20.11.2017 rutland ježek advokátní kancelář k novým povinnostem při evidenci skutečných majitelů právnických osob v České republice od 1. 1. 2018

Praha 20.11.2017

1. ÚVOD

S účinností od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických osob a o evidenci svěřenských fondů (ZVR"), který nově zavádí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku a svěřenských fondů povinně v neveřejné části registru evidovat (zapsat) skutečné majitele. Definice skutečného majitele vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML"), jehož novelizované znění nabylo účinnosti dne 1. 7. 2017.

2. DEFINICE SKUTEČNÉHO MAJITELE PRÁVNICKÉ OSOBY

Dle AML se jedná se o fyzickou osobu, resp. osoby, které mají fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

 • U obchodních korporací zákon zavádí vyvratitelnou domněnku, že skutečným majitelem je fyzická osoba:
 • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větaí než 25 %,
 • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě,
 • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích třech bodů.
 • Vyvratitelná domněnka platí též u spolku, obecně prospěané společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
 • která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
 • která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.
 • V případě nadací, ústavů, nadačních fondů, svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právní osobnosti platí tatáž domněnka, že skutečným majitelem je fyzická osoba (popř. skutečný majitel právnické osoby), která je v postavení:
 • zakladatele;
 • svěřenského správce;
 • obmyaleného;
 • osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, jestliže není určen obmyalený; nebo
 • osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

K označení osoby jako skutečného majitele obchodní korporace je vyžadováno krom naplnění formálních podmínek (např. podíl na zisku nad 25%, dispozice s hlasovacími právy, či subsidiárně členství ve statutárním orgánu) též naplnění materiální podmínky - vykonávání rozhodujícího vlivu fyzickou osobou či fyzickými osobami jednajícími ve shodě.

3. EVIDENCE O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB

Jak bylo zmíněno výae, od 1. 1. 2018 bude na základě novely ZVR zřízena evidence údajů o skutečných majitelích ("Evidence"), která bude vedena v elektronické podobě rejstříkovými soudy. Je třeba zmínit, že tato Evidence nebude, navzdory svému právnímu zakotvení v ZVR, veřejným rejstříkem, tudíž se nebude uplatňovat princip materiální publicity. Informace obsažené v této Evidenci též nebudou zveřejňovány či poskytovány jiným než taxativně vymezeným osobám, viz dále.

Výpis údajů z této Evidence bude poskytnut zapsané osobě, dále v omezeném rozsahu tomu, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestného činu teroristického útoku podle § 311 odst. 2 alinea třetí trestního zákoníku.

Dálkový přístup v plném rozsahu k údajům v Evidenci bude Ministerstvem spravedlnosti poskytnut následujícím orgánům:

 • soudům pro účely soudního řízení;
 • orgánům činným v trestním řízení (pro účely trestního řízení) a státním zastupitelstvím i pro účely výkonu jiné než trestní působnosti;
 • správcům daně pro účely výkonu jejich správy;
 • zpravodajským službám;
 • Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance a dalaím orgánům při výkonu činností podle Zákona nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí;
 • České národní bance při výkonu dohledu nad osobami působícími na finančním trhu;
 • Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra;
 • Nejvyaaímu kontrolnímu úřadu;
 • povinné osobě podle Zákona v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta;
 • poskytovateli veřejné finanční podpory;
 • řídícímu orgánu, zprostředkujícímu subjektu, certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení o fondech (Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu);
 • platební agentuře a certifikačnímu orgánu pro účely výkonu jejich působnosti podle nařízení o financování, řízení sledování společné zemědělské politiky;
 • tomu, o němž to stanoví zvláatní zákon.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.