Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ("Kurul") 11008 sayılı ve 9 Haziran 2022 tarihli kararı ile kabul edilen Lisanssız Üretim Kapsamında Yapılmayan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar ("Usul ve Esaslar") 15 Haziran 2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Usul ve Esaslar ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ("Lisanssız Üretim Yönetmeliği") kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetince bulunan üreticilere yapılması gereken ödemelerin görevli tedarik şirketleri tarafından yapılmaması halinde ilişkin olarak birtakım yaptırımlar düzenlenmiştir.

I. YÖNETİCİ ÖZETİ

İşbu Bilgi Notu ile:

  1. Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında görevli tedarik şirketleri tarafından lisanssız elektrik üreticilerine yapılması gereken ödemelere ilişkin yükümlülüklerinin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar ile getirilen tedbirler ve
  2. Görevli tedarik şirketlerinin yükümlülüklerini zamanında ve/veya kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde Kurul'un sahip olduğu işlem tesis etme yetkisinin kapsamı

ele alınmıştır.

II. GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında, lisanssız elektrik üretim faaliyeti ile ilgilenen üreticilerin ürettikleri ihtiyaç fazlası enerji görevli tedarik şirketi tarafından satın alınmakta ve satın alınan elektriğin bedelinin ilgili görevli tedarik şirketi tarafından üreticiye ödenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda ilgili görevli tedarik şirketinin satın almış olduğu elektriğin bedelini lisanssız üreticilere ödeme yükümlülüğünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde Kurul tarafından Usul ve Esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesine karar verilebilecektir. Bu kapsamda, 1 yılı geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenecek süre boyunca,

  1. Gün öncesi piyasası ve gün içi piyasasında gerçekleştirdiği işlemler kapsamında net avans alacakları merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından bloke edilecek ve
  2. Satıcı olduğu uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimi girmesine izin verilmeyecek, ileriye dönük yapılmış olan satış yönündeki ikili anlaşma bildirimleri iptal edilecek ve Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden ilgili taraflara bilgi verilecektir.

Bununla birlikte, Usul ve Esaslar tahtında hakkında tedbir uygulanan görevli tedarik şirketinin tabi olacağı başka sınırlamalar da öngörülmüş olup, bu sınırlamalar şu şekildedir:

  1. Görevli tedarik şirketinin bir dengeden sorumlu grubun dengeden sorumlu tarafı olması durumunda; dengeden sorumlu grup, Kurul karar tarihini takip eden ilk fatura döneminin başından itibaren geçerli olacak şekilde dağıtılacak ve bir dengeden sorumlu grubun tarafı olmasına izin verilmeyecektir.
  2. Bir dengeden sorumlu grupta yer alması durumunda; Kurul karar tarihini takip eden ilk fatura döneminin başından itibaren geçerli olacak şekilde gruptan çıkarılacak ve bir dengeden sorumlu grupta yer almasına izin verilmeyecektir.

İlgili görevli tedarik şirketi ile piyasa işletmecisi sıfatıyla EPİAŞ tarafından, uygulama dönemi içerisinde yer alan her bir fatura dönemine ait nihai uzlaştırma bildirimini müteakip en geç fatura son ödeme tarihine kadar merkezi uzlaştırma kuruluşuna Lisanssız Üretim Yönetmeliği uyarınca ödenmesi gereken toplam tutar bildirilecektir.

Görevli tedarik şirketinin bloke edilen avans tutarının, Lisanssız Üretim Yönetmeliği uyarınca ödenmesi gereken toplam tutarından daha az olması halinde ise ödemeler sırasıyla aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

  1. İlgili görevli tedarik şirketinin varsa fatura alacağı da merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından bloke edilerek,
  2. Bloke edilen fatura alacağının da yeterli olmaması halinde eksik tutarın, ilgili görevli tedarik şirketi tarafından merkezi uzlaştırma kuruluşu nezdinde, Usul ve Esaslar uyarınca ayrıca açılacak olan Lisanssız Üretici Bloke Nakit Teminat Hesabına aktarılarak gerçekleştirilir.

Bloke edilen tutarlar, nihai uzlaştırma bildirimini müteakip sekizinci iş günü ilgili lisanssız üreticilerin ve ilgili tedarik şirketlerinin hesaplarına merkezi uzlaştırma kuruluşu tarafından ödenecektir.

III. GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Usul ve Esaslar çerçevesinde görevli tedarik şirketlerinin yerine getirmesi gereken çeşitli yükümlülükler düzenlenmiştir. Bu kapsamda; görevli tedarik şirketlerinin, merkezi uzlaştırma kuruluşu ile tarafların yükümlülüklerini düzenleyen bir sözleşme akdetmesi gerekliliği ve görevli tedarik şirketlerinin yapılacak ödemelerin bloke edilen avans ve fatura alacak tutarından karşılanamaması halinde eksik tutarın EFT ile merkezi uzlaştırma kuruluşu nezdindeki Lisanssız Üretici Bloke Nakit Teminat hesabına gönderilmesi ile yükümlü kılınması gibi yükümlülükler getirilmiştir.

IV. YÜRÜRLÜK

Görevli tedarik şirketleri, Usul ve Esaslar kapsamındaki gerekli tüm tedbirleri, 30 Haziran 2022 tarihine kadar tamamlamakla yükümlü kılınmıştır. Usul ve Esaslar'ın, görevleri tedarik şirketlerinin tedbirlere uyum sağlama tarihinin belirlendiği Geçici 1. Maddesi haricindeki diğer maddeler 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Originally published 17 Haziran 2022

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.