בהשקעות הזרות בסין מתכננים להשקיע בסין? הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על הרפורמה הגדולה

בצל מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, ב- 1.1.2020 יכנס לתוקף בסין חוק ההשקעות הזרות ) The Foreign Investment Law ,) אשר יהווה את הרפורמה המשמעותית ביותר שסין ביצעה בתחום ב- 30 השנים האחרונות ויחליף את החקיקה הקיימת בתחום. החוק החדש כולל רק 42 סעיפים והינו קצר משמעותית מהטיוטה הראשונית שפורסמה בשנת 2015 וכללה 170 סעיפים. מאחר והוראות רבות נוסחו בחוק החדש רק באופן כללי ולא בהכרח אופרטיבי, צריך יהיה להמתין לפרסום תקנות מכוחו של החוק החדש אשר יוסיפו כללים והנחיות לסעיפי החוק החדש.

החוק החדש מאמץ מדיניות של פתיחות ועידוד משקיעים זרים להשקיע בסין על ידי הסדרת הקידום, ההגנה והניהול של השקעות זרות. החוק החדש מגדיר השקעה זרה ככזו הכוללת אחת מהפעולות הבאות על ידי משקיעים זרים: )א( הקמה של תאגיד בסין, בין באופן עצמאי ובין עם משקיע מקומי, )ב( רכישה של ניירות ערך של תאגיד בסין, )ג( השקעה בפרויקט בסין, ו-)ד( השקעה בכל דרך אחרת שתקבע בחוקי סין. ניתן לראות שההגדרה הינה רחבה ומכסה מגוון רחב של אפשרויות השקעה.

לראשונה, החוק החדש מבטיח שמשקיעים זרים בסין ייהנו מיחס זהה משלטונות סין בדומה למשקיעים מקומיים וזאת למעט בתחומי פעילות האסורים או המוגבלים למשקיעים זרים אשר נכללים ברשימה אשר מתפרסמת מעת לעת על ידי שלטונות בסין )המכונה Negative List (. החוקים הסיניים בענייני חברות, שותפויות וחוזים יחולו מעתה והלאה על תאגידים זרים שיבצעו השקעות בסין באותו האופן שהם חלים על תאגידים מקומיים. ככל שמשקיע זר ישקיע בתעשייה אשר אינה נכללת ברשימה, הוא יידרש להליך פשוט של רישום ההשקעה בדומה למשקיעים סינים וכן יידרש לקבל אישורים זהים כפי שמשקיעים סיניים נדרשים לקבל ביחס לאותה השקעה.

הרשימה האחרונה התפרסמה ביוני 2019 וכוללת תחומים אשר אסורים להשקעה על ידי משקיעים זרים, ביניהם: מתכות נדירות, גופי תקשורת )לרבות באינטרנט(, טבק וסיגריות ופעילות מו"פ של תאי גזע אנושיים ואבחון גנים. כמו כן, הרשימה כוללת תחומים אשר קיימים בהם מגבלות על משקיעים זרים כאשר העיקרית היא דרישה לשותף סיני שיצטרך להחזיק לפחות ב- 50% מחברה המשותפת. הרשימה האחרונה שהתפרסמה כוללת מגבלות גם על הפעילות של משקיעים הזרים, כגון: תקשורת ואינטרנט, רכב, חקלאות, נמלי ים ותעופה, חברות ביטוח חיים וקרנות השקעה. בנוסף, החוק החדש מדגיש שכל השקעה זרה אשר עלולה להשפיע על בטחון הלאומי של סין תהיה כפופה להליך בדיקה נוסף. טיוטת החוק כללה פרק שלם לגבי מה נכלל תחת בטחון לאומי, אך לבסוף, בחוק החדש נשאר רק עם סעיף אחד בנושא, ולא מפרט אודות הגדרת הבטחון הלאומי, כך שנותר לראות כיצד השלטונות בסין יפרשו את הגדרה של בטחון לאומי בכל הקשור להשקעות זרות. מומלץ כי משקיע ישראלי המעוניין להקים פעילות בסין יתייעץ מראש עם עורך דין הבקיא בדין הסיני כדי לוודא שאין מגבלות כלשהן על תחום הפעילות המבוקש.

