, basın kartı:

 1. Basın kartı sahibinin, ek 3 üncü maddede yer alan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması hâlinde İletişim Başkanlığı tarafından,
 2. Basın kartı sahibinin, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın-İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 49'uncu maddesine göre belirlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunması hâlinde basın kartı komisyonu tarafından iptal edilebilecektir.

Basın kartının iptalinin yanında ayrıca 7418 sayılı Kanun'un 16. maddesi kapsamında Basın Kanunu'na ek madde 7 eklenmiş ve söz konusu bu hükümde basın kartı iptalinin sonucu düzenlenmiştir. Bu çerçevede ek madde 7 hükmüne göre; basın kartının, 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın-İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 49'uncu maddesine göre belirlenen basın ahlak esaslarına aykırı davranışlarda bulunmadan dolayı iptal edilmesi durumunda kartın iade edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden basın kartı verilemeyeceği düzenlenmiştir. Basın kartının ek 3'üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırı duruma düşülmesi sebebiyle iptal edilmesi durumunda ise 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu'nun 12'nci veya 13/A maddeleri uyarınca işlem tesis edildiği belirlenmedikçe yeniden basın kartı verilemeyeceği düzenlenmiştir.

7418 sayılı Kanun ile basın kartlarına ilişkin yapılan son değişiklik ise Basın Kanunu'na geçici madde 4'ün eklenmesidir. Geçici madde 4'e göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber siteleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları belirtilmiştir.

Bununla birlikte geçici madde 4'te ayrıca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulünce verilmiş olan basın kartlarının ek 3'üncü maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla geçerliliğini korumaya devam edeceği de belirtilmiştir.

III. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

7418 sayılı Kanun'un gerekçesinde kişilerin habere veya bilgiye erişimini kolaylaştırmaya yönelik mekanizmalar ve imkânlar geliştirilirken, haber veya bilginin güvenliği sağlanarak, özgür ve özgün fikirlerin demokratik ortamda çatışmasına ya da yarışmasına yönelik tedbirlerin alınması ihtiyacını karşılamanın amaçlandığı belirtilmiştir. Bu amaca yönelik olarak yapılan bir diğer önemli değişiklik ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesinden sonra gelmek üzere 217/A maddesinin eklenmesidir. Eklenen bu maddeyle birlikte halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu düzenlenmiş ve halkı yalnızca endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Söz konusu bu hüküm 7418 sayılı Kanun'un yayım tarihi olan 18.10.2022'de yürürlüğe girmiştir.

IV. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler

Kanun koyucunun, 7418 sayılı Kanun'un gerekçesinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler ile uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararlarının uygulama mercii noktasındaki tereddütlerin ortadan kaldırılması ve Erişim Sağlayıcıları Birliğinin görev ve yetki alanının belirlenmesi amacıyla söz konusu değişiklikleri yaptığı belirtilmiştir.

7418 sayılı Kanun kapsamında 5651 sayılı Kanun'da yapılan önemli değişikliklerden ilki internet ortamında yapılan yayınların içeriğinin 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27'nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçları oluşturduğuna dair yeterli suç şüphesi oluşturması durumunda yayın hakkında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek olmasıdır. 2937 sayılı Kanun'un 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında sayılan suçlar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri yeksiz olarak kullanma ve temin etme
 2. MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa etme ve MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleme veya değiştirme.

5651 sayılı Kanun bakımından bir diğer önemli değişiklik ise kanunun ek madde 4'ünde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları bakımından 29.07.2020 tarihinde 7253 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle beraber getirilen Türkiye'de temsilci bulundurma sorumluluğuna ilişkin ek yükümlülükler getirilmiştir. 7418 sayılı Kanun'la birlikte yapılan değişiklikle beraber temsilci olarak atanan kişinin gerçek kişi olması halinde, bu kişinin Türkiye'de mukim ve Türk vatandaşı olması zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte ek madde 4 kapsamında ayrıca Türkiye'den günlük erişimin on milyondan fazla olan ağ sağlayıcıları tarafından temsilci olarak belirlenen gerçek veya tüzel kişinin teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu olduğu ve temsilcinin tüzel kişi olması halinde doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması zorunluluğu getirilmiştir. 7418 sayılı Kanun ile ayrıca 5651 sayılı Kanun'a geçici madde 6 eklenerek söz konusu bu yükümlülükler bakımından 7418 sayılı Kanun'un yayım tarihi olan 18.10.2022 tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanması gerektiği düzenlenmiştir.

7418 sayılı Kanun ile birlikte 5651 sayılı Kanun'un ek madde 4'e 5. fıkra eklenmiştir. Söz konusu bu fıkra kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; Çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarında internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Aksi halde bilgiyi talep eden Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine Ankara Asliye Ceza Hakimliği tarafından yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranında daraltılması kararı verilebileceği düzenlenmiştir.

5651 sayılı Kanun'un ek madde 4 kapsamında yapılan bir diğer yenilik ise söz konusu maddeye birden çok ek fıkranın eklenmesidir. 7418 sayılı Kanun ile ek madde 4'e eklenen 15. fıkra ile sosyal ağ sağlayıcılarının başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle kaldırılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'yla işbirliği içinde etkin bir başvuru mekanizması kurma yükümlülüğü getirilmiştir. 7418 sayılı Kanun ile birlikte 5651 sayılı ek madde 4'e eklenen ek madde 16 ile birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması hâlinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşma yükümlülüğü, eklenen 7. fıkra hükmü ile çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü gibi bir dizi yükümlülük getirilmiştir. Bununla birlikte eklenen söz konusu 16 ve 7. fıkralara aykırılık durumlarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı'nın sosyal ağ sağlayıcıya bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde üçüne kadar idari para cezası verebileceği de düzenlenmiştir.

Originally published 11 Kasım 2022

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.