Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας (Κ.Δ.Π. 72/2021) με τίτλο «Το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωναϊού COVID-19» (Αρ. 8), της 12ης Φεβρουαρίου 2021 (στο εξής 'το Διάταγμα')', σε ό,τι αφορά στις αλλαγές πληρωμάτων πλοίων ή σκαφών που ελλιμενίζονται στα λιμάνια ή μαρίνες της Δημοκρατίας θα επιτρέπεται η αλλαγή πληρωμάτων σε αυτά, υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 1. Για μέλη του πληρώματος που κατά τις 14 ημέρες πριν την άφιξη τους βρίσκονταν μόνο σε χώρες κατηγορίας Α και Β ή βρίσκονταν σε πλοίο που δεν ελλιμενίστηκε πουθενά ή ελλιμενίστηκε μόνο σε χώρους ελλιμενισμού χωρών κατηγορίας Α και Β, δεν απαιτείται ειδική έγκριση από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Νοείται ότι για τα εν λόγω μέλη του πληρώματος θα ακολουθούνται οι ισχύουσες διαδικασίες για αφικνούμενους στη Δημοκρατία από τις χώρες κατηγορίας Α και Β.
 1. Αιτήματα για αλλαγή μ ε λ ώ ν πληρώματος που θα αποδεσμευτούν από εμπορικά πλοία ή άλλα σκάφη πρέπει να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση crewchanges@dms.goν.cy και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Όνομα Πλοίου και ΙΜΟ Number (όπου εφαρμόζεται),
 • Χώρος Ελλιμενισμού στην Κύπρο,
 • Όνομα ε π η ρ ε α ζ ό μ ε ν ο υ μέλους/μελών του πληρώματος,
 • Λεπτομέρειες πτήσης αναχώρησης και
 • Χώρος διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία (όπου εφαρμόζεται).

Σημειώνεται ότι για τις αλλαγές πληρωμάτων μεταξύ σκαφών (στις περιπτώσεις που δεν αφορούν την επιβίβαση ή αποβίβαση οποιουδήποτε μέλους του πληρώματος) δεν απαιτείται έγκριση.

 1. Τα μέλη πληρωμάτων που προτίθενται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας και προορίζονται για ναυτολόγηση σε εμπορικά πλοία ή άλλα σκάφη που βρίσκονται ελλιμενισμένα στη Δημοκρατία, πρέπει να εξασφαλίσουν την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης (CyprusFlightPass) μέσω της ιστοσελίδας www.cyprusflightpass.gov.cy, συμπληρώνοντας, 24 ώρες πριν την έναρξη του ταξιδιού τους προς τη Δημοκρατία, όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και δηλώσεις που απαιτούνται.

Την Κυπριακή Κάρτα Πτήσης πρέπει να την έχουν στην κατοχή τους πριν την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία. Για μέλη πληρωμάτων πλοίων ή σκαφών των οποίων η αρχική χώρα αναχώρησης δεν εμπίπτει στις κατηγορίες Α και Β, η εξασφάλιση της Κυπριακής Κάρτας Πτήσης γίνεται με ενέργειες του πράκτορα ή της εταιρείας η οποία αντιπροσωπεύει το πλοίο ή το σκάφος στη Δημοκρατία. Ο πράκτορας ή η εταιρεία εντός 14 ημερών πριν από την πτήση εξασφαλίζει ειδική άδεια εισόδου για τον ναυτικό, μέσω της ιστοσελίδας www.cyprusflightpass.gov.cy. Τα αιτήματα που δεν θα προέρχονται από τους πράκτορες ή εταιρείες που εδρεύουν στη Δημοκρατία, θα απορρίπτονται.

