Spor Tahkim Mahkemesi ("Tribunal Arbitral du Sport") ("Court of Arbitration for Sport") ("CAS"), tarafından yapılan basın duyurusu ile, Spor Tahkim Kodu'nda (Code of Sports-related Arbitration) ("Kod") 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kimi değişikliklerin yapıldığı duyurulmuştur.

Kod kapsamında gerçekleştirilen bu değişiklikler ile iki birimli CAS yapısı, yeni bir birim kurulmasıyla üç birimli hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra üç yeni komisyon kurulmuş ve Uluslararası Spor Tahkim Konseyi'nin ("ICAS") uhdesindeki birtakım görevler bu komisyonlara devredilmiştir.

Diğer taraftan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM") tarafından 02 Ekim 2018 tarihinde duyurulan Pechstein & Mutu v/ İsviçre davasının kararıyla ilgili olarak; CAS'ın adil yargılanma hakkı çerçevesinde kamuoyuna açık duruşma gerçekleştirilmesi vurgusuna istinaden, CAS yargılaması duruşma usulüne ilişkin birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Yeni Yargılama Birimi: Anti-Doping Birimi

Kod kapsamında yapılan değişikliklerle, CAS bünyesinde İlk Derece Tahkim Divanı ("Ordinary Arbitration Division") ve Temyiz Tahkim Divanı'nın ("Appeals Arbitration Division") yanı sıra Anti-Doping Divanı'nın ("Anti-Doping Division") kurulduğu ifade edilmektedir. Böylelikle iki birimden oluşan CAS yapısı, Anti-Doping Biriminin kurulmasıyla birlikte, üç birimli yapıya dönüştürülmüştür.

Kod'un S20 numaralı maddesi Anti Doping Divanının görevini tanımlamaktadır. Buna göre Anti Doping Divanı, dopingle ilişkili ihtilafların çözümünde ilk derece makamı veya tek yetkili makam olarak çözmeye yetkili Panellerden oluşmaktadır. Anti Doping Divanı, Başkanın veya vekilinin aracılığıyla Madde A1 ve devamındaki Usul Kurallarına uygun olarak işlemlerin hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi ile ilgili diğer bütün işlevleri yerine getirmekle görevli kılınmaktadır.

Anti Doping Divanının Başkanı ve vekilinin atanmasına ilişkin yetkinin, tıpkı diğer birimlerin başkanlarının ve vekillerinin atanmasında olduğu gibi, ICAS'da olduğu Kod tarafından ifade edilmektedir.

Yeni İdari Komisyonlar: CAS Üyelik Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Hakem İtiraz Komisyonu

Kod'da gerçekleştirilen değişikliklerle ICAS tarafından yürütülen idari görevlerin bir kısmı yeni kalıcı komisyonlara devredilmektedir. Bunlar CAS Üyelik Komisyonu, Adli Yardım Komisyonu ve Hakem İtiraz Komisyonu'dur. Kodun S6-3 maddesinde bu komisyonların üyelerinin ICAS tarafından atanacağı belirtilmektedir. Bu komisyonların denetimleri de yine ICAS tarafından gerçekleştirileceği Kod ile yapılan değişiklikte yer almaktadır.

CAS Üyelik Komisyonu (CAS Membership Commission)

CAS üyelik komisyonu, S4-d veya S4-e maddeleri uyarınca atanan iki üye ve üç bölüm başkanından oluşmaktadır. CAS Üyelik Komisyonu, yeni CAS hakemlerinin ve arabulucularının ICAS'a aday gösterilmesini teklif etmekten sorumludur. Ayrıca hakemlerin ve arabulucuların CAS listelerinden çıkarılmasını önerme yetkisine sahiptirler.

Böylelikle hakem seçimlerinde ICAS'in sahip olduğu otoritenin hafifletilmesi hedeflenmiştir.

