Mevzuatımızda, kamu üretim tesislerinin çevre mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin kurallar esas olarak 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 8.maddesi altında düzenlenmiştir. Buna göre, EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları, 25.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında oluşturulacak kamu üretim şirketleri ve bu şirketlere ait üretim tesisleri ile bunlardan 17.06.2016 tarihinden önce özelleştirilmiş olanlar ile bu tarihten sonra özelleştirilecek olanlar, 31.12.2019 tarihine kadar çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımları gerçekleştirmeli ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri tamamlamalıdır.

Belirtilen uyumun sağlanması ve gerekli izinlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar ise, 03.07.2017 tarihli 30113 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Buna göre, kamu üretim şirketlerinden elektrik satışı yapanlar, sahip oldukları her bir üretim tesisi için bir İş Termin Planı ("Plan") hazırlayarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na ("Bakanlık") verecek, ve ilk Planlar 03.07.2017 tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde Bakanlığa sunulacaktır. Planlarda, ilgili üretim tesisinin çevre görevlisi, ilgili çevre izinleri, planlanan yatırım ve finansmanı, emisyon ve hava kalite ölçümleri, atık yönetimi ve depolanması, yatırım süresince alınacak tedbirler gibi çeşitli hususlar hakkında detaylı bilgilere yer verilecek olup, Planlara yönelik muhtemel revizyonlar, Çevre Mevzuatına Uyuma Yönelik Takip ve İzleme Komisyonu tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. İlgili kamu üretim tesisleri, onaylanan Planlara uygun faaliyet gösterecek ve bu kapsamdaki ilerlemeleri gösteren raporlar dörder aylık periyotlarla Bakanlığa sunulacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.