 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2.34 του Διατάγματος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου και ώρα 23:59, ή όπως αλλιώς παραταθεί, πρόσωπα που αφικνούνται στη Δημοκρατία από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται να συμμορφωθούν με όλους τους όρους της παραγράφου, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης μεταφοράς τους σε ξενοδοχεία ή/και τουριστικά καταλύματα με τα οποία έχει συμβληθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού, στα οποία παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού για περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία άφιξής τους. Σε περίπτωση που η μεταφορά του Ναυτικού στο πλοίο θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την άφιξη του, ή σε διάστημα μικρότερο των 7 ημερών, ο πράκτορας του πλοίου ενημερώνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση crewchanges@dms.goν.cy ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις. Κατά την ενημέρωση θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Όνομα Ναυτικού,
 • Αρ. Διαβατηρίου,
 • Όνομα Πλοίου, αριθμός ΙΜΟ και χώρος ελλιμενισμού,
 • Ημερομηνία ναυτολόγησης στο πλοίο και
 • Λεπτομέριες πτήσεων.
 1. Νοείται ότι σε περιπτώσεις διενέργειας ιδιωτικής πτήσης απαιτείται ξεχωριστή έγκριση από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 'Έργων (ΥΜΕΕ). Άτομα τα οποία θα ταξιδέψουν προς τη Δημοκρατία για επαγγελματικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη Ναυτιλία και προέρχονται από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την παράγραφο 2.13 του Διατάγματος, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα για έγκριση προς την αρμόδια Επιτροπή, μέσω της ιστοσελίδας www.cyprusflightpass.gov.cy, μεταξύ 14 και 2 ημερών πριν την προβλεπόμενη μέρα άφιξής τους. Παράλληλα οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουν τα άτομα αυτά στη Δημοκρατία μπορούν να ενημερώνουν το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με το αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση crewchanges@dms.goν.cy.

Εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου χωρών σχετικά με τη νόσο COVID19, ημερομηνίας 17/2/2021

H επιδημιολογική εικόνα των διαφόρων χωρών επαναξιολογήθηκε από την Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ως προς τη νόσο COVID-19. Η αξιολόγηση στηρίχθηκε στους επιδημιολογικούς δείκτες των χωρών, όπως: στον πραγματικό αριθμό αναπαραγωγής R(t) του για SARSCoV-2, τον αριθμό των νέων διαγνώσεων, τον αριθμό εργαστηριακών ελέγχων, το ποσοστό θνησιμότητας ανά 100,000 κατοίκους, τον εκτιμώμενο επιπολασμό και την επίπτωση και την ταξινόμηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπως αυτοί οι δείκτες παρουσιάζονται σε έγκυρες βάσεις δεδομένων.

Η πιο κάτω κατηγοριοποίηση των χωρών, βάσει της επιδημιολογικής εκτίμησης κινδύνου, είναι εξαιρετικά δυναμική και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγμή, καθώς η πανδημία εξελίσσεται και τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται. Για τον σκοπό αυτό, θα ανακοινώνονται νέα στοιχεία και θα επικαιροποιείται συχνά ο κατάλογος των χωρών.

Σημειώνεται ότι στη σχετική κατηγοριοποίηση των χωρών έχει ληφθεί υπόψη η τροποποιημένη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) 2021/89.

Οι χώρες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την επιδημιολογική τους κατάσταση σε κατηγορίες Α, Β και Γ, με την κατηγορία Α ως την κατηγορία με την καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση.

Κατηγορία Α – Χώρες χαμηλού κινδύνου στην παρούσα φάση

 • Αυστραλία,
 • Νέα Ζηλανδία,
 • Σιγκαπούρη.

Σημειώνεται ότι για επιβάτες προερχόμενους από τις χώρες Κατηγορίας Α, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου, παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 72 ωρών και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο PCR 72 ώρες μετά την άφιξή τους.

Κατηγορία Β – Χώρες με πιθανόν χαμηλό κίνδυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφιβολία σε σύγκριση με την Κατηγορία Α

 1. Γερμανία,
 2. Φινλανδία,
 3. Ελλάδα,
 4. Νορβηγία,
 5. Ισλανδία,
 6. Κίνα (περιλαμβανομένου και του Χονγκ Κονγκ και του Μακάου),
 7. Νότια Κορέα,
 8. Ταϊλάνδη.

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προέρχονται από τις χώρες της Κατηγορίας Β, απαιτείται να έχουν προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών προ της αναχώρησης και να έχουν Πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρνητική εξέταση PCR για τον ιό. Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου, οι επιβάτες παραμένουν σε υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 72 ωρών και διενεργούν εργαστηριακό έλεγχο PCR 72 ώρες μετά την άφιξή τους.

Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι οι επιβάτες από χώρες κατηγορίας Β που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δύνανται να πραγματοποιήσουν τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους στην Δημοκρατία: α) Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους, τα ανήλικα τέκνα και οι γονείς αυτών),

β) όλοι οι νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία,

γ) πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης,

δ) πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, στη χώρα διαμονής των οποίων δεν παρέχεται υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων (δημόσια ή ιδιωτικά), σε αυτούς που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

Σημειώνεται ότι το κόστος της εξέτασης καλύπτεται από τους ίδιους και επιπλέον τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.

