Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Moroğlu Arseven
Turkey's Ministry of Agriculture and Forestry ("Ministry") has announced new procedures and principles for importing plant protection products and raw materials.
Moroğlu Arseven
Under Turkish law, vehicles can be confiscated if they are used during the commission of crimes stated under Anti-Smuggling Law Number 5607 ("Anti-Smuggling Law").
Ictem Legal
Franchise was defined by the abrogated Communique on 1998/7 as a trade system consisting of intellectual property rights as trademarks, commercial names, business marks, utility models, designs, know-how and patents ...
Ozbek Attorney Partnership
Hatırlamayanlar için kısaca 28 Ocak'ın neden Kişisel Veri Koruma Günü olduğunu da yeri gelmişken hatırlatalım.
AKTAY Legal
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlar.
ACTECON
While the trade war triggered by the US and the corresponding conservative approaches adopted by almost all of most importing countries still continue, the Turkish Ministry of Trade published on 19 January 2019 a communiqué ...
MGC Legal
TMK.'nun 331. maddesine göre; durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler.
Nazali
Birleşme ve Devralma, Rekabet Hukuku, Yoğunlaşma, Kontrol, Rekabet Kurulu.
Nazali
Anonim Şirket, Toplantıya Çağrı Usulü, Genel Kurul Toplantı Gündemi, Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmemesi, Usulsüz Çağrı, İptal Davası, Etki Kuralı.
Ozbek Attorney Partnership
Tüzel kişiler adına gerçekleştirilen tapu işlemlerinde, ilk başvuru belgelerine kurum/şirketin imza sirküleri aslı (veya onaylı sureti) ...
Nazali
Aile şirketleri, günümüzün gelişen ve değişen koşullarında geçmiş ile bugün arasında bağ kuran ortaklık yapılarıdır.
Nazali
Patent kavramı her alanda olduğu gibi bilişim sektöründe de yerini almıştır. Bilgisayar tabanlı buluşların patentlenebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi ve bahsedilen buluşların korunması halen tartışma konusu olmaktadır.
Nazali
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olarak bir takvim yılını kapsayacak şekilde faaliyet raporlarını hazırlarlar.
Nazali
Anonim Şirketler, Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmeleri, Kendi Payını İktisabın Vergisel Sonuçları.
Nazali
Ticari Sır, Tescil, Patent, Fikri Mülkiyet, Strateji.
Nazali
Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi, Uyumlu Mükellef İndirimi, GVK, GVK'nın Mükerrer 121. Maddesi, İndirim, Vergi İndirimi.
Bezen & Partners
The CMB will close the Draft Communiqué for public comment on 4 February 2019.
Bezen & Partners
It constitutes an unfortunate decision with respect to the promotion as well as the internationally recognised arbitration practice.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In April 2018, the DOJ closed its investigation with regard to the Insurance Corporation of Barbados Limited
Nazali
15.03.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatiflerin, mali darboğazı aşması ...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Ozbek Attorney Partnership
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Moroğlu Arseven
Article 584 of the TCO aims to protect the unity of families.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 376/1 of the TCC and Article 6 of the Communiqué on Article 376, possible remedies are not numerus clausus.
Nazali
85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri birtakım sözleşme tiplerinde yer alan bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli ...
Moroğlu Arseven
Turkey has revised accounting principles for mergers of establishments which are subject to joint control, eliminating uncertainty about this issue and ensuring consistency in practice.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
As per Article 362 of the Turkish Commercial Code No. 6102, board members are elected for a maximum term of three (3) years.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Article 636 of the TCC lists the circumstances in which a limited liability company shall be terminated
Gün + Partners
These rules also apply for tobacco cases which include a few packages together.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter