Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.

Gürpınar Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan Aylık Bülten Kasım 2018'in size faydalı olmasını diliyoruz.

I. Duyurular

Kasım 2018 TÜFE Yİ-ÜFE
Aylık - 1.44 -2.53
Yıl sonuna göre 20,79 36.68
Yıllık değişim 21,62 38.54
Yıllık ortalama değişim 15,63 25.52

II. Mevzuat Değişiklikleri

Resmi Gazete'de 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Değişikliklerle, kriz veya dışsal etkenler nedeniyle yaşanabilecek güçlükleri daha rahat çözebilmek adına Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanma şartlarının daha esnek hale getirildiği ve bu ödenekten faydalanma kararının daha hızlı alınmasını sağladığı görülmektedir.

"Kısa Çalışma"nın tanımına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2. maddesindeki gerekçeler eklenmiştir. Söz konusu kanun maddesindeki gerekçeler şunlardır: "Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebepler."

Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan, kuruma ve toplu iş sözleşmesi varsa işçi sendikasına yapılacak işveren bildirimindeki "Varsa iddiasını kanıtlayıcı somut belgeleri belirtmek" zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kısa çalışma talebinin değerlendirirken dikkate alınacak sebeplere, "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar" da eklenmiş ve uygunluk tespitini Bakanlık bünyesindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yapması düzenlenmiştir. Kısa çalışma başvurusu ve uygunluk tespitine ilişkin diğer işlemlerin belirlenmesine Bakanlık da dâhil edilmiştir.

Yönetmeliğin 7. maddesine eklenen fıkra ile kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığının işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleneceği düzenlenmiştir.

Kısa çalışma uygulamasına ilişkin işyerlerinin denetiminin iş müfettişlerince yapılması düzenlenmiştir.

16.11.2018 tarihli 30597 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığının, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar'da değişiklikler yapılmasını öngören tebliği yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

Döviz cinsinden yapılacak sözleşmelere ilişkin düzenlenen kısıtlamalara istisnalar getirildiği görülmektedir.

Türkiye'de yerleşik kişiler, konusu serbest bölgelerde olan gayrimenkuller için kendi aralarında akdedecekleri sözleşmelerin bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler; alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelini döviz cinsinden kararlaştırabilecek.

Gümrüksüz satış mağazaları döviz cinsinden kiralanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli otel ve pansiyonlar döviz cinsinden kiralanabilecek.

Türkiye'de yerleşik kişiler ile gemi adamlarının taraf olduğu iş sözleşmelerinde sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilecek.

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecek.

Yurtdışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilecek.

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışındaki; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, işlettiği veya yönettiği fonlar, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler Türkiye'de yerleşik olarak değerlendiriliyor ancak

sözleşmenin yurtdışında ifa edilmesi durumuna istisna getirildi. Yurtdışında ifa ediliyorsa sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihale, sözleşme ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dâhilinde; yüklenici veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla yapacağı veya bahsi geçen projeler çerçevesinde yapılacak, gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden kararlaştırılabilecek.

32 sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve dolaşıma girmiş bulunan kıymetli evrakların döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olacak.

32 sayılı Kararın Geçici 8. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilmiş bulunan, menkul ve gayrimenkullere ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri ve yolcu taşıma amaçlı ticari taşıt satış sözleşmeleri anılan geçici madde hükmünden istisnadır.

21 Kasım 2018 Tarihli ve 30602 Sayılı Resmi Gazete'de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4. maddede yapılan değişiklikle, borçluların yapılandırma kapsamına alınacak borçlarını "makul süre içinde" geri ödeme kabiliyeti kazanacağının tespit edilmesi öngörülüyor Yönetmeliğin 3. maddesindeki tanımlara "borçlu" da eklendi ve tanımla finans sektöründeki şirketler bu yönetmelikteki borçlu şirketlerin kapsamı dışında bırakıldı.

Borçluların mali durumun tespitinin BDDK'nın uygun göreceği bir kuruluş yerine sadece çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tarafından yapılacağı düzenlendi.

5. maddedeki değişikliğe göre, çerçeve anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların alacaklarının üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, çerçeve anlaşmalarını imzalayan alacaklı kuruluşların tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunlu hale getirildi.

5. maddede yapılan bir diğer değişikliğe göre, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların finansal yeniden yapılandırma sürecine katılmalarına ilişkin esaslar çerçeve anlaşmalarıyla belirleneceği düzenlendi.

9. maddede yer alan, aynı risk grubuna dâhil borçlulara piyasa faizlerinin altında faiz uygulanmayacağı ve ilave finansman sağlanamayacağına ilişkin fıkra iptal edildi.

Yine 9. maddedeki, sözleşmelere taraf olan alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliği taşıyan bilgileri birbirlerine ve kanunen yetkili kılınan merciler dışında kalanlara vermelerini sınırlayan fıkra iptal edildi.

III. Haberler

Cumhurbaşkanlığının 8 Kasım 2018 tarihli kararı ile yurt dışında satın alınıp, yolcu yanında getirilen telefonun Türkiye'de kullanılması için ödenecek kayıt ücreti 170,70 TL'den 500 TL'ye çıkarıldı. Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

BDDK düzenlemesinin ardından, Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle eklenen geçici madde, fiyatı 3.500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksitlendirme süresi 31 Aralık 2019'a kadar 12 aya çıkarıldı.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.