1. שימו לב כי החל מהיום, 2020.4.20 ,ההקלה שקבע הביטוח הלאומי בקשר עם תקופת האכשרה המקוצרת לצורך זכאות לדמי אבטלה -בטלה

    נזכיר, כי תנאי לקבלת דמי אבטלה, היא שלעובד תהיה "תקופת אכשרה": שבמשך לפחות 12 חודשים מתוך ה-18 שקדמו למועד הגשת התביעה לדמי אבטלה, הוא הועסק כעובד שכיר והוצאו לו תלושי שכר. העבודה יכולה להיות בהיקף חלקי, בחלק מהחודש, ואצל מעסיקים שונים.

    במסגרת משבר הקורונה, איפשר הביטוח הלאומי גם לעובדים שלא עומדים בתקופת האכשרה הזו לקבל דמי אבטלה (בהיקף מצומצם יותר), אם הם הועסקו כעובדים שכירים במשך 6 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה לדמי אבטלה. הטבה זו, כאמור, פקעה ביום 19.4.2020.

  2. אנו מזכירים, כי כדי שעובדים יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה בתקופת שהייתם בחופשה ללא תשלום, החופשה ללא תשלום צריכה להימשך לפחות 30 ימים בתקופה שבין 1.3.2020 ל-1.6.2020 .לכן, אם יש מעסיקים שמתכנים להוציא בעתיד עובדים לחופשה ללא תשלום וטרם עשו זאת, שימו לב שכדי שהעובדים יוכלו לקבל דמי אבטלה, יש להוציאם לחופשה ללא תשלום לכל המאוחר החל מה-1.5.2020.

  3. הביטוח הלאומי הודיע כי למרות שמדמי האבטלה שהעובדים מקבלים מנוכים דמי ביטוח לאומי, עדיין חלה על מעסיקים אשר עובדיהם שוהים בחופשה ללא תשלום, חובה לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי. החובה חלה במשך שני החודשים הראשונים של החופשה ללא תשלום, ולי התעריף המינימלי המוגדר לחופשה ללא תשלום. המעסיק יכול לנכות את התשלום הזה משכרו של העובד עם שובו של העובד מחופשה ללא תשלום.

Originally Published 20 April, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.