I. Duyurular

Kredi Kartlarında Uygulanacak Azami Gecikme Faiz Oran

TCMB yılın ilk ikinci çeyreğinde kredi kartlarında uygulanacak azami gecikme faiz oranlarında indirime gitmiştir. Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemi süresi uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2.25'ten 2.15'e, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2.75'ten 2.65'e indirilmiştir. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmiştir.

II. Mevzuat Değişiklikleri

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişilik Yapılması Hakkında Yönetmelik

3 Nisan 2019 tarih ve 30734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle, borsada işlem yapma yetkisi ve bu yetkiden feragat, işlem yapmanın geçici olarak durdurulması gibi durumlara ilişkin karar yetkileri, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulundan, Genel Müdüre geçmiştir. İlgili yönetmelik değişikliklerinden önemli başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Üyelik aidatlarının kıstelyevm usulü ile iade edilip edilmeyeceğine, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, Genel Müdür tarafından karar verileceği düzenlenmiştir.
 • Yönetmeliğin 5. Maddesinde "Borsaya yapılacak başvurunun yetkili imzaları taşıyan ve ekinde gerekli belgeleri içeren bir dilekçe ile yapılması zorunludur. Dilekçede Borsada işlem yapılması talep edilen piyasa, pazar, platform veya sistem belirtilir," denilerek, başvuru sırasında gerekli olan belgeler (Esas sözleşme, ortaklık paylarının dağılımı, şirketin merkez adresi ve iletişim bilgileri, yöneticilerin özgeçmişleri, bilgi işlem sistemleri ve teknolojik altyapıya ilişkin bilgiler, ilgili personele ilişkin bilgiler, vb.) sayılmıştır. Yapılan değişiklikle, maddede sayılan yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenler için 1 ayı aşmamak şartıyla verilecek ek sürenin Genel Müdür tarafından verilebileceği düzenlenmiştir. Başvuru sürecinin yeniden başlamasına ilişkin karar da Genel Müdür yetkisine bırakılmıştır.
 • 13. maddede yapılan değişiklikle, işlem yapma yetkisinden feragat etme talebi halinde kararın Genel Müdür tarafından verileceği düzenlenmiştir.
 • 25. maddede yapılan değişiklikle, Genel Müdürün, bir yatırım aracına ilişkin Borsa işlemlerini en fazla 1 ay için durdurabileceği düzenlenmiş, 1 ayı aşan süreler için verilecek
 • kararlar Yönetim Kurulu yetkisine bırakılmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Mevzuatında Değişiklikler

28 Nisan 2019 Tarihli ve 30758 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan iki yönetmelik ve bir tebliğde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (1) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, (2) Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve (3) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğinde düzenlemeler yapmıştır. Değişiklikleri şu şekilde özetlemek mümkün:

 • Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, sicile kayıtla yükümlü olan veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme Envanteri hazırlamakla yükümlüdür.
 • Aynı yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı bilgisine göre, Kurulun, kayıt yükümlülüğüne istisna getirebileceği düzenlenmiştir.
 • Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini açıkladıkları Kişisel Veri Envanterinde, kişisel veri işleme amaçlarının yanında hukuki sebebin de açıklanması gerektiği düzenlenmiştir.
 • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
 • Esaslar Hakkında Tebliğindeki, "Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmesi" hükmü kaldırılmıştır, veri işleyen farklı birimlerin her birinden ayrıca aydınlatma yapılması yükümlülüğü ortadan kalkmıştır.
 • Değişiklikler yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmiştir.

III. Kararlar

Gerçek Ücret Üzerinden SGK Primlerinin Yatırılmamasının İşçiye Haklı Fesih Hakkı Vereceğine Dair Yargıtay Kararı: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 07.01.2019 tarihli ve 2015/27966 E., 2019/74 K. sayılı kararı

Olay özeti: Yangın söndürme cihazlarının ithalâtını, satış ve servis hizmetlerini yapan işyerinde 6 yıldır çalışan işçi, SGK priminin gerçek maaş üzerinden gösterilmesi talebinin geri çevrildiği için istifa etmiştir.

Yerel Mahkeme Kararı: Mahkemece, davalı işverenin istifa ve devamsızlık savunmasının çelişkili olduğu, davacı işçinin sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmasına dair isteği nedeniyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiği gerekçesi ile toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kıdem ve ihbar tazminat talepleri kısmen kabul, yıllık izin talebi tamamen kabul ve fazla mesai talebi ise tamamen reddedilmek suretiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı ve Gerekçesi: "Somut uyuşmazlıkta, davacının SGK ücret bildiriminin gerçek ücreti üzerinden yapılması talebinin karşılanmaması üzerine, iş akdinin davacı işçi tarafından feshedildiği dosyadaki bilgi, belgeler ve özellikle davacı işçinin işyeri arkadaşlarına ve davalı işverenin müşteri çevresine gönderdiği elektronik posta içeriğinden anlaşılmakta" olduğunu belirten mahkeme, gerçek ücret üzerinden SGK primlerinin yatırılmaması dolayısıyla yapılan feshin haklı sebeple yapılmış olduğuna karar vermiştir. Ancak, "Haklı nedenle dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek, davacının ihbar tazminatı talebinin reddedilmesi" gerektiğine de kararında yer vermiştir.

IV. Haberler

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi

Yukarıda da bahsedildiği üzere, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik düzenlemeleri gereğince, veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlanmalıdır.

Bu yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda veri sorumlularına iyi uygulama örnekleri sunulması ve söz konusu envanter hazırlanırken faydalanılabilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumunca hazırlanan Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi; Kurum internet sayfasında yayınlanmıştır. İlgili rehberi kurum internet sitesinde bulabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.