Hoewel het nieuwe procesrecht de mogelijkheid gaat bieden om procedures te laten aanvangen met een eenvoudige bezorging van de procesinleiding, blijkt uit een recente uitspraak dat betekening van de procesinleiding bij deurwaardersexploot toch de veiligere optie is.Het project Kwaliteit en Innovatie (KEI) in de rechtspraak is stilgezet. Met KEI werd beoogd om de rechtspraak volledig te digitaliseren. Onderdeel daarvan is ook een modernisering van het procesrecht, waarbij de civiele procedure wordt vereenvoudigd.

De invoering van KEI liep vertraging op en de kosten liepen volledig uit de hand. De rechtspraak werkt op dit moment aan een aangepaste vorm van KEI, waarbij communicatie met de rechtbank in een beveiligde omgeving mogelijk wordt. De KEI-pilot die was begonnen bij de Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland is echter doorgelopen in afwachting van de beoogde wijzigingen. Procedures worden daar gevoerd onder de nieuwe vereenvoudigde regels. Als gevolg daarvan worden er nu al uitspraken gewezen die van belang zijn voor de periode na de invoering van KEI.

Recentelijk wees de Rechtbank Gelderland een vonnis over de wijze van oproeping van gedaagden onder de nieuwe KEI-regels. (Zie hier de uitspraak).

Een belangrijke wijziging van de manier waarop een procedure zal worden gevoerd, is namelijk dat het onderscheid tussen dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures verdwijnt. Alle procedures worden vorderingsprocedures genoemd en zullen op dezelfde manier worden gevoerd. Een procedure vangt aan met een procesinleiding. Dit is het stuk dat de dagvaarding en verzoekschrift vervangt, en bevat de vordering en gronden van de eiser. Onder de huidige regels bestaat een onderscheid in de wijze waarop een gedaagde een dagvaarding dan wel verzoekschrift ontvangt:

  1. een dagvaarding wordt betekend aan de gedaagde bij deurwaardersexploot, waarna de eiser het betekende stuk bij de rechtbank indient;
  2. een verzoekschrift wordt door de eiser ingediend bij de rechtbank en door de rechtbank doorgezonden aan de gedaagde.

De nieuwe KEI-regels lijken dit onderscheid niet helemaal los te laten. De eiser heeft ook dan de keuze:

  1. de procesinleiding wordt digitaal ingediend bij de rechtbank, die stelt een oproepingsbericht op en dat levert de eiser 'vormvrij' af bij gedaagde; of
  2. de eiser betekent de procesinleiding door middel van deurwaardersexploot en dient dat stuk digitaal in bij de rechtbank.

Het voordeel van de wijze van oproeping onder a is dat dit zonder tussenkomst van de deurwaarder gebeurt, en derhalve kosten kan besparen. Er kleeft echter ook een nadeel aan deze explootvrije wijze van oproepen, en dat nadeel manifesteerde zich in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van de Rechtbank Gelderland. Indien een eiser namelijk een gedaagde oproept zonder deurwaardersexploot, en de gedaagde niet verschijnt, dan kan de rechtbank geen verstek verlenen. De eiser moet dan alsnog de procesinleiding laten betekenen door een deurwaarder. Het resultaat: een vertraging in de procedure en alsnog verbeurde deurwaarderskosten. In het geval van de onderhavige uitspraak pakte dit alles nog onfortuinlijker uit: de eiser had nagelaten de procesinleiding alsnog te laten betekenen door een deurwaarder, en werd niet-ontvankelijk verklaard.

Het voorgaande maakt dat het advies – vooralsnog – blijft dat procesinleidingen bij voorkeur worden bezorgd bij gedaagden door middel van een deurwaardersexploot. Hoewel daaraan kosten verbonden zijn, lijkt een besparing op dat punt niet op te wegen tegen de verstrekkende gevolgen van een niet-geslaagde vormvrije oproeping.'

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.