ÖZET

İsteğe bağlı sigortalılıkta temel amaç, herhangi bir şekilde sigortalılığı bulunmayan kişilerin, kendilerinin  isteğe bağlı primlerini ödemesiyle emekli olma ve genel sağlık sigortası haklarından yararlanma fırsatı  sağlayan bir uygulamadır. Bu çalışmamızda, isteğe bağlı sigortalılıkta dikkat edilmesi gereken yönler ve  şartlar anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İsteğe Bağlı Sigorta,  5510 Sayılı Kanun, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, Prim, Genel Sağlık Sigortası.

GİRİŞ

İsteğe bağlı sigorta, kişilerin isteğe bağlı  olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi  olmalarını sağlayan bir sigortadır. Bu uygulama ile zorunlu sigortalılığı olmayanlar, kısmi  çalışanlar ve sözleşmesiz ülkelere çalıştırılmak  üzere götürülenlere isteğe bağlı sigorta primi  ödeyerek emeklilik durumlarını devam ettirip  tüm sigorta desteklerinden yararlanabilmeleri  sağlanmıştır.

  1. İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu (“5510 Sayılı Kanun”)'nun “İsteğe bağlı sigorta ve şartları” başlığını taşıyan  50. maddesinin birinci fıkrasında,  “İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal  güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk  vatandaşlarından;

a) 5510 sayılı Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak  ya da tam gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

şartları aranır.”

hükmü amirdir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”)'nde ülkemiz ile uluslararası  sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki  işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk  işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık talebinde  bulunanlardan Türkiye'de ikamet şartı aranmayacaktır. Türk vatandaşlarından isteğe bağlı  sigortalılık talebinde bulunanların bu durumlarının belgelendirilmesi amacıyla pasaport suretinin ibrazı istenir ve isteğe bağlı sigortalılığı  devam edenlerden ise Kurumca belirlenecek  sürelerde söz konusu ülkelerde bulunduklarının belgelendirilmeleri istenir.

  1. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK BAŞVURUSU VE TESCİL

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği  ekinde yer alan Ek-8'de bulunan “İsteğe Bağlı  Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının  bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine veya E-Devlet  üzerinden de başvurulabilir. Tekrar isteğe bağlı  sigortalılık talebinde bulunacakların ise talep  dilekçesi ile Kurum'a müracaat etmeleri gerekmektedir.

  1. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE ZORUNLU SİGORTALILIKLA ÇAKIŞMA

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinin veya talep dilekçesinin  Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip  eden günden itibaren başlar.

Ancak isteğe bağlı sigortanın başladığı tarihten itibaren, aynı zamanda 5510 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesine göre sigortalı olmayı  gerektirecek çalışması bulunduğu tespit edilenlerin isteğe bağlı sigortalılıkları, 5510 sayılı Kanun'a tabi sigortalılıklarının sona erdiği tarihi  takip eden günden başlatılır. Bunların zorunlu  sigortalılıkla çakışan sürede isteğe bağlı sigorta  primi ödenmişse, bu süreye ilişkin ödedikleri  isteğe bağlı sigorta primleri talepleri hâlinde  ilgililere iade veya doğacak borçlarına mahsup  edilir.

5510 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine istinaden, 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmaması nedeniyle ay içindeki gün sayısı 30  günden az olan sigortalılar isteğe bağlı sigortaya prim ödeyerek noksan sürelerini 30 güne  tamamlayabilirler. Bu bakımdan, isteğe bağlı  sigorta ödeyenler 4/ (a) bendi kapsamında sayılacaktır.

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe  bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı  kanunlara tabi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra  isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510  sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi  olarak kabul edilecektir.

5510 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin (a), (b)  ve (e) bentlerine göre sigortalılık hâli isteğe bağlı  sigortalılık için engel teşkil etmemektedir.

Aynı Kanun'un “İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi” başlıklı 51. maddesine  istinaden; ay içinde 30 günden az çalışan veya  Kanun'un 80 inci maddesi uyarınca prim ödeme  gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin  4857 sayılı İş Kanun'una göre belirlenen günük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle  hesaplanan sigortalıların aynı ay içinde isteğe  bağlı sigorta primi ödemeleri hâlinde, ödenen  primler zorunlu sigortalılığa ilişkin prim ödeme gün sayısına otuz günü geçmemek üzere eklenir. Bu sigortalılar çalışma durumlarını belgelendirmek zorundadırlar.

İsteğe Bağli Sigorta Hükümleri

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.