Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.

Gürpınar Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan 2019 Eylül ve Ekim Aylarına Ait Bülten'in size faydalı olmasını diliyoruz.

I. DUYURULAR

VERBİS'e Kayıtta Son Tarih Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 03/09/2019 tarihli kararı ile, ilk grupta yer alan veri sorumluları için VERBİS'e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün son günü, 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. İlk grupta yer alan veri sorumluları: i) Yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olanlar, ii) Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerdir.

Zorunlu Deprem Sigortası Asgari Prim Tutarları Değiştirildi

07 Eylül 2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, zorunlu deprem sigortası için ödenmesi gereken asgari prim tutarları, deprem risk bölgelerine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110, 80, 60, 50 ve 40 TL'den az olamayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu asgari tutarlar, daha önce sırasıyla 95, 70, 55, 45 ve 35 TL'ydi. Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi halinde, yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden %10 indirim yapılacağı da tebliğde yer almıştır.

Mevduat Garantisi 150.000 TL'ye Yükseltildi

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının ve katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 150.000 TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamında olacağı düzenlemiştir. İlgili değişiklik, 25 Eylül 2019 Tarihli ve 30899 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Değişiklikten önce sigorta kapsamında olan miktar 100.000 TL'ydi.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları

28 Eylül 2019 Tarihli ve 30902 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/17) ile Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28 olarak değiştirilmiştir. Önceki düzenlemede bu oranlar, yüzde 2,00 ve yüzde 1, 60 olarak belirlenmişti. Tebliğ, 1 Ekim 2019 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifeleri Yenilendi

01 Ekim 2019 Tarihli ve 30905 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tarifelerle, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi, Hakem Ücret Tarifesi ve Kanunu Tanık Ücret Tarifesi değiştirilmiştir. İlgili düzenlemeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

1. Gider Avansı

Davacı; taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 100 TL ulaşım gideri, dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise bilirkişi ücret tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, diğer iş ve işlemler için 70 TL, toplamını avans olarak ödeyecektir.

2. Hakem Ücret Tarifesi

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER ÜCRET
TEK HAKEM 3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM
İlk gelen 500.000,00 TL için % 5 % 8
Sonra gelen 500.000,00 TL için % 4 % 7
Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 3 % 6
Sonra gelen 3.000.000,00 TL için % 2 % 4
Sonra gelen 5.000.000,00 TL için % 1 % 2
10.000.000,00 TL'den yukarısı için % 0,1 % 0,2

3. Tanık Ücreti

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 25,00 ilâ 50,00 TL arasında ücret ödenecektir.

Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Düşürüldü

02 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu alacakları için uygulanan aylık gecikme zammı oranı %2,5 olarak belirlenmiştir. Önceki oran %2'ydi.

Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranında İndirime Gidildi

02 Ekim 2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594) ile aşağıdaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı % 18'den % 8'e indirilmiştir:

 • Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler;
 • Vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları;
 • İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri.

Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

E-Defter ve E-Tebligat Uygulamalarında Zorunlu Mükelleflerin Kapsamları Genişletildi

İlgili tebliğlerdeki değişikliklerle, elektronik ortamdaki uygulamalar için ilgili mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir.

1. Elektronik Defter Uygulamasına Geçiş

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren tebliğde, e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olduğu düzenlenmiştir. Bu mükellefler mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir. 2018 veya sonraki yıllar cirosu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-Fatura, 01.01.2021 tarihine kadar e-Defter uygulamasına geçmesi gerekiyor. Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri de e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmıştır. Bu şirketlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren, e-Defter tutmaları zorunludur.

2. Elektronik Tebligat Sistemi Kapsamına Alınan Vergi Mükellefleri

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:511) ile mal müdürlüklerine bağlı kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazançları yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenler ve gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektronik tebligat sistemi kapsamına alınmıştır.

II. MEVZUAT DEĞIŞIKLIKLERI

Yargı Reformu İlk Paketi

Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk paketi, 24 Ekim 2019 Tarihli ve 30928 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Pakette Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, ifade özgürlüğü, tutukluluk süresi, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri gibi birçok başlıkta düzenlemeler yer almaktadır.