העניין. עם זאת החוק החדש מאפשר לתאגיד אשר הוקם על פי אחד מהחוקים הקיימים הנוגעים להשקעות זרות ואמורים להתבטל ב 1.1.2020- , תקופת ביניים של 5 שנים, קרי עד ליום 31.12.2024 , שבהן לא יחויב לערוך את שינויים הנדרשים כדי עם שותף )JV( לעמוד בדרישות החוק החדש. עם זאת, לכל משקיע ישראלי אשר הקים תאגיד סיני )בדגש על מיזם משותף מקומי( בהתאם לחוקים שאמורים התבטל, מומלץ כבר כעת להתייעץ עם עורך דין כדי לוודא מה הם השינויים הנדרשים עקב הכניסה לתוקף של החוק החדש ולהתחיל בביצועם ולא לחכות לתום תקופת 5 השנים כדי לא להיות חשוף לסנקציות כלשהן בשל אי עמידה בדרישות החוק החדש. לדוגמה, במיזם משותף שהוקם בסין ע"י משקיעים זרים תחת החוקים הקיימים שכאמור יבוטלו, האורגן הבכיר לקבלת החלטות הינו הדירקטוריון. לעומת זאת, תחת חוק החברות הסיני שיתחיל לחול על חברה זרה שנרשמה בסין, הסמכות העליונה תהיה אסיפת בעלי המניות. בנוסף, המניין הנדרש לאישור החלטות מהותיות כגון שינוי תקנון לפי החוק הנוכחי הינו 100% , ואולם לפי חוק החברות, יספיק רוב של 2/3 מבעלי זכויות ההצבעה. שינויים אלה עשויים להוביל לפתיחה מחדש של מו"מ לגבי זכויות וחובות של השותפים במיזם המשותף לאור השינויים הצפויים בממשל התאגידי של המיזם.

עיקרי החוק החדש הינם:

1. לראשונה, תינתן אפשרות לגופים זרים לגייס כספים באמצעות הנפקה של ניירות ערך לציבור בסין.

2. משקיעים זרים יהיו רשאים להעביר רווחים שצברו במסגרת פעילותם בסין אל מחוץ למדינה, בהתאם לחוקים הנהוגים בסין אשר הינם ליברלים בהשוואה למצב הנוכחי שחל על משקיע זר.

3. לראשונה, סין מתחייבת, מבחינה משפטית, לשמור על זכויות הקניין הרוחני של משקיעים זרים. המדינה לא תהיה רשאית לחייב משקיעים זרים להעביר לידיה קניין רוחני הנמצא בבעלותם כתנאי לפעילותם בסין.

4. משקיעים זרים יהיו רשאים להשתתף בפרויקטים שיפורסמו על ידי ממשלת סין ויהיו בעלי מעמד שווה אל מול מתחרים סיניים.

5. תוקם מערכת חדשה שתטפל בתלונות של משקיעים זרים אשר זכויותיהם הופרו על ידי רשויות המדינה.

6. תוקם מערכת דיווח חדשה אשר במסגרתה משקיע זר יצטרך לדווח לגבי השקעתו בסין. בשלב זה עדיין לא ברור האם חובת .)MOFCOM( הדיווח החדשה תהיה זהה לנוהל דיווח הקיים כיום על ידי משרד הסחר הסיני

7. ביטול דרישת המינימום להחזקה של לפחות 25% מזכויות ההצבעה של מיזם המשותף על ידי משקיע זר. עצם הביטול יקנה גמישות רחבה יותר למשקיע הזר.

כדאי לשים לב שהחוק החדש מאפשר לשלטונות בסין לקחת צעדים חד-צדדים כנגד משקיעים של מדינה זרה, אשר ממשלת סין חשה שמפלה משקיעים סיניים בפעילות בתחומה. בהקשר זה ממשלת ישראל תצטרך לקחת בחשבון שככל ותנקוט מדיניות נוקשה של אישורים לרכישת חברות ישראליות על ידי תאגידים סיניים למשל בתחום הפיננסיים או תשתיות, הדבר עשוי להוביל לפעולת נגד של ממשלת סין כנגד פעילות משקיעים ישראליים בסין.

לסיכום, החוק החדש הינו שינוי חיובי למשקיעים זרים בסין ומבטא את רצון השלטונות הסיניים לעודד השקעות של משקיעים זרים תוך כדי מתן בטחון רב יותר לגבי השקעה שהם מבצעים, כפי שזה בא לידי ביטוי כאמור במתן הגנה על זכויות הקניין הרוחני ובמתן הזדמנות שווה למשקיעים זרים בהשוואה למשקיעים סיניים. עם זאת נצטרך להמתין לפרסום מלא של תקנות המשנה לחוק החדש וכן לאכיפה של אותן זכויות חדשות למשקיעים הזרים בסין כדי לראות האם באמת מדובר ברפורמה משמעותית שנועדה להגן ולעודד את פעילות המשקיעים הזרים בסין או שמא הבשורה עודנה רחוקה.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.