Οδηγός Πρόληψης και διαχείρισης Covid-19 στην Ακτοπλοΐα

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ασκώντας τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την παράγραφο 2.4 του πιο πάνω Διατάγματος αποφασίζει:

 1. Την αναστολή μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021 της λειτουργίας, των ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιβατηγών σκαφών.

Νοείται ότι:

a) Επιτρέπεται η διακίνηση σκαφών μεταφοράς δυτών υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

i. Το πιστοποιητικό ασφαλείας ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους θα είναι σε ισχύ.

ii. Εκτός από τον κυβερνήτη και ένα βοηθό, επιτρέπεται η μεταφορά αριθμού δυτών που δεν θα ξεπερνά το 75% του επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών ή τους 10.

iii. Θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα πρόληψης όπως περιγράφονται στον Οδηγό πρόληψης και διαχείρισης Covid-19 στην Ακτοπλοΐα, που είναι δημοσιευμένος στον ιστοχώρο του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, πλην της παραγράφου 10 και επιπρόσθετα θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικών μασκών από όλους τους επιβαίνοντες.

iv. Οι επιβάτες (δύτες) του σκάφους θα μεταβαίνουν στο σημείο απόπλου εφόσον εξασφαλίσουν άδεια για κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση.

b) Νοείται ότι επιτρέπεται η διακίνηση των ακτοπλοϊκών επιβατηγών και μικρών επιβατηγών σκαφών, με το ελάχιστο προσωπικό που προβλέπεται από το πιστοποιητικό ασφαλούς στελέχωσης, για ανέλκυση και παραμονή τους για συντήρηση σε δεξαμενή, καρνάγιο ή μαρίνα και η μεταφορά τους από τους πιο πάνω χώρους στο χώρο που ελλιμενίζονται συνήθως.

 1. Σε όλα τα εμπορικά σκάφη που θα συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους και στα οποία εργάζεται πλήρωμα ή και επιβαίνουν άτομα που δεν διαμένουν μόνιμα στο σκάφος, θα είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικών μασκών από όλους τους επιβαίνοντες.
 1. Ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης δεν θα ξεπερνά τα 12 άτομα.
 1. H πλεύση των σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται μόνο για μετάβαση σε θαλάσσια περιοχή για σκοπούς κολύμβησης, κατάδυσης ή ψαρέματος. Οι επιβαίνοντες θα μεταβαίνουν στο σημείο απόπλου του σκάφους εφόσον εξασφαλίσουν άδεια για κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση για φυσική άσκηση ή ατομική άθληση.
 1. Επιπρόσθετα, οι επιθεωρήσεις ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών και ταχύπλοων σκαφών διενεργούνται κανονικά από τους αρμόδιους επιθεωρητές του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, όπως επίσης διενεργούνται κανονικά οι εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

Σύμφωνα με την νομοθεσία Περί Ταχύπλοων Σκαφών, ''ταχύπλοο σκάφος'' σημαίνει το μηχανοκίνητο σκάφος μέχρι 15 μέτρων, τo οποίo μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα τουλάχιστον 15 κόμβων, ενώ ''Θαλάσσιο Σκούτερ'' σημαίνει το μικρό ταχύπλοο σκάφος, το οποίο προωθείται από εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια μηχανή υδρο-προώθησης και στο οποίο μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια ένα ή περισσότερα άτομα.

Τα Ταχύπλοα Σκάφη χωρίζονται σε κατηγορίες Α και Β. Κατηγορίας Α είναι τα ιδιωτικής χρήσης ταχύπλοα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά χωρίς αμοιβή, για σκοπούς αναψυχή, ενώ αντίθετα, τα κατηγορίας Β, είναι τα δημόσιας χρήσης ταχύπλοα, που διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους σε τρίτα πρόσωπα έναντι αμοιβής.

Τα Ταχύπλοα Σκάφη εγγράφονται στο Μητρώο Μικρών Σκαφών, σύμφωνα με τους Περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς του 1955, πλέοντας αποκλειστικά στην ακτοπλοΐα της Δημοκρατίας ή των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.