 • Hukuk fakültelerine girişte aday öğrencinin YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sıralamasının ilk 125 binde olması gerektiği düzenlenmiştir.
 • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı getirilmiştir. Hakimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik mesleklerine girebilmek, ilgilli stajları başlatabilmek için için bu sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
 • Yeni düzenlemeler arasında Seri Muhakeme Usulü yer almaktadır. Bu değişiklikle, avukatla temsil edilen şüphelinin, Cumhuriyet savcısıyla anlaşma yapması usulü getirilmiştir.
 • Ayrıca, adli para cezasını ve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar için basit yargılama usulü getirilmiştir.
 • Meslekte 15 yıllık kıdemi bulunan avukatların, Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Yasası kapsamına giren suçlardan soruşturma ve kovuşturma açılmamış olması koşuluyla eş ve çocukları da dahil olmak üzere hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) alabileceği düzenlenmiştir.
 • Aynı veya farklı bölge idare mahkemelerinin dairelerinin benzer olaylarda verdiği kesin nitelikteki kararlar arasındaki aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesi için yapılacak gerekçeli istemlerin, uyuşmazlığın konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri kurullarınca 3 ay içinde karara bağlanacağı düzenlenmiştir.
 • İnternet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme kararlarında, sitenin değil, yalnızca ilgili içeriğin engelleneceği düzenlenmiştir.
 • Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesi alanına girmeyen suçlarda 6 ayı, ağır ceza mahkemesi alanına giren suçlarda 1 yılı aşamayacağı düzenlenmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

20 Eylül 2019 tarih ve 30894 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılmak üzere ilk defa üretilmiş fakat Tip Belgelendirmesi süreci tamamlanmamış ekipmanların ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar tamamlayıncaya kadar, belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan biri veya birkaçı ile Sertifika Uygunluk Belgesi'ne başvurabileceği düzenlenmiştir.

Başvuru sahipleri, başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde de ilgili sertifikaları tamamlanması ile TSE'den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini almak için başvuru yapılabilecektir.

Bununla birlikte ilgili yönetmeliğe eklenen Geçici Madde ile de sertifika uygunluk süreci devam eden (rüzgâr enerjisine dayalı) üretim tesislerine ilişkin başvuruların ise 11 Ekim 2019'a kadar yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Yönetmelik yayımlandığı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yeni Yönetmelik

3 Eylül 2019 tarihli ve 30877 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle, Türkiye'deki tarla, bağ ve bahçe bitkileri ile diğer bitki türlerine ait yerel çeşitlerin korunmasını sağlamak amaçlanmış ve genetik erozyonlarını engellemesi hedeflenmiştir. 19 Ekim 2018 tarihli, eski Yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik kapsamında yapılan "yerel çeşit" tanımında, "milli çeşit listesinde kayıtlı çeşitlerden farklı olmak üzere, genetik erozyon tehdidi altında bulunan, belirli bir coğrafi bölgede geleneksel olarak yetişen tohumlar ve yetiştiği bölgenin coğrafi şartlarına adaptasyon sağlamış bitki türlerinin klon ve popülasyon grupları" ifadelerine yer verilmiştir.

Yönetmeliğe göre, gerçek ve tüzel kişiler elinde bulunan yerel tohumlukların örneklerini, en yakınlarındaki il veya ilçe müdürlüğüne ya da bakanlığa ait araştırma enstitülerine ön başvuru formu ile teslim edeceklerdir. İlgili prosedür yönetmelik maddelerinde düzenlenmiştir.

Kayıt altına alınan yerel çeşitlerin tohumluklarının menşe bölgesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya araştırma enstitüsü tarafından ambalajlanarak ve etiketlenerek menşe bölgesinde üretilecek ve "Yerel Çeşit Sertifikası" ile pazarlanacaktır.

Tohumlukların ambalajlarında "yerel çeşittir" ibaresi ve logo bulunacaktır.

