Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ("Kurum") tarafından hazırlanan "Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru" ("Duyuru") Kurum'un internet sitesinde 09.02.2023 tarihinde yayınlanmış ve ilgililere 13.02.2023 tarihli Genel Yazı bildirilmiştir. Bu Duyuru ile 06.02.2023 tarihli depremden etkilenen illerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yükümlülüklerin erteleneceği bildirilmiş oldu.

06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri 06.02.2023 ile 31.07.2023 tarihleri arasında "mücbir sebep" kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, Kurum tarafından yayınlanan Duyuru ile afet yaşanan illerdeki işverenler, sigortalılar ve hak sahiplerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırılmasına ilişkin önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden, mücbir sebep kapsamında yer alan illerde faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır. Ancak Kurum, deprem felaketinin yaşandığı iller dışındaki işyerlerinin de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ("Kanun") 91. maddesinin 1. fıkrası uyarınca afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç (3) ay içinde talepte bulunmaları ve yapılacak inceleme sonucu prim ödeme aczine düştüklerinin anlaşılması hâlinde bu önlemlerden yararlanabileceklerini belirtmiştir. 

Kurum tarafından ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde ivedi olarak yeni tedbirlerin de alınacağı aktarılmıştır.

Duyuru'da öne çıkan önlemler aşağıdaki gibidir:

  • 02.2023 ile 30.04.2023 tarihleri arasında, Kanun'a göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kurum'a verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.
  • 02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları, Kanun'un 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.
  • Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmayacaktır.
  • Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ("6183 sayılı Kanun") uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06.02.2023 ile 31.07.2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.08.2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.
  • Borçlar, ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması halinde 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 6. fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecektir.
  • Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan icra takipleri durdurulacak, erteleme süresince icra takip dosyası açılmayacak, erteleme kapsamındaki borçlar için 6183 sayılı Kanun'un 79. maddesi kapsamında uygulanan hak ve alacak hacizler (e-mevduat haczi dahil) kaldırılacak, belge/beyannamelerin erteleme döneminin sonunda belirtilen sürede verilmesi ve primlerin ödenmesi halinde teşviklerden yararlanılabilecek, borcu yoktur yazısı alınabilecektir.
  • Depremden etkilenen illerde ikamet eden veya faaliyet gösteren ya da çalışanların Kanun'un ve ilgili diğer kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanun'a göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçlarından son ödeme tarihi 06.02.2023 ile 31.08.2023 olanlar için son ödeme tarihi 31.08.2023 olarak dikkate alınacaktır.
  • Kontrol muayenesine tabi olup depremden etkilenen illerde ikamet eden veya dosyası bu illerde bulunanlardan, kontrol muayene tarihleri 01.02.2023 ile 31.08.2023 olanların kontrol muayene tarihlerinin 31.08.2023 olarak kabul edilecektir.
  • 02.2023 ile 30.04.2023 tarihleri arasında Kurum'a verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 26.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yönetmelikle ilgili detaylara bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.