Bu bültenimizde, Kişisel Veri Koruma Kurulu'nun 6 Temmuz 2023 tarihli 2023/1154 sayılı kararı ile veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde değişiklik yapılması hakkındaki kurul kararını inceleyeceğiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 16 düzenlemesi ile Kurulun gözetiminde, başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili (“VERBIS”) tutulacağını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğunu düzenlemiştir.

Bu zorunluluk kapsamının istisnaları, işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından Kurul kararları ile belirlenmektedir.

Kişisel Veri Koruma Kurulu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16'ncı maddesinin 2'nci fıkrası, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik'in 8'inci ve 16'ncı maddelerindeki kanuni yetkisine dayanarak 19 Temmuz 2018 tarihi ve 2018/87 sayılı Kurul kararı ile aldığı Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterler olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarının ülkemizdeki ekomik koşulları gözeterek değişiklik yapmıştır. Söz konusu karara göre,

  • 07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesindeki yıllık mali bilanço toplamı tutarının güncellenmesi suretiyle “yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” şeklinde değiştirilmesine, karar verilmiştir.

25 Temmuz 2023 tarihi itibariyle getirilmiş yeni düzenleme ile VERBIS'e kayt yükümlülüğünden istisna tutulacak şirketlerin yıllık mali bilanço toplamı yirmi beş milyon Türk Lirası'ndan az olan miktar dört katına çıkartılacak “yıllık mali bilanço toplamı yüz milyon Türk Lirası”na yükseltilmiştir. Bu kapsamda yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan  şirketler VERBIS'e kayıt yükümlülüğü altında değildir.

Söz konusu kurul kararı KVKK'nun internet sayfasında yayınlanmış ve karar 25 Temmuz 2023 Salı günü, 32259 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, söz konusu kriter yıllık mali bilanço olarak belirlendiğinden şirketlerin aylık bilançolarından herhangi birinin yüz milyonu aşması halinde VERBIS kayıt yükümlülüğü doğmamaktadır.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.