Yönetmelik ile birlikte, yerel çeşitlerin korunması, genetik erozyonların önüne geçmek adına önemli düzenlemeler getirildiği görülmektedir. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklikler

13 Eylül 2019 tarih ve 30887 sayılı Resmi Gazete'de aşağıdaki yönetmelikler ve tebliğde birtakım değişiklikler yapılmıştır:

 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
 • Kamu İhale Genel Tebliği

Yapılan değişiklerden önemli başlıklar şu şekildedir:

 • Yapım, hizmet, mal alım ve danışmanlık ihaleleri ile ilgili yönetmeliklerde yapılan düzenlemeyle, ihaleye teklif veren aday ve istekli firmalar, yeterliliklerini buna ilişkin bilgi ve belgeleri içeren sertifikalarla gösterebilecektir. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 • Elektronik ihalelerle (e-ihale) ilgili yönetmelikte yapılan değşiklikle, açık ihale e-ihale biçiminde yapılabileceği düzenlenmiştir. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, tekliflerin ve sözleşme konusu işin ödemeler, yabancı para birimleri cinsinden yapılabileceği düzenlenmiştir. Bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydı düşülmüştür. Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeler ve özellikle e-ihale şeklinde yapılacak ihalelerin kapsamının genişletilmesi ile, kamu ihalelerine katılım ve prosedürel işlemlerin kolaylaştırıldığı söylenebilecektir.

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ, 14 Eylül 2019 tarih ve 30888 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ'in temel amacı katılım bankaları ile ilgili kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygun şekilde faaliyet göstermesi olup, bankaların oluşturacakları yapı ve süreçlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğde yer alan önemli başlıklar şunlardır:

 • Bankalara kendi bünyelerinde danışma komitesi ve buna bağlı danışma komitesi sekretaryası kurulması zorunluluğu getirilmiştir. Danışma komitesi, yönetim kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecektir.
 • Tebliğ'de danışma komitesi üyelerinde aranacak şartlar, danışma komitesinin görev ve yetkileri ve çalışma usul ve esasları da düzenlenmiştir.
 • Uyum ve raporlamaya ilişkin politika ve süreçlerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması banka yönetim kurulunun sorumluluğundadır.
 • Söz konusu bankalar, Tebliğ'in yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde, Tebliğ hükümlerine uyum sağlamak zorundadır.

Tebliğde getirilen düzenlemelerle, faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğun sağlanmasının hedeflendiği, bunun için danışma komitelerinin kurulmasını düzenlendiği görülmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Kapsamındaki Mevzuat Değişiklikleri

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik öneme sahip ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan destek programını ifade etmektedir. 18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de bu programla ilgili iki önemli tebliğ yayımlanmıştır.

1. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği"nde Programın uygulamasına yönelik açıklamalar yer almaktadır, önemli başlıklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Bakanlık tarafından, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik olarak çağrıda bulunulacaktır.
 • Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecektir.
 • Program kapsamında desteklenecek yatırımlar için, çağrı duyurusunda yer alan ürünlere yönelik olma ve asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacaktır.
 • Başvuru süreci iki aşamalı olarak belirlenmiştir. Ön başvuruda belirlenen temel kriterleri sağladığı tespit edilen ve belgelerini eksiksiz teslim eden firmalar kesin başvuru yapmaya davet edilecektir.
 • Kesin başvurusunu, Program Portalında yayınlanacak bilgi ve belgeleri temin ederek, öngörülen takvim içerisinde eksiksiz tamamlayan projeler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Komite, destekleme kararı verilen projeler için destek unsurlarının miktar ve sürelerine, proje süreci boyunca sağlanacak toplam destek tutarına ilgili mevzuat çerçevesinde karar verecektir.
 • Bu Program kapsamında desteklenecek yatırımlar için projelerin ihtiyaçlarına göre, AR-GE ve yatırım destekleri birbirini tamamlayıcı bir şekilde tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanacaktır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile, yüksek katma değerli ürünlerin yerli üretimininin amaçlanmakta olduğu görülmektedir. Bu tebliğ, programla desteklenecek yatırımların hangi kriterlere uygun olarak seçileceği ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkindir.

2. Öncelikli Ürün Listesi Tebliği

18 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de Öncelikli Ürün Listesi Tebliği yayımlanmıştır. Yine, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında olmak üzere, Öncelikli Ürün Listesi ile hedeflenen amaç, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması, 11. Kalkınma Planı'nda belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesidir.

"Makine Sektörüne" ve "Yenilikci Teknoloji Alanına Göre" öncelikli ürünlerin listesine bu bağlantıdan erişilebilir: Öncelikli Ürün Listesi.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği, 03 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ kapsamında, (i) paya dayalı kitle fonlamasına, (ii) kitle fonlama platformlarının SPK listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, (iii) paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına, (iv) toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Tebliğ ile kitle fonlama platformlarının bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunabilmeleri, SPK tarafından listeye alınmalarına bağlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu platformlarının, öncelikle SPK'ya başvurması ve belirlenen kriterleri yerine getirmesi beklenmektedir.

