Sigorta Primi Genel Müdürlüğü tarafından 13/03/2023 tarihli ve 7438 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 95 İnci Maddeye İlişkin 2023/13 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 3.3.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu Kanunun 1 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 95 inci madde eklenmiştir.

Bu çerçevede, 6.11.2018 tarihli ve 2018/38 sayılı "Emeklilik İşlemleri" ve 29.6.2020 tarihli ve 2020/22 sayılı "5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamındaki Sigortalıların Sigortalılık-Tahsis ve Ödeme İşlemleri" konulu Genelgelerde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Diğer taraftan, sigortalılık süresinin başlangıcını etkileyen faktörlere ilişkin yasal düzenlemelerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, 2018/38 sayılı Genelgenin Birinci Kısmında ve 22.2.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı "Sigortalılık İşlemleri" konulu Genelgenin Onuncu Kısmında açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlemler yürütülecektir.

A. "Emeklilik İşlemleri" konulu 6.11.2018 tarih ve 2018/38 sayılı Genelgenin;

1) İkinci Kısım Üçüncü Bölümünde yer alan;

"2.1.1. 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında 8/9/1999 (Dahil) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar" başlığının;

- Birinci paragrafının altına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"3/3/2023 tarih ve 32121 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7438 sayılı Kanun ile Kanuna eklenen geçici 95 inci madde gereğince 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunanlar için 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yaşlılık aylığı hak kazanma koşullarından prim ödeme gün sayısı ve/veya sigortalılık süresi şartları değiştirilmeksizin yaş şartı kaldırılmıştır."

- İkinci paragraftaki "A, B ve C bentlerindeki" ve "birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki" ifadelerinden sonra "ve Kanunun geçici 95 inci maddesindeki" ifadesi eklenmiştir.

"2.1.1.1.2. 506 Sayılı Kanun'un Geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları" başlığının altına "2.1.1.1.2.1. 3/3/2023 (Hariç) Tarihinden Önce Talepte Bulunanlar" alt başlığı ifadesi, "4759 Sayılı Kanunda Yaşlılık Aylığı İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci" tablosunun altına "2.1.1.1.2.2. 3/3/2023 (Dahil) Tarihinden Sonra Talepte Bulunanlar"  alt başlığı ile aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

"7438 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 95 inci madde;

"Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi, 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi ve 5434 sayılı Kanunun geçici 205 inci maddesi hükümlerine göre yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanırlar. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.

..."

hükmü amirdir.

7438 sayılı Kanunla 3/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna eklenen geçici 95 inci madde ile 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde öngörülen yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulunu sağlayanlar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır."

1296040a.jpg

1296040b.jpg

"2.1.1.2.2. 1479 Sayılı Kanun'un Geçici 10 Uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Aylığa Hak Kazananlar" başlığının altına "2.1.1.2.2.1. 3/3/2023 (Hariç) Tarihinden Önce Talepte Bulunanlar" alt başlığı ifadesi, "1479 SK. Geçici 10/İkinci Fıkrasına Göre Aylığa Hak Kazanma Kademeli Geçiş Süreci" tablosunun altına "2.1.1.2.2.2. 3/3/2023 (Dahil) Tarihinden Sonra Talepte Bulunanlar" alt başlığı ile aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

"8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanların 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre yaşlılık aylığına hak kazanmaları için aranan ve 1/6/2002 tarihi itibarıyla kadınlarda 20 tam yıl, erkeklerde 25 tam yıl prim ödeme gün sayısı koşulunun tamamlanmasına kalan süreye göre kademelendirilen yaş koşulu, 7438 sayılı Kanunla 3/3/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna eklenen geçici 95 inci madde ile kaldırıldığından, 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan kadın sigortalılardan 20 tam yıl, erkek sigortalılardan 25 tam yıl koşulunu sağlayanlar yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

2) Dördüncü Kısım On altıncı Bölümünde yer alan; "1.5.1. 8/9/1999 (Dahil) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar"  başlığının altında yer alan paragrafın sonuna aşağıdaki ifadeler eklenmiştir.

"Ancak 7438 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 95 inci maddenin yürürlüğe girdiği 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükümlerinde yer alan yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.