ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

 1.  Υπ?ρχει εκ του ν?μου υποχρ?ωση διατροφ?ς του αν?λικου τ?κνου;

Ναι, υπ?ρχει. Οι γονε?ς ?χουν υποχρ?ωση να διατρ?φουν το αν?λικο τ?κνο απ? κοινο? και ο καθ?νας αν?λογα με τις δυν?μεις του, ?στω κι αν ο αν?λικος ?χει περιουσ?α.

2. Πως καθορ?ζεται το ?ψος του ποσο? Διατροφ?ς;

Το ?ψος του ποσο? διατροφ?ς ε?ναι μια απ?ρροια συν?ρτησης των αναγκ?ν του τ?κνου (συντ?ρηση, ευημερ?α, εκπα?δευση, διατ?ρηση βιοτικο? επιπ?δου) με την οικονομικ? δυνατ?τητα του γον?α.

3. Υπ?ρχει εκ του ν?μου υποχρ?ωση α?ξησης του καταβληθ?ντος ποσο? διατροφ?ς;

Ναι, υπ?ρχει. To ?ψος του ποσο? διατροφ?ς που αναγρ?φεται σε σχετικ? δι?ταγμα, αυξ?νεται αυτ?ματα κατ? 10% σε περ?οδο 24 μην?ν (2 ετ?ν).

4. Μπορε? να αποφευχθε? η αυτ?ματη α?ξηση του ποσο? Διατροφ?ς;

Ναι. Μπορε? να καταχωρηθε? α?τηση στο Δικαστ?ριο με την οπο?α ο αιτητ?ς να ζητ?σει να μην ισχ?σει η αυτ?ματη α?ξηση του 10% ? να περιοριστε? το ?ψος αυτ?ς της α?ξησης (πχ. Να αυξηθε? μ?νο κατ? 5%).

Ε?ν καταχωρηθε? τ?τοια α?τηση, το Δικαστ?ριο αποφασ?ζει επ? αυτ?ς σε περ?οδο 3 μην?ν και η υποχρ?ωση καταβολ?ς της α?ξησης αναστ?λλεται, αλλ? δεν εξαφαν?ζεται, δι?τι μπορε? να διαταχθε? να δοθε? αναδρομικ?.

5. Τι εξετ?ζει το Δικαστ?ριο για να αποφασ?σει επ? της α?ξησης του ποσο? Διατροφ?ς;

Το ερ?τημα το οπο?ο τ?θεται προς εξ?ταση απ? το Δικαστ?ριο για να απαντ?σει σε τυχ?ν α?τηση δια της οπο?ας ζητο?μενο ε?ναι να μην ισχ?σει/να μειωθε? η αυτ?ματη α?ξηση, ε?ναι το κατ? π?σο οι συνθ?κες ?χουν μεταβληθε? σε σημε?ο που το Δικαστ?ριο μπορε? να ασκ?σει τη διακριτικ? του ευχ?ρεια και να διατ?ξει τοιουτοτρ?πως. Ο Αιτητ?ς θα πρ?πει να δε?ξει στο Δικαστ?ριο ?τι η οικονομικ? του κατ?σταση και οι συνθ?κες διαβ?ωσης του δεν του επιτρ?πουν να καταβ?λλει αυξημ?νο ποσ?, εν? παρ?λληλα ?τι οι αν?γκες του τ?κνου δεν δικαιολογο?ν ? επιβ?λλουν α?ξηση του ποσο? που καταβαλλ?ταν μ?χρι τ?ρα για διατροφ?.

6. Μπορε? να μειωθε? το ποσ? της καταβληθε?σας διατροφ?ς;

Με α?τηση για τροποπο?ηση/με?ωση του καταβληθ?ντος ποσο? διατροφ?ς, ο Αιτητ?ς μπορε? να πετ?χει με?ωση του ποσο? που καταβ?λλει για διατροφ? του αν?λικου τ?κνου του ε?ν μεταβλ?θηκαν οι ?ροι και οι περιστ?σεις που υπ?ρχαν κατ? την ?κδοση του πρ?του διατ?γματος διατροφ?ς.

