Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için Pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.

Gürpınar Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 2019 Şubat Ayına Ait Bülten'in size faydalı olmasını diliyoruz.

I. DUYURULAR

İhtiyaç Kredilerinin 60 Aya Kadar Vade ile Yapılandırılması

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğine eklenen geçici madde ile 10.02.2019 tarihinden önce anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabileceği düzenlenmiştir.

II. MEVZUAT DEĞIŞIKLIKLERI

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kanuna göre İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle, icra ve iflas hukuku kapsamında, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen kesin kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularındaki 40 bin liralık parasal sınır 58 bin 800 liraya yükseltilmiştir. Diğer düzenlemeleri şu şekilde listelemek mümkün:

Yine 2004 Sayılı Kanuna eklenen geçici 16. madde ile, 2/12/2016 tarihinden, değişiklikleri içeren bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen nihai kararlar bakımından 364. maddenin birinci fıkrasında düzenlenen temyiz yoluna başvurma sınırının, 40 bin lira olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 46. maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle ile, Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha etkin ve verimli çalışması için Bölge adliye mahkemesi dairelerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) aracılığıyla birden fazla heyet oluşturulabileceği düzenlenmiştir. Oluşturulan heyetlere hangi üyenin başkanlık edeceği HSK tarafından belirlenecektir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen (d) bendi yeniden düzenlenmiştir. Değişiklikle, iki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar bakımından, ilk kez bölge adliye mahkemesi dairelerince verilen mahkûmiyet kararlarına karşı temyiz yolu açık olacaktır.

5271 sayılı Kanunun 307. maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra ile "Yargıtay'dan verilen bozma kararına uyulması hâlinde ilk derece mahkemesi tarafından verilen karara karşı, istinaf veya temyiz sınırlarına bakılmaksızın sadece temyiz yoluna başvurulabileceği" düzenlenmiştir.

III. KARARLAR

"Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme" yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumlusu hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/07/2018 Tarihli ve 2018/91 Sayılı Kararı

Şikâyetçinin kişisel verilerinin (adı soyadı, adresi, telefonu...) alışveriş işlemleri için girildiği, ancak anılan bilgilerin aynı zamanda başka müşterilerin alışverişe ilişkin işlemleri sırasında görülebilir hale geldiği, Şirket tarafından Kuruma sunulan savunma ve belgelerde, şirketin şikâyete konu durumdan olayla birlikte haberdar olduğu, olayın sistemsel bir hatadan kaynaklandığının tespit edildiği, ilgili departmanlar arasında istişarelerde bulunularak başka müşterilerin de mağduriyet yaşamamaları amacıyla bir takım önlemlerin alındığı ve derhal uygulama sürümünün çıkarıldığı hususlarına ilişkin açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde Şirket tarafından bahsi geçen mağduriyet öncesinde Kanunun 12. maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında kişisel verilerin muhafaza edilmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınamadığı sonucuna varıldığından; Şirket hakkında Kanunun 18. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına,

Şikâyetçinin her türlü kişisel verisinin Şirket sistemlerinden silinmesi, yok edilmesi, ulaşılamaz hale getirilmesi, yurtiçi ve yurtdışında başka bir kurumla paylaşıldı ise o kurumlar nezdinde de silinmesi ve yok edilmesi talebiyle ilgili olarak Şirketin taraflarınca yapılan işlemler hakkında açıklamalarını, tevsik edici belgelerle birlikte Kanunun 15 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Şikâyetçiye iletmesi yönünde talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla Başkaları Tarafından Elde Edilmesi Hâlinde, Veri Sorumlusunun Bu Durumu İlgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna Bildirmesinde Kısa Sürenin Yorumlanması: Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 tarih ve 2019/10 sayılı Kararı

Kanunun 12. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan "en kısa sürede" ifadesinin 72 saat olarak yorumlanmasına ve bu kapsamda veri sorumlusunun durumu öğrendiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde Kurula bildirmesine, veri sorumlusunca söz konusu veri ihlalinden etkilenen kişilerin belirlenmesini müteakip ilgili kişilere de makul olan en kısa süre içerisinde, ilgili kişinin iletişim adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan, ulaşılamıyorsa veri sorumlusunun kendi web sitesi üzerinden yayımlanması gibi uygun yöntemlerle bildirim yapılmasına,

Veri sorumlusu tarafından Kurula haklı bir gerekçe ile 72 saat içinde bildirim yapılamaması halinde, yapılacak bildirimle birlikte gecikmenin nedenlerinin de Kurula açıklanmasına,

Kurula yapılacak bildirimde Kurul tarafından sağlanan web sayfasında paylaşılan "Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu"nun kullanılmasına,

Veri sorumlusu tarafından veri ihlallerine ilişkin bilgilerin, etkilerinin ve alınan önlemlerin kayıt altına alınması ve Kurulun incelemesine hazır halde bulundurulmasına,

Veri ihlali gerçekleşmesi halinde veri sorumlusu tarafından kendi nezdinde kimlere raporlama yapılacağı, Kanun kapsamında yapılacak bildirimler ile veri ihlalinin olası sonuçlarının değerlendirilmesi hususunda, kendi nezdindeki sorumluluğun kimde olduğunun belirlenmesi gibi konuları içeren bir veri ihlali müdahale planı hazırlanarak belirli aralıklarla bu planın gözden geçirilmesine, karar verilmiştir.

IV. HABERLER

İnternet Reklamlarına Vergi Düzenlemesi

Mükellef olup olmadığına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık eden tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile dar mükellef kurumlara yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerine ilişkin vergi kesintisinin uygulama esasları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:17) ile düzenlendi.

İnternet ortamında reklam hizmeti veren veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca %15, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca %15 vergi kesintisi yapılacak.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.