Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla getirilen 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girdi.

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ("Kanun") 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle  21 Temmuz 1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanunun amacı teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmaktır.

Ticari işlemlerde uygulama alanı bulacak işbu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4721 sayılı Medeni Kanununun taşınır rehnine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Kanuna göre rehin hakkı, rehin sözleşmesinin merkezi ve aleni olan Rehinli Taşınır Siciline ("Sicil") tescil edilmesiyle kurulur. Böylece malın zilyetliğinin devri gerekmemektedir.

Rehin sözleşmesinin geçerli olabilmesi için elektronik ortamda ya da yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Elektronik ortamda düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için sözleşmenin güvenli elektronik imza ile onaylanması şarttır. Yazılı olarak düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için tarafların imzalarının noterce onaylanması veya sözleşmenin Sicil yetkilisinin huzurunda imzalanması şarttır.

Kanuna göre; alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemesi, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı ve/veya işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon ve bu sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları üzerinde rehin hakkı kurulabilir.

Ayrıca belirtilmelidir ki, Kanun, işletmelerin rehin sözleşmesinin akdedildiği anda henüz mevcut olmayan müstakbel taşınır varlıkları üzerinde rehin hakkı kurma imkanı vermektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.