Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğü Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16.maddesinde düzenlenen "Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır." hükmü ile istisna kapsamına girmeyen yurt içinde ve yurt dışında yerleşik veri sorumluları için zorunlu kılınmıştır.

Daha sonra yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile Sicile beyan yükümlülüğüne ilişkin detaylar düzenlenmiş ve Kurul Kararları ile bu yükümlülükten istisna tutulan gerçek ve tüzel kişiler ile istisna tutulmayan veri sorumluları gruplarının yükümlülüklerini yerine getirmeleri için son tarihler belirlenmiştir.

Sicile beyan yükümlülüğü başlangıç ve bitiş tarihleri ilk olarak 2018/88 sayılı Kurul Kararı ile açıklanmış; yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL üzeri veya yıllık çalışan sayısı 50 üzeri olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumluları için VERBİS'e kaydın son tarihi 30 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarih yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL altında olan ve yıllık çalışan sayısı 50'nin altı olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işlemek olan veri sorumluları için 31 Mart 2019; kamu kurum ve kuruluşları için ise 30 Haziran 2019 olarak belirlenmiştir.

5 Eylül 2019'da Kurul tarafından yayınlanan 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL üzeri veya yıllık çalışan sayısı 50'nin üzerinde olan veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik veri sorumluları için VERBİS'e kayıt süresi uzatılarak son tarih 31 Aralık 2019'a ertelenmiştir.

27 Aralık 2019 tarihinde ise Kurul tarafından yayınlanan 2019/387 sayılı kararla bu defa tüm veri sorumluları grupları için süreler uzatılmış; Kurul, kararında sürelerin uzatılmasının gerekçelerini de açıklamıştır.

Buna göre Kurul, VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün, kişisel verilerin alelade işlenmesinin önünde geçmek; kamuya açık olarak tutulan bu kayıt sayesinde şeffaflık ile ilgili kişilere karşı hesap verilebilirlik sağlamak; kişisel verilerin korunması ile ilgili bir kültür ve farkındalık oluşturmak için getirildiğine değinerek;

  1. Sicile kayıt yükümlülüğü bulunan bir grup veri sorumlusunun KVKK'nın 18.maddesinde sayılan yaptırımlarla karşılaşmamak adına belirlenen süre içinde kayıt yaptığını ancak sistemde veri girişi yaparak bildirimde bulunmadığını,
  2. Yine sicile kayıt yükümlülüğü bulunan bir diğer grup veri sorumlusunun KVKK'nın 18.maddesinde sayılan yaptırımlarla karşılaşmamak adına belirlenen süre içinde kayıt ve bildirim yaptığını ancak yapılan bildirimlerin gerçeği yansıtmadığını,
  3. Veri sorumluları tarafından yapılan bildirimlerde kişisel veri işleme amaçlarında, veri konusu kişi gruplarında, alıcı/alıcı gruplarında, alınan teknik ve idari tedbirlerde, yurt dışına aktarım ve saklama sürelerinde yanlışlıklar bulunduğunu ve mevcut durumda mevzuata aykırılıkların görüldüğünü tespit etmiş;
  4. VERBİS'te yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması gerektiği,
  5. Sicile kayıt yükümlülüğü olan veri sorumlularının VERBİS'e veri girişi yapmadan önce bir kişisel veri envanteri hazırlayarak girişleri bu envanter ışığında gerçekleştirmesi gerektiği,
  6. Sicile kayıt ve bildirimler gerçekleştirildikten sonra veri sorumlusunun mevcut durumunda meydana gelen değişikliklerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 7 gün içinde VERBİS'te güncellenmesi gerektiğini tekrar hatırlatmış ve bir an önce bu hususlara dikkat edilerek veri girişlerinin yapılması; yapılan veri girişlerinde bulunan hataların düzeltilmesi için VERBİS'e kayıt süreleri bir kez daha uzatmıştır.

VERBİS'e kayıt için güncel süreler aşağıdaki tablodadır:

Veri Sorumluları

Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi

Kayıt için verilen süre

Kayıt için son tarih

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.10.2018

21 ay

30.06.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için

01.10.2018

21 ay

30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

01.01.2019

21 ay

30.09.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

01.04.2019

21 ay

31.12.2020

Bununla birlikte, sadece VERBİS kaydının tamamlanması, Kanun ile uyumlu olmak anlamına gelmemektedir. VERBİS'e kayıt yükümlülüğü kanun kapsamında getirilen yükümlülüklerden yalnızca biridir ve bu yükümlülüğün getirilmesindeki temel amaç, gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınarak kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verileri muhafaza ederek güvenliğini sağlamaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.