8313 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklikler

SO
Sakar Law Office

Contributor

Sakar is a client and solution oriented, investigative and innovative law firm based in Istanbul. Our Firm is committed to provide our clients with high-quality legal services and business-minded approach. We are a full service law firm to clients across a wide range of areas including Mergers and Acquisitions, Corporate and Commercial, Contracts, Banking and Finance, Competition, Litigation, Employment, Real Estate, Energy, Capital Markets, Foundations, E-commerce, Media and Technology, Data Privacy and Data Protection and Intellectual Property. In order to offer the best possible service for our clients, we harness the latest market developments in legal technology and innovation and we closely follow the legislative changes in Turkish Law. Our lawyers are multi-specialists, equipped to handle a broad range of legal matters. In addition to our depth of experience and awareness of market practice, clients know they will benefit from our team’s innovative mindset and willingness.
6 Nisan 2024 tarihinde 32512 sayılı Resmi Gazete'de 8313 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda ("Karar") Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ("Değiştiren Karar") yayımlandı.
Turkey Accounting and Audit
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

6 Nisan 2024 tarihinde 32512 sayılı Resmi Gazete'de 8313 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda ("Karar") Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ("Değiştiren Karar") yayımlandı. Değişikler şu şekildedir:

1. Değiştiren Karar ile birlikte Karar Ek (I) sayılı liste kapsamında olmayan, Ek (II) sayılı liste kapsamında olmayan ve sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6312 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında açık sayılan şirketler dışında olan şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterlerinde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik öncesi:

Aşağıdaki koşullardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır.

1) Şirketin aktifleri toplamının 75 milyon TL ve üzerinde olması,

2) Şirketin yıllık net satış hasılatının 150 milyon TL ve üzerinde olması,

3) Şirketin çalışan sayısının 150 ve üzerinde olması.

Değişiklik sonrası:

Aşağıdaki koşullardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır.

1) Şirketin aktif toplamının 150 milyon TL ve üzerinde olması,

2) Şirketin yıllık net satış hasılatının 300 milyon TL ve üzerinde olması,

3) Şirketin çalışan sayısının 150 ve üzerinde olması.


2. Değiştiren Karar ile birlikte Karar'daki Kapsam dışındaki şirketler hakkında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Aşağıdaki şirketler kapsam dışında kalacaktır.

 • Karar Ek (I) sayılı listenin 1 ilâ 8. sırası kapsamında yer almayan ve Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olan şirketler
 • Karar Ek (I) sayılı listede veya Ek (II) sayılı listenin 3. sırasında yer almayan ve sermayesinin en az %50'si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler

3. Değiştiren Karar ile birlikte Karar Ek (I) sayılı listede yer almakta olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların tabi oldukları kriterlerde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik öncesi:

Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az birine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşları bağımsız denetime tabi olacaktır.

 1. Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı
 2. Uydu televizyon yayın lisansı
 3. Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı

Değişiklik sonrası:

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi olan aşağıdaki şirketler bağımsız denetime tabi olacaktır.

 1. Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az ikisine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar
  • Karasal ortamdan ulusal televizyon yayını yapma hakkı;
  • Uydu televizyon yayın lisansı;
  • Birden fazla ile yönelik olarak kablolu televizyon yayın lisansı.
 2. İnternet ortamında isteğe bağlı yayın hakkına sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar

4. Değiştiren Karar ile birlikte bazı şirketler Karar Ek (I) sayılı listeye eklenmiş ve 2024 hesap dönemi itibariyle, başkaca herhangi bir kritere bakılmaksızın, bağımsız denetime tabi olmuştur.

Aşağıdaki şirketler Karar'a ekli (I) sayılı listeye eklenmiş ve 2024 hesap dönemi itibariyle, başka herhangi bir kritere bakılmaksızın, bağımsız denetime tabi olmuştur.

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp kurumun düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren ve söz konusu düzenlemeler uyarınca bağımsız denetim yükümlülüğü bulunan şirketler
 • Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları

5. Değiştiren Karar ile birlikte Karar Ek (II) sayılı liste yeniden oluşturulmuş ve bazı şirketler Karar Ek (II) sayılı listenin kapsamından çıkarılmıştır.

Aşağıdaki şirketler Ek (II) sayılı listenin kapsamından çıkarılmıştır.

 • Sermayesinin en az %25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.
 • Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.

6. Yürürlük

Değiştiren Karar, şirketlerin 01.01.2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More