Başvuru için sağlanması gereken koşullar, platform faaliyetlerinin ve kampanya süreçlerinin nasıl işletileceği, toplanan fonların nasıl yönetileceği, platformların faaliyetlerinin nasıl kaydedileceğine ilişkin detaylar da tebliğde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Tebliğ, dünyada giderek yaygınlaşan kitle fonlamasının (crowd-funding) Türkiye'de de uygulamaya girmesi için hukuki altyapının hazırlanması bakımından ve böyle bir fonlamaya ihtiyaç duyan girişimciler açısından oldukça önemlidir.

III. KARARLAR

Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinde Rücu Hakkının Kullanımı, Kamuda Faaliyet Gösteren Alt İşverenlerin Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Alt İşverenlerle Benzer Hukuki Konumda Olması: Anayasa Mahkemesi, 19.09.2019 tarihlİ ve 2019/42 E., 2019/73 K. Sayılı Kararı

7166 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile, İş Kanunu'nun 112. maddesine eklenen 6. fıkraya göre, kamu kurumları, yapmış oldukları kıdem tazminatı ödemelerini ancak taşeronluk sözleşmesinde rücu edileceğine dair açık bir hükme yer verilmesi hâlinde, alt işverene rücu edilebilmekteydi. İlk Derece Mahkemeleri'nin yapmış olduğu Anayasa'ya aykırılık itirazıyla Anayasa Mahkemesi'ne gidilmiştir.

Mahkeme yapmış olduğu değerlendirmede, asıl işveren - alt işveren ilişkisinde rücu hakkının kullanımı, şartları ve sınırları ile ilgili olarak özel sektörde faaliyet gösteren alt işverenler ile kamuda faaliyet gösteren alt işverenlerin benzer hukuki konumlarda bulunduğunu belirtmiştir. Benzer konumdaki alt işverenler için düzenlenen farklı uygulamaların ise nesnel ve makul bir temele dayanmadığını belirten Mahkeme, İş Kanunu'ndaki ilgili hükümlerin Anayasa'nın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık nedeniyle iptaline karar vermiştir.

Bu hükümlerin iptal edilmesiyle, taşeronluk sözleşmesinde açık hüküm bulunmasa dahi asıl işveren konumundaki kamu kurumlarının, kıdem tazminatı ödemelerini, alt işverenlere rücu edebilmelerinin önü açılmıştır.

Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye yapılan veri ihlali bildiriminde yer alması gereken asgari unsurlar: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 18.09.2019 tarih ve 2019/271 sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, öncelikle, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi ihlalden etkilenmiş kişilere yapılan bildirimlerde amacın, bu kişiler aleyhine doğabilecek olumsuz sonuçların bir an önce önüne geçilmesi ya da en aza indirecek önlemler alınması olduğunu vurgulamıştır.

Kurul, ihlal bildiriminin açık ve sade bir dille yapılması gerektiğini belirtmiş ve şu asgari unsurların yer alması gerektiğine karar vermiştir:

 • İhlalin gerçekleştiği zaman,
 • İhlalden etkilenen kişisel veriler,
 • İhlalin olası sonuçları,
 • Olumsuz etkilerinin azaltılması için alınan ya da alınması önerilen tedbirler,
 • İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili bilgi almalarını sağlayacak iletişim yollarının paylaşılması.

IV. HABERLER

Türkiye ile KKTC Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması

Lefkoşa'da 20 Temmuz 2019 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" onaylanarak, 13.09.2019 tarihli ve 30887 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Türkiye hükümeti de 750 milyon TL'ye kadar olmak üzere hibe ve KKTC hükümetinin ihtiyaç duyduğu alanlarda kamu görevlileri aracılığıyla teknik yardım sağlama taahhütünde bulunmuştur.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kuruldu

Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere, bir çatı kuruluş olarak, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde düzenlenmiştir. Kararname, 18 Ekim 2019 tarih ve 30922 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Merkezi İstanbul'da olacak kurum, sigortacılık ve özel emeklilik için mevzuat hazırlayacak, uygulayacak ve çeşitli uygulamaları izleyip yönlendirecektir. Bireysel emeklilik, tarım ve afet sigortaları gibi konular da kurum tarafından düzenlenecek ve denetlenecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.