29 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan Yapı Denetimi ve Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ile yapı denetimi uygulamasına önemli değişiklikler getirilmiştir.

Yönetmelik ile getirilen önemli değişikliklerden biri, yapı denetim şirketinin seçimi ve hizmet sözleşmelerinin feshi esaslarına dair yapılmıştır. Buna göre, yapı sahiplerinin hizmet sözleşmesi akdedeceği denetim kuruluşları Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenecektir.

Yapılan değişiklik gereğince hizmet sözleşmeleri ancak belirli durumlarda feshedilebilecektir. Bunlardan bazıları; (i) tarafların sözleşme hükümlerine uymaması, (ii) yapının mülkiyetinin değişmesi, (iii) sözleşme imzalandıktan sonra yapı sahibinin, en az iki ay süreyle yapı ruhsatı almaması ve yapı ruhsatı almaktan vazgeçtiğini ilgili idareye bildirmesi, (iv) yapının inşasının herhangi bir nedenle en az 6 ay süreyle devam etmemesi olarak sayılmıştır. Bu sebeplerle sözleşmenin feshinin istenmesi durumunda, fesih, gerekçeye göre, ancak ilgili idare ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından uygun görülmesi halinde geçerli olacaktır.

Yönetmelik ile yapılan bir diğer önemli değişiklik hizmet bedeline ilişkindir. Düzenleme uyarınca, hizmet bedeli, hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyeti ile hizmet bedeline esas oranın çarpımı sonucu elde edilen bedeldir. Yapı yaklaşık maliyeti ise, yapı inşaat alanı ile Yönetmelik'te belirtilen birim maliyetlerin çarpımı ile bulunacaktır. Bu minvalde, birim maliyet için artık Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ yerine, Yönetmelik'te yer alan birim maliyetler kullanılacaktır.

Söz konusu birim maliyetleri Bakanlıkça her yıl önceki yılın yurt içi üretici fiyat endeksi esas alınarak güncellenecektir.

Yönetmelik'in yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 olup, bu tarihten önce imzalanan yapı denetimi hizmet sözleşmeleri geçerli sayılmaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin işlemler ile sona ermesine ilişkin hususlarda ise sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. Buna göre, bu sözleşmelerin feshinde Yönetmelik ile getirilen fesih esasları uygulanmayacaktır.

03 January 2019

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.