Adli Yardım Komisyonu (Legal Aid Commission)

Adli Yardım Komisyonu, ICAS Başkanının başkanlığında ve Kod'un S4-d maddesine göre ataması gerçekleştirilecek dört ICAS üyesi tarafından oluşmaktadır. Adli Yardım Komisyonunun, Adli Yardım Kılavuzunda ("Guidelines on Legal Aid") belirtilmiş bulunan fonksiyonları yerine getirmekle yükümlü olduğu ifade edilmektedir.

Hakem İtiraz Komisyonu (Challenge Commission)

Hakem İtiraz Komisyonu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ("IOC") ("International Olympic Committee"), Uluslararası Spor Federasyonları ("International Sports Federations") ("IFs"), ve Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği ("Association of the National Olympic Committees") ("ANOC") üyeleri ve adayları harici seçilen bir Hakem İtiraz Komisyonu Başkanı ve üç birim başkanı tarafından oluşmaktadır. Kod ile Komisyon Başkanının, kendi komisyonu ile ilgili işlerde re'sen diskalifiye olacağı belirtilmektedir.

Hakem İtiraz Komisyonu, görevlerini Kodun R34 ve R35 numaralı maddeleri uyarınca yerine getirmekle yükümlüdür.

Kodun R34 numaralı maddesi, bir hakemin tarafsız ve bağımsızlığına ilişkin şüphelerin varlığı halinde hakeme itiraz edilebileceğini belirtmektedir. Değişiklik ile birlikte hakemlere ilişkin yapılan bu itirazların öncelikle Hakem İtiraz Komisyonu tarafından inceleneceği belirtilmektedir. Hakem İtiraz Komisyonu bu itirazı ICAS'a gönderme yetkisine sahiptir.

Kodun R35 numaralı maddesi ise hakemin görevini yapmaktan imtina etmesi, görevini yerine getirmemesi veya Koda uygun olarak ve makul bir süre içerisinde ifa etmemesi halinde Hakem İtiraz Komisyonu tarafından görevden alınabileceğini düzenlemektedir. Kodun önceki hali uyarınca bu denetim ve gerektiğinde hakemlerin görevden alınması ICAS tarafından yapılmaktaydı.

Diğer taraftan, Kararlara karşı temyiz süresinin, kararın aslının tebligatı ile değil, kararın posta veya kurye vasıtasıyla gönderilmesi ile başlayacağı belirtilmektedir.

Kodun R65 numaralı maddesinde gerçekleştirilen değişiklik uyarınca ise, Uluslararası federasyonlar tarafından verilmiş olunan ve ekonomik nitelikteki bir anlaşmazlığın sonucu olarak uygulanan yaptırımlarla ilgili kararların itirazının CAS nezdinde gerçekleştirilemeyeceği belirtilmektedir.

Yukarıda bahsedilen AİHM kararının CAS yargılamasına belki de en önemli etkilerinden bir tanesi temyiz tahkimi yargılamaları üzerinde müşahede edilmektedir. R57 numaralı maddede gerçekleştirilen değişiklik uyarınca; yargılama tarafları aksini kararlaştırmadıkça kamuya kapalı gerçekleştirilen duruşmalar; disiplin ile ilgili bir soruşturmanın yapılması halinde, yargılama sürecine taraf olan gerçek kişinin talebi üzerine, kamuoyuna açık olarak yapılabilecektir. Kamuya açık yargılama gerçekleştirilmesi talebi; ahlak, kamu düzeni, ulusal güvenlik başlıklarında yapılan değerlendirmeler, bunların yanı sıra reşit olmayanların veya tarafların özel hayatların mahremiyetinin korunması gerektiği hallerde, kamuya açık yargılamanın adaletin gerçek anlamda tecellisine halel getirmesi halinde, yargılamanın yalnızca hukuki meselelerle ilgili olması veya ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamanın zaten kamuya açık olması hallerinde reddedilebilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.