שלום רב,

אנו ממשיכים לעדכן בהנחיות בקשר להלוואות בערבות המדינה בעקבות משבר הקורונה, מענק סיוע לעצמאים ולהקלות והטבות מס נוספות שפורסמו לאחרונה על ידי רשות המסים.

מסלול הלוואות ייעודי לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים

בהמשך לעדכון הקודם של משרדנו, ביום 29 במרץ 2020 פורסמו על ידי משרד האוצר הקלות נוספות ותנאים משופרים להלוואה ייעודית בערבות המדינה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים עקב משבר הקורונה (להלן: "הלוואה הייעודית"), וזאת במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה (להלן: "הקרן הייעודית").

נזכיר כי סכום ההלוואה הייעודית המקסימלית הינו עד 000,500 ₪ או עד %8 מהמחזור השנתי האחרון, לפי הגבוה מבניהם ועד לסכום מקסימלי של 20 מיליון ₪. ההלוואה הינה לתקופה של עד 5 שנים. במסגרת ההקלות הנוספות הופחתו הבטוחות לקבלת ההלוואה עד לגובה של %5 מגובה ההלוואה הייעודית המאושרת, הוארכה תקופת דחיית תשלום הקרן ("גרייס") לתקופה של עד 12 חודשים ונקבע כי מלוא סכום הריבית בשנה הראשונה ישלום על ידי המדינה והחל מהשנה השנייה ואילך ההלוואה הייעודית תישא ריבית בגובה פריים + %5.1.

במסגרת ההקלות הנוספות קוצרו זמני הטיפול בבדיקת הבקשה לקבלת הלוואה הייעודית לעד 7 ימי עבודה בבנק הנבחר.

לבסוף נציין כי כל מי שהגיש בקשה להלוואה בערבות מדינה במסלולים הרגילים ובקשתו בתהליך, בקשתו תוסט לקרן הייעודית ויותאמו תנאיו. עוד נציין כי כל מי שבקשתו להלוואה נדחתה בעבר, יוכל להגיש בקשה חדשה להלוואה מהקרן הייעודית שקמה כעת. יתרה מכך, גם אלה שכבר קיבלו הלוואה בערבות מדינה (שלא במסלול הקרן הייעודית לנפגעי הקורונה) יוכלו לגשת שוב לקרן שקמה כעת כדי לקבל הלוואה נוספת.

להלן קישור לאתר החשב הכללי במשרד האוצר:

https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx

מענק לעצמאים שנפגעו עקב התפשטות נגיף הקורונה

ביום 2 באפריל 2020 פורסמו תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאים בשל התפשטות נגיף הקורונה), זאת במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית לעסקים קטנים ובינוניים ולאוכלוסיית העצמאים שהכנסתם ירדה בצורה משמעותית בתקופה זו.

בתקנות שאושרו נקבע כי מענק הסיוע יעמוד על %65 מההכנסה החודשית הממוצעת אך לא יותר מסך של 000,6 .₪ יצוין, כי החל מהכנסה חודשית ממוצעת של 000,16 ₪ סכום המענק יפחת בהדרגה.

מענק הסיוע יינתן באמצעות רשות המסים לאוכלוסיית העצמאים הזכאים לכך, זאת בכפוף לתנאי הסף כמפורט להלן:

 • מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר בשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר ושהוא בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה .29.2.20 -ל 1.9.19 -ה שב
 • הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 הינה מעל 000,24 ₪ ואינה עולה על 000,240 .₪ יצוין כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.
 • עבור מי שנשואים, צירוף הכנסתם החייבת של בני הזוג לשנת המס 2018 אינה עולה על 000,340.₪
 • מחזור עסקאותיו של העצמאי בחודשים מרץ-אפריל 2020 ,ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019 ,בסכום אשר עולה על %25 .ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 19.3.1 יבחן התנאי באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 20.2.29 .
 • העצמאי הגיש דוח שנתי למס הכנסה של 2018) עבור עסקים שהוקמו ב-2019 נתוני ההכנסה יבחנו ביחס לדוח 2019 (וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
 • לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה.
 • המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

לצורך קבלת המענק, תוגש תביעה באמצעות טופס מקוון (להלן: "תביעת הסיוע"), באזור האישי באתר רשות המסים. עצמאים אשר זכאים למענק על פי המידע המצוי ברשות המסים יוכלו למלא הצהרה כי עסקם פעיל לפחות בכל התקופה שבין 2019.8.1 לבין 2020.2.29 וכי מחזור ההכנסות של העסק בחודשים מרץ-אפריל השנה (2020 (נפגע ביחס לתקופה המקבילה ב-2019.

בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים ויוצגו באזור האישי. עם זאת עוסקים אשר הקימו את העסק בשנת 2019 ידרשו להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2019 ורק לאחר מכן להתחיל בתהליך באזור האישי (עד הגשת הדו"ח ההודעה שתופיע באזור האישי תודיע על אי זכאות).

