8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında bölgesel kalkınma ile yatırım teşviklerine ilişkin tedbirler 12 Mart 2023 tarihli 32130 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Alınan tedbirlere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

Bölgesel kalkınma alanında alınan tedbirler;

MADDE 2- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan kalkınma ajanslarının yönetim kurulu toplantıları üç ay süreyle yapılmayabilir. Yönetim kurullarının toplanamadığı sürede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen yönetim kurulu yetkileri genel sekreter tarafından kullanılır.

(2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölge kalkınma idareleri ve olağanüstü hal ilan edilen iller dışında bulunan kalkınma ajansları, olağanüstü hal ilan edilen illerde ekonomik ve sosyal kalkınma alanında ihya faaliyetlerine destek olmak amacıyla destek programları uygulayabilir. Bu programlara ilişkin usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Kalkınma ajansları, olağanüstü hal ilan edilen iller yararına ve olağanüstü hal süresince taşınmazlar hariç kiralama ve satın alma yapabilir.

Yatırım teşvik belgeli bazı yatırımların tamamlanmış sayılması;

 MADDE 3- (1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen ve 6/2/2023 tarihi itibarıyla;

a) Yatırım süresi biten ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri talep alınmaksızın,

b) Yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri ise bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılır.

(2) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde yapılmakta olan yatırımlar için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamalarına istinaden düzenlenen ve 6/2/2023 tarihi itibarıyla tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde talep edilmesi halinde, yatırım teşvik belgesinde kayıtlı desteklerin durdurulması ve yararlanılan desteklerin geri alınmaması suretiyle yatırım teşvik belgesindeki kayıt ve koşullar aranmaksızın mevcut haliyle tamamlanmış sayılır.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında alınan tedbir

MADDE 4-(1) 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerden Cumhurbaşkanınca belirlenecek il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara yönelik yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak başvurularda, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen Değerlendirme Komitesinin kararı aranmaz.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 2 nci maddesi 6/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.