10.03.2018 tarihli 30356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ile 2644 sayılı Tapu Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen kanunlardaki değişikliklere ilişkin olarak yapılan inceleme aşağıda yer almaktadır. 

1. Vergi Usul Kanunu'nda ("VUK") yapılan değişiklikler:

VUK'un 223. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle birlikte kuruluş aşamasındaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin defterlerinin şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğünce tasdik ettirileceği düzenlenmiş olup değişiklikten önceki maddeye kooperatifler eklenmiş ve tasdik aşamasında noterin yetkisi kaldırılarak tasdik yetkisi sadece ticaret sicil müdürlüğüne verilmiştir.

2. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ("KMK") yapılan değişiklikler:

KMK'nın 10. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapılarak kat mülkiyetinin tescilinin, tapu memurunca düzenlenen resmi senede ek olarak, hak sahiplerine isabet eden bağımsız bölümlerin belirlenmiş olması şartıyla arsa maliki ile yüklenici arasında akdedilecek kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kat karşılığı temlik sözleşmesi ve bağımsız bölümlerin taksimine ilişkin noterlik sözleşmesi uyarınca cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işleminin yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilgili idare tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.

Kanun'un 5. maddesiyle birlikte KMK'nın 12. maddesinde düzenlenen kat mülkiyetinin kurulması maddesinde, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli belgeler arasında belirtilen mimari projenin elektronik ortamda tapu müdürlüğüne gönderilmesi ibaresi eklenmiştir.

3. Gümrük Kanunu'nda ("GK") yapılan değişiklikler:

GK'nın 218. maddesi değiştirilerek Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşların ilgili gümrük iş ve işlemleri ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü oldukları ve GK'nın değiştirilen 241. maddesi ile de madde 218'de belirtilen bedellere uymayanlar hakkında yapmış oldukları her bir işlem için beş bin Türk lirası usulsüzlük cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

4. Türk Ticaret Kanunu'nda ("TTK") yapılan değişiklikler:

TTK'nın 40. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklikle beraber tacir, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere onaylatmadan direkt olarak sicil müdürlüğüne verecektir. Aynı şekilde tacirin tüzel kişi olması durumunda da unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarını da notere onaylatmadan sicil müdürlüğüne verecektir. Böylece noter onayı şartı madde metninden kaldırılmıştır.

TTK'nın 64. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik yapılarak anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onaylarının ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılacağı eklenmiş ve ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayının yanında ticaret sicili müdürlüğü onayının da aranmayacağı belirtilmiştir.

Kanun ile birlikte TTK'nın "Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci" yan başlıklı 428. maddesi, "Bildirge" yan başlıklı 430. maddesi ve "Bildirim" yan başlıklı 431. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

TTK'nın altıncı kısmı Limited Şirket hükümlerinin düzenlendiği 575, 585 ve 587. maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 575. maddesinin ilk fıkrasında yapılan değişiklikle beraber "Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından ticaret sicili müdürü yahut yardımcısının huzurunda imzalanması şarttır." şeklinde değiştirilerek kurucu imzalarının noterce onaylanması imkanı kaldırılmıştır.

TTK'nın 585. maddesinde yapılan değişiklikle beraber "Şirket kurucularının sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur." hükmü tesis edilerek "kurucuların imzalarının noterce onaylandığı" ibaresi kaldırılmış, şirket sözleşmesinin sadece ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması kabul edilmiştir.

TTK'nın 587. maddesinin ilk fıkrasında da aynı şekilde şirket sözleşmesinin sadece ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması kabul edilmiştir.

5. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda ("TİTRK") yapılan değişiklikler:

TİTRK'nın 5. maddesinin 1. fıkrası değiştirilerek taşınır rehninin hangi taşınır varlıklar üzerinde kurulacağının belirtildiği maddeye "benzeri her türlü taşınır varlık ve hak" ibaresi eklenerek taşınır rehninin kurulabileceği varlıklar genişletilmiştir.

TİTRK'nın birleşme ve karışma yan başlıklı 7. maddesi yan başlığı "rehnin kapsamı" olacak şekilde değiştirilmiştir. Madde metninde bulunan "karışma" ve "birleşme" kavramları çıkarılmıştır. İlgili madde uyarınca taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecektir. İkinci fıkrası uyarınca bir üretim sürecinin taşınır varlıklarla birlikte rehnedilmesi durumunda üretim sürecinde ve sonunda gerçekleşen alacak üzerinde aynı oranda ve sırada rehin kendiliğinden tesis edilmiş sayılacaktır. Son olarak üçüncü fıkra ile birlikte bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyiniyetli üçüncü kişinin iyiniyeti korunacaktır.

TİTRK'nın "Temerrüt sonrası haklar" başlıklı 14. maddesinin ilk fıkrasına "ç) Genel hükümler çerçevesinde takip yapabilir." hükmü eklenerek TİTRK kapsamındaki borçların ifa edilmemesi durumunda, alacaklının İcra ve İflas Kanunu uyarınca takip yapabilmesinin önü açılmıştır.

TİTRK'nın 15. maddesinde yapılan değişiklikle beraber rehin alacaklısının alacağının son bulmasından itibaren 3 (üç) iş günü yerine yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı olması durumunda 30 (otuz), Türk hukukuna tabi bir rehin alacaklısı olması durumunda 15 (on beş) gün içerisinde rehnin sicilden terkini için başvuruda bulunması gerekmektedir.

6. Yürürlük:

VUK'un 223. maddesinin 3. fıkrasında, TTK'nın 575. maddesinin 1. fıkrasında, 585. maddesinin 1. fıkrasında, 587. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklikler 15.03.2018 tarihinde; Belediye Kanunu'na eklenen Geçici Madde 10 yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra; diğer maddeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.