Minister Wiebes heeft regelgeving in consultatie gebracht waardoor op korte termijn meer capaciteit in het elektriciteitsnet beschikbaar moet komen voor het transport van elektriciteit afkomstig uit duurzame bronnen. Vergroting van de transportcapaciteit is nodig om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen en de energietransitie een impuls te geven.

Besluit uitvalsituaties

In het conceptbesluit "uitvalsituaties hoogspanningsnet" is een vrijstelling opgenomen van de wettelijke verplichting dat een net met een spanningsniveau van 110kV of hoger zodanig is ontworpen en in werking is dat het transport van elektriciteit ook is verzekerd indien zich een uitvalsituatie voordoet. Ook wordt met dit besluit bepaalde ruimte in het elektriciteitsnet – de zogenoemde 'spitsstrook'- vrijgegeven voor (duurzame) opwek. Met deze aanpassingen kan – aldus de Minister – op korte termijn meer duurzame energieproductie worden aangesloten. De internetconsultatie met betrekking tot dit conceptbesluit staat voor belanghebbenden nog open tot en met 17 januari 2020.

Maatregelenpakket capaciteitsproblemen

De voorgestelde regeling maakt onderdeel uit van een maatregelenpakket om de netcapaciteitsproblemen op korte termijn aan te pakken. Door de snelle groei van projecten voor duurzame elektriciteitsproductie kampt een aantal regio's in Nederland met een tekort aan netcapaciteit, waardoor de realisatie van verschillende hernieuwbare energieprojecten wordt vertraagd of in gevaar komt. Netbeheerders werken aan een verzwaring van het net, maar de nieuwe infrastructuur kan waarschijnlijk pas in 2028 in gebruik worden genomen. In juni 2019 presenteerde de Minister daarom zes maatregelen om de capaciteitsproblemen op korte termijn aan te pakken:

  1. uitbreiging kV-netten in het noorden van het land;
  2. de inzet van congestiemanagement door netbeheerders;
  3. aanpassing van wet- en regelgeving (de bovengenoemde vrijstelling maakt onderdeel uit van dit actiepunt);
  4. aanpassing van de netcodes door netbeheerders;
  5. het verplicht stellen van een transportindicatie bij de aanvraag van SDE+ subsidies (zie daarover ook een eerder blogbericht van ons);
  6. de capaciteitsproblemen worden onderdeel van het afwegingskader bij het opstellen van de regionale energiestrategrieën.

Problemen voor projecten met een SDE+ subsidie

Met name duurzame energieprojecten die een SDE+ subsidie hebben gekregen komen vaak in de knel door de capaciteitsproblemen. Aan dergelijke subsidies is vrijwel altijd de voorwaarde verbonden dat het betrokken project binnen een bepaalde termijn moet worden gerealiseerd. De Tweede Kamer heeft daarom onlangs een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om soepel om te gaan met partijen met een SDE+-beschikking, die nu geen aansluiting of transport krijgen. De Kamer wil dat aan deze partijen een ontheffing wordt verleend waardoor zij hun project één jaar later kunnen realiseren, indien aannemelijk is dat deze projecten binnen het betreffende jaar alsnog gestart kunnen worden.

Voor partijen die problemen ondervinden als gevolg van een gebrek aan transportcapaciteit is verder goed om te beseffen dat de wet strikte voorwaarden verbindt aan de weigering van een netbeheerder om transport te leveren. Zo moet de netbeheerder deugdelijk onderbouwen dat hij geen capaciteit beschikbaar heeft en de mogelijkheid van congestiemanagement onderzoeken.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.