Παράταση υποβολής στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2024

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με σκοπό τη βέλτιστη επικαιροποίηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη βάση της αναβαθμισμένης ψηφιακής πλατφόρμας, ανακοινώνει την παράταση της υποβολής στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις Εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2024. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στις μη συμμορφούμενες Εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση στη βάση του Νόμου 188(Ι)/2007 περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή στις 23/2/2021.

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

--

Extension of submission to the Register of Beneficial Owners until 31 March 2024

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property, with a view to updating the Register of Beneficial Owners on the basis of the upgraded digital platform, announces the extension of the submission of Beneficial Owners details, for all Companies and other legal entities, until 31 March 2024. After this date, non-compliant Companies and other legal entities will receive penalties according to the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law 188(I)2007, enacted by the House of Representatives on 23/2/2021.

Source:  Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Άδειες οικοδομής: Οκτώβριος 2023

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από τις δημοτικές αρχές και τις επαρχιακές διοικήσεις κατά τον Οκτώβριο 2023 ανήλθε στις 632. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €263,2 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 204,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερθούν 1.003 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2023, εκδόθηκαν 5.906 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 6.347 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση 6,9%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 17,0% και το συνολικό εμβαδόν κατά 3,6%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 10,3%.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Building permits: October 2023

The Statistical Service announces that the number of building permits authorized by the municipal authorities and the district administration offices during October 2023 stood at 632. The total value of these permits reached €263,2 million and the total area 204,1 thousand square metres. These building permits provide for the construction of 1.003 dwelling units.

During the period January – October 2023, 5.906 building permits were issued compared to 6.347 in the corresponding period of the previous year, recording a decrease of 6,9%. The total value of these permits increased by 17,0% and the total area by 3,6%. The number of dwelling units recorded an increase of 10,3%.

Building permits constitute a leading indicator of future activity in the construction sector.

Source: Cystat

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Δεκέμβριος 2023

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Δεκέμβριο 2023 αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 1,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, σημειώθηκε αύξηση 3,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2022, η κατηγορία Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,3%) παρουσίασε την μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ η κατηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-4,2%). 

Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-3,1%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (8,0%) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,4%).

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Δεκέμβριο του 2022 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά -4,2% και -4,3% αντίστοιχα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

--

Harmonized Index of Consumer Prices (HICP): December 2023

The HICP rose by 1,9% between December 2022 and December 2023, and decreased by 1,2% in the month between November 2023 and December 2023. For the period January – December 2023, the HICP rose by 3,9% compared to the corresponding period of the previous year.

Compared to December 2022, the largest positive change was noted in Restaurants and Hotels (5,3%), whereas the largest negative change was noted in Transport (-4,2%). 

Compared to November 2023, the largest change was recorded in category Transport (-3,1%). 

For the period January - December 2023, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (8,0%) and Restaurants and Hotels (6,4%). 

As regards the economic origin, the largest change when compared both to the index of December 2022 and the index of the previous month, was recorded in Energy with percentages of -4,2% and -4,3% respectively.

Source: Cystat

Αφίξεις τουριστών και επιστροφές κατοίκων Κύπρου από ταξίδια στο εξωτερικό: Δεκέμβριος 2023

Αφίξεις τουριστών

Οι αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθαν σε 123.630 σε σύγκριση με 110.041 τον Δεκέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 12,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2023, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.845.652 σε σύγκριση με 3.201.080 την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σημειώνοντας αύξηση 20,1%.

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Δεκέμβριο 2023, αφού αποτέλεσαν το 23,4% (28.973) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από την Πολωνία το 11,5% (14.233) και οι αφίξεις από την Ελλάδα το 10,3% (12.792).

Ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2023 ήταν για ποσοστό 58,4% των τουριστών οι διακοπές, για 30,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 11,0% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο 2022, ποσοστό 61,9% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 27,4% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 10,4% για επαγγελματικούς λόγους.

Επιστροφές κατοίκων Κύπρου

Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Δεκέμβριο 2023 ανήλθαν στις 153.736 σε σύγκριση με 139.981 τον Δεκέμβριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 9,8%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Δεκέμβριο 2023 ήταν η Ελλάδα με 30,2% (46.376), το Ηνωμένο Βασίλειο με 15,3% (23.478) και η Πολωνία με 4,6% (7.006).

