6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve ilgili mevzuat kapsamında yurt içinde çıkarılan borçlanma araçlarına ilişkin ihraççıların ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hak sahiplerinin nasıl bir yasal süreç izleyeceğine dair mevzuatta açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, ihraççıların tahvilleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda hak sahipleri tarafından uygulamada farklı hukuki yollara başvurulmakta olup; tahvilden doğan borçların yeniden yapılandırılması, ilamsız icra yoluna başvurulması veya dava açılması seçenekleri tercih edilmektedir.

Hak sahipleri tarafından ilamsız icra yoluna başvurulması veya dava açılması durumunda uyuşmazlığın çözümünde genel ispat kuralları uygulanmakta ve söz konusu davalar genel mahkemelerde görülmektedir. Bu durum özellikle, ilamsız icra yoluna gidilmesi ve takibe itiraz edilmesi halinde, tahvillere ilişkin hak sahipliği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdindeki kayıtlarda kesin olarak belirli olmasına ve mevzuat ile düzenlenmiş elektronik kayıtlara dayanmasına rağmen, SPKn'da açık bir hüküm bulunmaması sebebiyle, tahvil sahiplerini itirazın iptali davası açmaya mecbur bırakmakta ve sürecin uzamasına neden olmaktaydı.

Söz konusu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 17.07.2019 kabul tarihli ve 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 27 nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31 inci maddesine son fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

"(4) İhraççıların borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, MKK tarafından düzenlenip hak sahiplerine verilen belge 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır."

Getirilen hüküm sayesinde, tahvillerin temerrüdü halinde tahvil sahibinin ilamsız icra yolunu tercih etmesi ve ihraççının takibe itirazı üzerine hak sahibinin itirazın kesin olarak kaldırılmasını talep edebilmesinin önü açılmıştır. Nitekim MKK nezdinde tutulan kayıtlara istinaden tahvil sahiplerine MKK tarafından düzenlenip verilecek belge, İcra ve İflas Kanunu'nun ("İİK") 68 inci maddesinde belirtilen belgelerden sayılacak ve alacaklı borca itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde söz konusu belge ile icra mahkemelerinden itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteyebilecektir.

İtirazın iptali davası açmak ve bunun sonucunu beklemek zaman alabileceğinden, tahvillerin temerrüdünde itirazın kaldırılması yoluna başvurulabilmesi hak sahiplerinin alacaklarını kısa sürede tahsil edebilmelerine imkan tanımaktadır. Zira, itirazın kaldırılması, alacaklının, yalnız ilamsız icra prosedürü içinde, genel mahkemelerden bu konuda bir ilam almadan çabuk ve basit yargılama usulü ile alacağına kavuşması sağlanmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki, söz konusu belge ile itirazın kesin olarak kaldırılması ancak icra takibinin de MKK tarafından hak sahibine verilen belgeye dayanması halinde mümkün olacaktır. İİK'nın 68 inci maddesine göre, söz konusu itirazın kaldırılması davasında borçlu (ihraççı) itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verecektir. İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde ihraççı, tahvil sahibinin talebi üzerine ayrıca haksız olarak itiraz edilen alacağın %20'sinden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilebilecektir.

İtirazın kesin kaldırılması kararı ile borçlunun icra takibine yaptığı itiraz hükümden düşürülmüş olacaktır. Söz konusu itirazın kaldırılması kararı ile icra dairesinden itiraz üzerine durmuş olan ilamsız icra takibine devam edilmesi istenebilecektir.

  • LBF Partners olarak bu konuda Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

LBF Partners olarak;

- İhraççılar tarafından çıkarılan tahvillerin temerrüdüne ilişkin hukuki değerlendirme yapılması,

- Söz konusu temerrüt halinde izlenecek hukuki yolun belirlenmesi ve gerekiyorsa yeniden yapılandırma görüşmelerinin yürütülmesi,

- Belirlenen hukuki yol çerçevesinde yetkili icra daireleri ve mahkemelerinde gerekli takip ve dava süreçlerinin yürütülmesi,

- Konuyla ilgili sermaye piyasası hukuku bağlamında danışmanlık verilmesi,

konularında hizmet vermekteyiz.

Destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.