ניתן להגיש את תביעות הסיוע בתוך 70 ימים מיום 2 באפריל 2020 .קביעת הזכאות לסיוע תתבצע על ידי המנהל לא יאוחר מתום 10 ימים ממועד הגשת תביעת הסיוע. נקבעה זכאותו של העצמאי לסיוע, יזוכה חשבון הבנק של העצמאי בגובה מענק הסיוע תוך 10 ימים נוספים לאחר קביעת הזכאות. נציין כי עצמאים שיגישו את בקשה למענק עד יום ראשון 5 באפריל 2020 , הכספים יופקדו בחשבונם טרם החג.

להלן קישור לאזור האישי להגשת הבקשה:

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

דחיית מועדים מסוימים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין – תקנות לשעת חירום

נזכיר כי ביום 27 במרץ 2020 פורסמו תקנות שעת חירום, הקובעות דחייה של תקופות בהליכי מס שונים. בהתאם לתקנות אלה, התקופה הקובעת, החל מיום 22 במרץ 2020 ועד 31 במאי 2020) להלן: "התקופה הקובעת"), לא תיכלל במניין תקופות שונות הקבועות בחוק, וזאת בין אם התקופה המדוברת בחוק אותה מונים חלה במהלך התקופה הקובעת ובין אם אותה תקופה מסתיימת עד חודשיים אחרי התקופה הקובעת (למעט הוראות מיוחדות בעניין מכס ומס רכוש).

בין התקופות בחוק עליהן חלות התקנות, נכללות התקופות להגשת השגות שונות והתיישנותן לרבות מס הכנסה, ניכויים, מע"מ ומיסוי מקרקעין. ביום 1 באפריל 2020 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 20/2 להבהרת ההקלות שנקבעו במסגרת תקנות שעת החירום, כך שימי התקופה הקובעת לא יחולו במסגרת המועדים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין, וזאת כמפורט להלן:

 • בקשה והחלטה להקטנת מקדמות לתשלום מס שבח בעסקת מקרקעין אשר הרוכש חייב להעביר לרשויות המס על חשבון המס שהמוכר חייב בו. עם זאת לא ניתנה דחייה למסירת הצהרות המוכר זכות במקרקעין תוך 30 ימים ממועד המכירה החל בתקופה הקובעת, וכן על הצהרות כאמור להיות מוגשות במועדן.
 • הארכת מועדים למסירת הודעות שונות, כך שהתקופה הקובעת לא תובא בחשבון במניין הימים למסירת הודעה על מכירת אופציה ייחודית, הודעה של יזם לעניין פינוי בינוי, הודעה של מוכר בעסקאות תמ"א 38) חיזוק והריסה) והודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי שיום המכירה נדחה.

עוד קבעה רשות המסים כי מניין ימי התקופה הקובעת לא יחולו על המועדים להלן:

 • מענה לבקשת יזם לקבלת הטבות בפינוי בינוי.
 • המועד לשליחת הודעת שומה על ידי המנהל והמועדים לעשיית שומה (אישור שומה עצמית או ביצוע שומה לפי מיטב השפיטה).
 • המועד לתיקון שומה, הן ביוזמת המנהל והן על ידי הנישום.
 • המועדים להגשת השגה וקבלת החלטה ועל כן גם המועד להגשת ערר. עוד נציין לעניין הגשות כתבי בי-דין למחלקה הפיסקאלית ובפרט לפרקליטות (לרבות בהליכי ערר), כי ביום 30 במרץ 2020 פורסמו הוראת שעה לתקנות סדר הדין האזרחי המאפשרת הקלה להגשת כתבי בי-דין על ידי משלוח הכתב ישירות לכתובות הדואר האלקטרוני המפורטות בתוספת השלישית להוראת השעה האמורה. עם זאת הוראת השעה לא תחול על כתב בי-דין הראשון בתיק, אלא אם הייתה הסכמה אחרת לעניין.

להלן קישור להוראת ביצוע 20/2 תקנות שעת חירום – דחיית תקופות ומועדים:

https://www.gov.il/he/departments/policies/realestateinstr_022020

מהלכים נוספים של רשות המסים וביטוח לאומי להקלת התמודדות של עסקים

 • דחיית מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו-חודשי עבור החודשים ינואר ופברואר עד לתאריך ה- 27 באפריל 2020.
  להלן קישור להודעת רשות המיסים בעניין זה:
  https://www.gov.il/he/departments/news/sa160320-1
 • זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה לעובדים שהוצאו לחל"ת ובאותו מועד או לאחריו החזירו את הרכב שהצמיד לו המעסיק – ייזקף שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשות העובד. החישוב היחסי יבוצע גם בעת חזרתו של העובד מהחל"ת והוצמד לו רכב מהמעסיק במהלך חודש חזרתו לעיסוקו.
  להלן קישור להודעת רשות המסים בעניין זה:
  https://www.gov.il/he/departments/news/pa_020420_2
 • ביטוח לאומי - מועד התשלום של מקדמת חודש מרץ 2020 לעובדים עצמאים נדחה ל-15 במאי 2020) במקום 20 באפריל 2020.(
  להלן קישור להודעת ביטוח לאומי בעניין זה :
  https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim.aspx

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.