6 HAZİRAN 2017

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İade Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

AÇIKLAMA:

İlgili anlaşma ile taraf devletler, talep üzerine iadesi mümkün bir suçtan yargılanmak için suçluları diğer devlete iade etmeyi kabul etmektedirler.

Suçlunun iadesi için taraf devletler bir takım şartlar aramaktadır. İade talep edilebilmesi için, işlenen suçun her iki ülke ceza hukukunda da en az 1 yıllık hapis cezasına veya daha ağır bir cezaya tabi olması gerekmektedir.

Taraf devletlerin iade talebini reddetmesini gerektirecek haller de anlaşmada açıkça belirtilmiştir.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ

AÇIKLAMA:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ" ile e-ticaret hizmeti sağlayan kişiler tarafından güven damgası alınması için gerekli şartlar ve prosedürler gösterilmiştir.

Buna göre güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcıları şu şartları karşılamak zorundadır:

 • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren her türlü işlemin internet sitesi ve mobil sitede EV SSL, uygulamada SSL ile gerçekleştirilmesini sağlamak
 • Güven damgası başvurusunda bulunmadan en fazla üç ay önce ve her takvim yılı içinde en az bir defa, Türk Standardları Enstitüsü tarafından onaylı A veya B sınıfı sızma testi firmalarına sızma testi yaptırarak gerekli önlemleri alır ve bu önlemleri aldığına ilişkin doğrulama testi yaptırmak
 • Elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlerle ilgili gerekli tedbirleri almak
 • Elektronik ticaret ortamında çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriğe yönelik tedbirleri almak
 • Elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine, kullanımına ve varsa garantisine, teknik desteğine ve bunların kim tarafından sağlanacağına ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görselleri, tedarik, kargo ve teslimat süresi gibi hususları, sipariş alıcıya teslim edilinceye kadar siparişin durumu hakkında gerekli bilgileri ve kargo takip imkânını sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak
 • Elektronik ticarete konu hizmetin kim tarafından sağlanacağı, kapsamı ve süresi gibi bilgileri sunmak ya da sunulmasına olanak sağlamak
 • Alıcının siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunar. Talep ve şikâyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini, sonuçlandırılmasını ve konuya ilişkin alıcının bilgilendirilmesini sağlamak

Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının gerçek kişi olması halinde kendisinin ve yetkili temsilcisinin, tüzel kişi olması halinde ise yöneticilerinin ve yetkili temsilcilerinin kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya bilişim suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

Yukarıdaki sayılan şartları gerçekleştiren e-ticaret hizmet sağlayıcısı, bu şartların gerçekleştirildiğini gösteren belgeleri ve başvuru ücretini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş güven damgası sağlayıcısına sunarak başvuruda bulanabilir.

Güven damgası, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının elektronik ticaret ortamının ana sayfasında yer alır. Güven damgasına ana sayfa dışındaki sayfalarda da yer verilebilir.

Güven Damgası Sağlayıcı yükümlülüklerini yerine getirmemekteyse, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkileri iptal edilebilir. Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından verilen kararlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına itiraz başvurusunda bulunulabilir.

9 HAZİRAN 2017

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

AÇIKLAMA:

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik Madde 8'de Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yurt içinde şube açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları hususları düzenlenmiştir. Resmi Gazete'de yayınlanan bu değişiklikle birlikte ilgili maddede bankaların şube açabilmeleri için gerekli olan şartlara ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Buna düzenlemelere göre bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirmeleri ve ikinci fıkraya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbesttir. Bu belirtilen otuz iş günü süresinin uygulanmasında fiili açılış tarihi dikkate alınacaktır. Açılan şubelerin adresleri, açılış tarihini izleyen on beş iş günü içinde Kuruma bildirilir. Yapılacak bildirimlere finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair belgenin eklenmesi zorunludur.

Açılacağı bildirilen ancak altı ay içinde açılmayan şubelerin bu süre sonunda yeniden açılmalarının gündeme gelmesi halinde Kuruma yeniden başvuruda bulunulmalıdır.

