Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα των ακινήτων που είχε ως αποτέλεσμα την ανέγερση και τη δημιουργία μεγάλων έργων. Τόσο πρόσωπα που έχουν προβεί ήδη σε κάποια αγορά, όσο και νέοι προστιθέμενοι αγοραστές θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι για την μεταβίβαση ενός ακινήτου και την έκδοση ξεχωριστού τίτλου (πιστοποιητικού εγγραφής) στο όνομα τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης ή πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, όπως είναι κοινώς γνωστό, από την Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή.

Το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης αναφορικά με μια οικοδομή εκδίδεται από την αρμόδια Πολεοδομική αρχή κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης από τον Ιδιοκτήτη του Ακινήτου συνοδευόμενη με τα απαραίτητα Έντυπα και βεβαιώσεις από τον μελετητή του έργου. Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό τελικής έγκρισης βεβαιώνει ότι μια οικοδομή ανεγέρθηκε σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολεοδομικής άδειας και της άδειας Οικοδομής.

Βάσει του Περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νόμου (Κεφ.96) υπάρχουν 3 (τρία) είδη πιστοποιητικών έγκρισης που μπορεί να εκδοθούν:

(Α)          το καθαρό Πιστοποιητικό Έγκρισης χωρίς σημειώσεις (το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και εφόσον ικανοποιηθεί ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την άδεια)

(Β)          το Πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις (Στο πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις, σημειώνονται τα τμήματα οικοδομής που δεν είναι σύμφωνα με άδεια που εκδόθηκε και γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη παράβαση διάταξης οποιουδήποτε νόμου ή όρου της άδειας οικοδομής ή διαχωρισμού. Το πιστοποιητικό έγκρισης με σημειώσεις, αποστέλλεται στον οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό και θεωρείται ως ενυπάρχουσα απαίτηση της αρμόδιας αρχής προς τον οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό για την εγγραφή σημείωσης παρατυπίας στον εκσυγχρονισμένο τίτλο ιδιοκτησίας).

(Γ)           το Πιστοποιητικό έγκρισης μη εξουσιοδοτημένων εργασιών  (Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ουσιώδους σημασίας, που αφορούν στην ανέγερση οικοδομής ή στη διενέργεια διαχωρισμού οικοπέδων εκτός των ορίων της ιδιοκτησίας ή στον ουσιώδη επηρεασμό των ανέσεων γειτονικών ιδιοκτησιών ή στον επηρεασμό της ασφάλειας του κοινού ή άλλων οικοδομών ή της δημόσιας υγείας ή σε άλλα θέματα που είναι δυνατό να καθορισθούν με διάταγμα του Υπουργού, που δεν είναι σύμφωνες με την άδεια που εκδόθηκε τότε η αρμόδια αρχή είναι δυνατό να εκδώσει πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων εργασιών. Το πιστοποιητικό μη εξουσιοδοτημένων  εργασιών αποστέλλεται στον οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό και θεωρείται ως ενυπάρχουσα απαίτηση της αρμόδιας αρχής προς τον οικείο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό για την εγγραφή απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας ή  αυτοτελούς τμήματός της. Νοείται ότι, η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει σε περίπτωση μη εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης ή μεταβίβασης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή δωρεάς σε σύζυγο ή τέκνα ή πρόσωπο μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας και μεταφέρεται στους νέους ιδιοκτήτες.

“εκούσια μεταβίβαση ή επιβάρυνση” σημαίνει μεταβίβαση ή επιβάρυνση της επηρεαζόμενης ακίνητης ιδιοκτησίας με την ελεύθερη βούληση του δικαιοπάροχου, χωρίς οποιοδήποτε καταναγκασμό του μετά τη λήψη νομικών μέτρων, και δεν περιλαμβάνει μεταβίβαση ή επιβάρυνση μετά από διαδικασία ειδικής εκτέλεσης δυνάμει του περί Πώλησης Γαιών (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, μετά από δικαστικό διάταγμα, αναγκαστική εκτέλεση, εκποίηση συνεπεία υποθήκης ή άλλου ασφαλιστικού μέτρου.

Περαιτέρω σύμφωνα με τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο (ΚΕΦ.224) σε περίπτωση που οποιαδήποτε παρατυπία έχει αρθεί ή αντισταθμιστεί, σημείωση παρατυπίας ή/και απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόμενου ακινήτου προς όφελος αρμόδιας αρχής μπορεί να διαγραφεί μετά από αίτηση της αρμόδιας αρχής και την προσκόμιση των κατάλληλων σχεδίων, εγγράφων ή πιστοποιητικών τα οποία δικαιολογούν τη διαγραφή:

Νοείται ότι, πριν από τη διαγραφή της σημείωσης παρατυπίας ή/και απαγόρευσης εκούσιας μεταβίβασης και επιβάρυνσης του επηρεαζόμενου ακινήτου, ο Διευθυντής μπορεί να δώσει οδηγίες για διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας ή/και χωρομετρικής εργασίας, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική επί τόπου κατάσταση.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.