İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (''İHAM'') CAS dahilinde gerçekleştirilen tahkim yargılamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Adil Yargılanma Hakkı başlıklı 6.maddesine uygun olmadığı, bu çerçevede bağımsız ve tarafsız bir tahkim yargılamasının taraflara sunulmadığı iddiası ile yapılan başvuruyu reddetmiştir.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ("İHAM") 3.Dairesi tarafından 2 Ekim 2018 tarihinde verilen Mutu ve Pechstein v. İsviçre kararı, CAS'ın uluslararası spor hukuku düzeninde bağımsız ve tarafsız bir yargı merci olduğunu teyit eden ve İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde karara bağlanan Gundel ve Lazutina-Danilova kararlarından sonra ihdas edilen bir başka önemli karar olmuştur. Başlıca, CAS dahilinde gerçekleştirilen tahkim yargılamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Adil Yargılanma Hakkı başlıklı 6.maddesine uygun olmadığı, bu çerçevede bağımsız ve tarafsız bir tahkim yargılamasının taraflara sunulmadığı, dolayısıyla da CAS'ın gerçekleştirdiği yargılamanın hukuka uygun olmadığı savunulan 40575/10 ve 67474/10 numaralı başvurularda İHAM, CAS'ın gerçekleştirdiği yargılama faaliyetleri dahilinde Sözleşme'nin 6.maddesini ihlal etmediğini belirtmiştir. Diğer taraftan, önemli olarak İHAM, CAS yargılamalarının kamuoyuna açık olması gerekliliğinin de altını çizmiş, bunun adil yargılanma hakkının sağlıkla tesis edilebilmesi için önemli olduğunu vurgulamıştır.

İHAM'ın kararının sonuçları itibariyle uluslararası tahkim yargılamasının spor alanındaki yansımaları dahilinde kendine özgü bir konuma ve yapılanmaya sahip olduğu değerlendirilebilecek Türk spor tahkim yargılaması için de, özellikle bağımsızlık başlığında önem arz ettiği belirtilmelidir. Nitekim, anılan karar, CAS'ın yargı yetkisinin kabulünün özellikle de bir sporcunun profesyonel yaşantısını devam ettirebilmesi için gerekli olduğu durumda CAS tahkim yargılamasının ilgili paydaşlar için "zorunlu tahkim" niteliğini haiz olduğunun, hakem atamalarının kapalı listeden gerçekleştirilmesinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorgulanan hakem hakkında yeterli ve temellendirilebilir iddialara dayanmadığı hallerde yargılamanın bağımsızlık ve tarafsızlığına halel getirmediğinin ve son tahlilde Sözleşme'nin 6.maddesiyle uyumlu olması gerektiğinin altını çizmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.