Ο σκοπός ταξιδιού των κατοίκων Κύπρου τον Δεκέμβριο 2023 ήταν κυρίως οι διακοπές με ποσοστό 62,5%, ενώ οι επαγγελματικοί λόγοι κατείχαν ποσοστό 16,3%, οι σπουδές ποσοστό 20,5% και οι άλλοι λόγοι ποσοστό 0,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία

--

Tourist arrivals and returns of residents of Cyprus from trips abroad: December 2023

Tourist arrivals

The arrivals of tourists reached 123.630 in December 2023 compared to 110.041 in December 2022, recording an increase of 12,3%.

For the period of January – December 2023, arrivals of tourists totaled 3.845.652 compared to 3.201.080 in the corresponding period of 2022, recording an increase of 20,1%.

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for December 2023, with a share of 23,4% (28.973) of total arrivals, followed by Poland with 11,5% (14.233) and Greece with 10,3% (12.792).

For a percentage of 58,4% of tourists, the purpose of their trip in December 2023 was holidays, for 30,4% visit to friends and relatives and for 11,0% business. Respectively, in December 2022, 61,9% of tourists visited Cyprus for holidays, 27,4% visited friends or relatives and 10,4% visited Cyprus for business reasons.

Returns of residents of Cyprus

A total number of 153.736 residents of Cyprus returned from a trip abroad in December 2023 compared to 139.981 in the corresponding month last year, recording an increase of 9,8%.

The main countries from which residents of Cyprus returned in December 2023 were Greece with a share of 30,2% (46.376), the United Kingdom with 15,3% (23.478) and Poland with 4,6% (7.006).

The purpose of travel for the residents of Cyprus in December 2023 was mainly holidays, with a percentage of 62,5%, whilst business reasons held a percentage of 16,3%, studies 20,5% and other reasons 0,8%.

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών κατασκευαστικών υλικών: Δεκέμβριος 2023

Ο Δείκτης Τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 ανήλθε στις 134,23 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,14% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 0,45%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (13,98%), στα προϊόντα ορυκτών (5,80%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (0,45%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν στα μεταλλικά προϊόντα (-7,39%) και στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (-0,14%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 2,91% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η αύξηση αυτή του δείκτη κατά το 2023 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών των εξής υλικών: τσιμέντα τύπου Πόρτλαντ (39,39%), πλάκες, μωσαϊκά και τούβλα από σκυρόδεμα (14,61%), μείγμα σκύρων και άμμου για οδόστρωμα (13,89%), θραυστά σκύρα για σκυρόδεμα (12,63%) και έτοιμο σκυρόδεμα (12,13%).

Στον αντίποδα, οι τιμές ορισμένων υλικών μειώθηκαν σε σχέση με το 2022. Τα κυριότερα από αυτά είναι: σίδηρος οικοδομής (-18,66%), δομικό πλέγμα (-12,44%) και κατασκευαστικός χάλυβας (-12,27%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

--

Price Index of construction materials: December 2023

The Price Index of construction materials for December 2023 reached 134,23 units (base year 2015=100), recording an increase of 0,14% compared to the previous month.

Compared to the same month of the previous year, the index recorded an increase of 0,45%. By main commodity category, increases were recorded in minerals (13,98%), mineral products (5,80%) and products of wood, insulation materials, chemicals and plastics (0,45%), whereas decreases were recorded in metallic products (-7,39%) and electromechanical products (-0,14%).

For the period January-December 2023, the index recorded an increase of 2,91% compared to the corresponding period of 2022.

The increase of the index in 2023 over the previous year is mainly due to the increase in the prices of the following materials: portland cements (39,39%), pavement slabs, mosaics and bricks of concrete (14,61%), gravel and sand aggregate (13,89%), crushed gravel (12,63%) and ready-mix concrete (12,13%).

On the other hand, some materials recorded a decrease in their prices compared to 2022. The most significant are: building iron (-18,66%), structural grid (-12,44%) and structural steel (-12,27%).

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.