Bankalar, şubenin büyüklüğü, işlem hacmi ve fiziki koşulları ile bulunduğu bölge, il özel güvenlik komisyonu kararı gibi hususları değerlendirerek şubelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Bu önlemlerin alınmasına ilişkin kararlarının yazılı ve gerekçeli olması zorunludur.

19 HAZİRAN 2017

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

AÇIKALAMA:

Konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 19 Haziran 2017'de "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ" çıkarılmıştır.

İlgili tebliğ Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesislerinin talep etmeleri üzerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvuruları, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen başvuru dilekçesi ve Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır. Bu belgeler ilgili tebliğin ekinde gösterilmiş olup tarafımızca aşağıda gösterilmektedir. Başvuru dilekçesi, belge talebinde bulunan gerçek kişi tarafından, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanır.

İlgili başvuru üzerine uygun bulunan tesisler için çevreye duyarlı konaklama tesisi talep inceleme raporu düzenlenir. Yapılan inceleme sonucunda başvurusu uygun görülen tesisler, değerlendirme formu uygulanması amacıyla sınıflandırma programına alınır. Başvurusu uygun görülmeyen tesislerin durumları, gerekçeli bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

İlgili kriterler, konaklama tesislerinin kaç yıldızlı olacağını gösteren puanlama sitemine ilişkin kriterleri göstermektedir. Buna göre bir konaklama tesisinin 5 yıldızlı olabilmesi için asgari 225 puana, 4 yıldızlı olabilmesi için 195 puana, 3 yıldızlı olabilmesi için 135 puana, 2 yıldızlı olabilmesi için 95 puana, 1 yıldızlı olabilmesi için 90 puana ulaşması gerekmektedir. Örneğin tesisteki odaların tamamında sigara içilmiyor olması, otele 10 puan kazandırmaktadır.

22 HAZİRAN 2017

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

AÇIKLAMA:

Yönetmelik sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Buna göre sosyal yardım programlarından yararlananların istihdamına ilişkin birtakım düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmeliğin 6. maddesinde, sigortalının işe başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamının karşılanacağı belirtilmiştir.

Yani aşağıda belirtmiş olduğumuz şartları taşıyan işçiler ve işverenler açısından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ilgili maddelerde belirtilen sigorta primlerinden işverenin ödemesi gerekenlerin tamamı Bakanlık tarafından karşılanacaktır.

İlgili maddede yer alan beş puanlık indirim ile birlikte uygulanması halinde prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde beş puanlık indirimin ardından, prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden kalan işveren hissesine karşılık gelen tutarın tamamı Bakanlıkça ödenecektir.

Buna göre sigorta primi desteğinden yararlanması için sigortalının birtakım şartlara sahip olması aranmıştır. Yönetmeliğin 4. maddesinde şu şartlar sayılmıştır;

 • İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak
 • 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak
 • İŞKUR'a kayıtlı işsizler arasında olmak
 • 4/1-a kapsamında sigortalı olup, özel sektör işverenlerince 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak.

Ayrıca yönetmelikte prim desteklerinden faydalanacak olan işyerlerinin de taşıması gereken şartlar belirtilmiştir, bu şartlar şu şekildedir:

 • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması
 • Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden SGK' ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemlerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK' ya verilmesi
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması

Yukarıdaki şartların karşılanması halinde sigorta prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenler e-Bildirge sistemi üzerinden ya da SGK tarafından belirlenen diğer bildirim yöntemleri ile başvuruda bulunur. İşverenler tarafından e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan başvuruda destekten yararlanmaya ilişkin kontroller e-Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılır.

Destek kapsamına giren sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu işverenlerce takip edilmelidir. Aksi halde destekten bu sebeple haksız olarak yararlanılması halinde işverenlerden yersiz yararlanılan prim tutarları 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte SGK tarafından tahsil edilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.