Rekabet Kurumu ("Kurum") tarafından 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması  Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") bazı değişiklikler yapılmış ve 4  Mart 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yayımı tarihinden iki ay sonra ("4 Mayıs 2022")  yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte başlıca 3 temel konuda değişiklik  ve yenilik öngörülmüştür. Bu değerlendirme yazsısında, söz konusu değişiklikler ayrı başlıklar  altında ele alınmıştır.

1) CİRO EŞİKLERİ

Bahsi geçen düzenleme çerçevesinde ilk olarak, birleşme ve devralma işlemleri bakımından  bildirime esas alınan ciro eşikleri yenilenmiş ve mevcut ekonomik durumla uyumlu hale getirilmiştir.  Buna göre Tebliğin 7. maddesinde yer alan ciro sınırları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

1174606a.jpg

2) TEKNOLOJİ TEŞEBBÜSLERİ

Tebliğ nezdinde, ciro eşiklerinin güncellenmesinin yanı sıra "Teknoloji Teşebbüsleri" tanımı  eklenerek önemli bir yenilik yapılmıştır. Bu kapsamda, "dijital platformlar, yazılım ve oyun yazılımı,  finansal teknolojiler, biyoteknoloji, farmakoloji, tarım kimyasalları ve sağlık teknolojileri  alanlarında faaliyet gösteren teşebbüsler veya bunlara ilişkin varlıklar" olarak tanımlanan Teknoloji  Teşebbüslerinin taraf olduğu işlemler için bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yolla, dijital  platformlar başta olmak üzere teknoloji odaklı pazarlarda yaşanan hızlı gelişmelerin Kurum  tarafından takip edilmesi hedeflenmektedir.

Diğer birleşme/devralmalarda uygulanan ve yukarıdaki tabloda belirtilen 250 Milyon TL'lik eşikler, Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren veya ar-ge faaliyeti olan ya da Türkiye'deki  kullanıcılara hizmet sunan Teknoloji Teşebbüsleri bakımından uygulama alanı bulmayacaktır.  Böylece, ciro eşiklerini aşmasa dahi, yeni kurulmuş veya gelişmekte olan ("start-up") ve sektördeki  aktörlere rakip olma potansiyeli taşıyan Teknoloji Teşebbüslerinin öldürücü devralmalara ("killer  acquisitions") maruz kalmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Bir başka anlatımla, söz konusu  düzenleme ile Teknoloji Teşebbüslerinin devralınmasına yönelik işlemlerin büyük oranda Kurum  denetimine tabi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Yürürlük tarihi olan 4 Mayıs 2022'den itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen ciro eşiklerini aşan  Teknoloji Teşebbüslerine ilişkin birleşme ve devralmaların hukuken geçerli olabilmesi için Rekabet  Kurulundan izin alınması gerekecektir:

1174606b.jpg

Teknoloji Teşebbüsleri tarafından izin alınmaksızın gerçekleştirilen birleşme/devralma  işlemleri hukuk nezdinde geçerli olmayacağı gibi, işlemin taraflarına idari para cezası  uygulanacaktır.

3) ELEKTRONİK FORMATA GEÇİŞ

Diğer yandan, birleşme ve devralmalara ilişkin bildirim formu elektronik formata dönüştürülmek  üzere yeniden düzenlenmiştir. Eski düzenlemede, bildirim formu ve eklerinin "elden veya posta ile"  iletilmesi öngörülmüşken, Tebliğ'de yapılan son değişiklik ile "e-Devlet üzerinden" iletim imkânı  sunulmuştur. Kurum'dan yapılan açıklamaya göre, yakın bir gelecekte formun tamamen elektronik  olarak doldurularak iletilmesine olanak sağlanacaktır. Aynı zamanda, bildirimlerde tespit edilen ve  Kurumca talep edilen eksik bilgilerin aynı elektronik platform üzerinden daha hızlı ve pratik bir  şekilde tamamlanması ve izin sürecinin kısaltılması amaçlanmaktadır.

4) SONUÇ VE DEĞERLENDİME

Kurum tarafından Tebliğ'de önemli bazı değişiklikler yapılmıştır. Birleşme ve devralma işlemleri  bakımından bildirime esas alınan ciro eşikleri yükseltilmiş, "Teknoloji Teşebbüsleri" kavramı ilk  defa tanımlanarak bunlar için ek bildirim yükümlülüğü getirilmiş ve birleşme devralmalara ilişkin  bildirim formu elektronik formata dönüştürülmek üzere yeniden düzenlenmiştir. Tebliğ'de yapılan  değişikliklere ek olarak, 2013 yılında yayımlanan Yatay Birleşme ve Devralmaların  Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz ile Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların  Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz'da bazı değişiklikler ve güncellemeler yapılmıştır.   

KAYNAKLAR

1- https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220304-4.htm

2- https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/rekabet-kurulundan-izin-alinmasi-gereken-82269c8a8f9bec11a21c00505685ee05

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.