בעקבות המצב, פרסם האפוטרופוס הכללי הנחיות חדשות המאפשרות המשך עריכת ייפוי כוח מתמשכים תחת המגבלות הקיימות.

בהתאם להנחיות הנ"ל ועד לסיום מצב החירום, ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך גם באמצעות שיחת וידאו עם עורך הדין, בכפוף לתנאים שלהלן:

  • שיחת הוידאו תתקיים באופן המאפשר לעורך הדין למלא את כל חובותיו הנוגעות לעריכת ייפוי הכוח המתמשך, לרבות מתן הסברים מלאים לממנה ולמיופי הכוח על מהות ייפוי הכוח המתמשך, חובותיהם וסמכויותיהם;
  • בעת החתימה על ייפוי הכוח המתמשך על עורך הדין לחזות באמצעות שיחת הוידאו בחתימת הממנה ומיופי הכוח על ייפוי הכוח המתמשך;
  • לאחר החתימה על ייפוי הכוח המתמשך, יש להעביר לעורך הדין את העותק המקורי של המסמך החתום לצורך הפקדתו באפוטרופוס הכללי.
  • בתום תקופת החירום, עורך הדין יהיה חייב לקיים מפגש פיסי עם מייפה הכוח כדי לתקף את המסמך, לוודא את כשירותו של מייפה הכוח, ויידרש להודיע לאפוטרופוס על קיום המפגש. אם לא תשלח הודעה כאמור – הפקדת ייפוי הכוח המתמשך תבוטל. ככל שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף לפני תום תקופת החירום, לא יהיה צורך במפגש הפיסי ומסמך ייפוי הכוח יעמוד בתוקפו.

שימו לב: רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת על ידי האפוטרופוס הכללי מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.

במשרדנו עו"ד גיא שגיב ועו"ד אבי שון ממחלקת ניהול הון אישי ומשפחתי הינם בעלי ההסמכה הנדרשת.

מהו "ייפוי כוח מתמשך"?

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם כשיר )"הַ מְּ מַ נֶּה"( לקבוע כיצד יתנהלו חייו , כאשר לא יהיה מסוגל או כשיר לקבל החלטות בעצמו, ולקבוע מה יעשה ברכושו ובגופו כאשר תישלל ממנו היכולת לדאוג לענייניו הרכושיים, האישיים והרפואיים בכוחות עצמו ; כל זאת תוך שמירה על רציפות הטיפול בנכסים, חסכון בזמן ובצורך בניהול הליכים משפטיים למינוי אפוטרופוס, ו צמצום מעורבות המדינה )באמצעות האפוטרופוס הכללי( ובתי המשפט.

להבדיל מייפוי הכוח הכללי המוכר הפוקע כאשר עורך ייפוי הכוח מאבד את כשרותו המשפטית, ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו בדיוק במועד זה, כאשר אדם אינו כשיר ואינו מסוגל לדאוג לענייניו, והכל תוך התערבות מינימלית של המדינה. הממנה רשאי להקנות למיופה הכוח סמכויות ולתת הנחיות מקדימות בעניינים הבאים:

  • בעניינים רכושיים – עניינים אלה כוללים מתן הרשאה וסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות בעניינים הנוגעים לנכסיו של הממנה, לרבות ניהול כספים בחשבונות הבנק, קביעת מדיניות השקעת הכספים, ניהול נדל"ן ועו ד;
  • בעניינים אישיים – עניינים אלה כוללים מתן הרשאה וסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לרווחת הממנה, איכות חייו, קביעת מקום מגוריו, ולרבות קבלת החלטה על העברת הממנה לדיור מוגן;
  • בעניינים רפואיים – עניינים אלה כוללים מתן הרשאה וסמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות בעניינים הנוגעים לבריאותו של הממנה, לרבות מתן הסכמה לביצוע ניתוחים, וטיפולים רפואיים דחופים.

לתשומת לבכם: ייפוי הכוח המתמשך בעניינים רפואיים אינו חל ביחס לקבלת החלטות בדבר הימנעות מטיפול רפואי או הימנעות מחידוש טיפול שהחל אצל חולה במחלה חשוכת מרפא, בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 .עניינים אלה מוסדרים בטפסים מיוחדים שניתן להורידם מאתר משרד הבריאות

הנחיות מקדימות בייפוי הכוח המתמשך

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, רשאי הממנה לקבוע "הנחיות מקדימות" למיופה הכוח, ולהנחות אותו כיצד עליו לפעול בעניין מסוים או בכלל העניינים בהם ניתנה סמכות למיופה הכוח. כך לדוגמא ניתן לקבוע הנחיות מקדימות לעניין אופן ניהול הכספים, השכרת נכסים, תמיכה כלכלית בבני משפחה וכיו"ב.

כמו כן, אם מונו כמה מיופי כוח, רשאי הממנה לקבוע מנגנוני קבלת החלטות עבור מיופי הכוח )רוב רגיל או מיוחס, פניה לצד שלישי מכריע ועוד(, בין אם לעניין מסוים או לכלל ענייניו.

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו

ייפוי הכוח המתמשך מופקד אצל האפוטרופוס הכללי עד לכניסתו לתוקף.

אלא אם הממנה קבע אחרת, ייפוי הכוח יכנס לתוקפו רק כאשר תוגש בקשה לאפוטרופוס הכללי בצירוף חוות דעת פסיכיאטרית לפיה הממנה אינו כשיר לקבל החלטות ביחס לגופו ורכושו.

תיקון, ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

כל עוד מצבו של הממנה מאפשר זאת, רשאי הוא לתקן את ייפוי הכוח המתמשך, לשנותו וכמובן לבטלו. כמו כן, בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך, רשאי הממנה לקבוע האם ירצה לשמור לעצמו את האפשרות לבטל את ייפוי הכוח גם לאחר כניסתו לתוקף, וכן יכול הוא לקבוע נסיבות בהן יפקע תוקפו .

ייפוי הכוח המתמשך פוקע בפטירתו של הממנה. יחד עם זאת, מיופה הכוח רשאי להמשיך ולבצע פעולות שוטפות )ובין היתר: ביצוע תשלומים, ניהול חשבונות הבנק, ניהול נכסים וכיו"ב( לתקופה של עד 3 חודשים ממועד הפטירה, וכל עוד לא מונה גורם אחר )מנהל עזבון זמני וכו'(.

חתימה והפקדה של ייפוי הכוח המתמשך

עריכת ייפוי הכוח המתמשך תתבצע רק על ידי עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי )למעט ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד(. עורך הדין נדרש לקיים פגישות )ובאופן זמני ניתן לקיים הפגישות גם באמצעות שיחת וידאו( עם הממנה ועם מיופה/י הכוח המיועד/ ים, להסביר להם את משמעות ייפוי הכוח, תפקידם ואחריותם, להחתימם על ייפוי הכוח המתמשך ולהפקידו בידי האפוטרופוס הכללי עד לכניסתו לתוקף.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.