Σε πρακτικ? επ?πεδο, με?ωση του ποσο? διατροφ?ς επιτρ?πεται απ? το Δικαστ?ριο ε?ν διαφανε? με?ωση της εισοδηματικ?ς ικαν?τητας του Αιτητ?, α?ξηση των οικονομικ?ν του υποχρε?σεων ? με?ωση των αναγκ?ν που ?χει πλ?ον το αν?λικο τ?κνο.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ

1. Υπ?ρχει εκ του ν?μου αυτ?ματη υποχρ?ωση διατροφ?ς της πρ?ην συζ?γου;

Δεν υπ?ρχει αυτ?ματη υποχρ?ωση καταβολ?ς διατροφ?ς σε πρ?ην σ?ζυγο ?πως υπ?ρχει για αν?λικο τ?κνο.

Σε περ?πτωση διακοπ?ς της συμβ?ωσης, δημιουργε?ται το δικα?ωμα στον οικονομικ? ασθεν?στερο σ?ζυγο, ο οπο?ος δεν μπορε? απ? μ?νος του να ικανοποι?σει τις αν?γκες για τη συντ?ρησ? του, να ζητ?σει απ? τον ?λλο σ?ζυγο, συνεισφορ? αν?λογη με τις δυν?μεις του.

2. Σε ποιες περιπτ?σεις μπορε? να διαταχτε? η καταβολ? Διατροφ?ς σε πρ?ην σ?ζυγο?

Πρ?ην σ?ζυγοι που δεν μπορο?ν να εξασφαλ?σουν τη διατροφ? τους απ? τα εισοδ?ματα ? την περιουσ?α τους, στη β?ση του Μ?ρους ΙΙ του περ? Ρυθμ?σεως των Περιουσιακ?ν Σχ?σεων των Συζ?γων Ν?μου μπορο?ν να αιτηθο?ν στο Δικαστ?ριο τη λ?ψη διατροφ?ς απ? τους πρ?ην συζ?γους τους ε?ν υφ?σταται ?νας απ? τους ακ?λουθους λ?γους:

(α) Αν κατ? την ?κδοση του διαζυγ?ου ? κατ? το τ?λος των χρονικ?ν περι?δων που προβλ?πονται στις επ?μενες παραγρ?φους βρ?σκονται σε ηλικ?α ? σε κατ?σταση υγε?ας που δεν τους επιτρ?πει να αρχ?σουν ? να συνεχ?σουν την ?σκηση κατ?λληλου επαγγ?λματος, ?στε να εξασφαλ?σουν απ' αυτ? τη διατροφ? τους,

(β) αν ?χουν την επιμ?λεια ? φ?λαξη αν?λικου τ?κνου ? εν?λικου τ?κνου ? ?λλου εξαρτ?μενου απ' αυτο?ς προσ?που, το οπο?ο λ?γω σωματικ?ς ? πνευματικ?ς αναπηρ?ας αδυνατε? να φροντ?ζει τον εαυτ? του και γι' αυτ? το λ?γο εμποδ?ζεται στην ?σκηση κατ?λληλου επαγγ?λματος,

(γ) αν δε βρ?σκουν σταθερ? κατ?λληλη εργασ?α ? αν χρει?ζονται κ?ποια επαγγελματικ? εκπα?δευση και στις δ?ο ?μως περιπτ?σεις για δι?στημα που δεν μπορε? να ξεπερ?σει τα τρ?α χρ?νια απ? την ?κδοση του διαζυγ?ου,

(δ) σε κ?θε ?λλη περ?πτωση, ?που η επιδ?καση διατροφ?ς κατ? την ?κδοση του διαζυγ?ου επιβ?λλεται απ? λ?γους επιε?κειας.

3. Σε ποιες περιπτ?σεις μπορε? να αποκλειστε? η καταβολ? διατροφ?ς μετ? το διαζ?γιο;

Η καταβολ? διατροφ?ς μπορε? να αποκλειστε? ε?ν συντρ?χουν σπουδα?οι λ?γοι, και κυρ?ως αν:

-          Ο γ?μος ε?χε μικρ? χρονικ? δι?ρκεια.

-          Ο δικαιο?χος πρ?ην σ?ζυγος βαρ?νεται με σοβαρ? υπαιτι?τητα για τη λ?ση του γ?μου.

-          Ο δικαιο?χος πρ?ην σ?ζυγος προκ?λεσε ο ?διος την ?λλειψη π?ρων του και κατ' επ?κταση την αδυναμ?α του να αυτοσυντηρηθε?.

4. Πως προσδιορ?ζεται το ?ψος της καταβληθε?σας διατροφ?ς;

Το μ?τρο της διατροφ?ς προσδιορ?ζεται με β?ση τις αν?γκες του πρ?ην συζ?γου αν?λογα με τις συνθ?κες διαβ?ωσ?ς του και περιλαμβ?νει ?λα τα αναγκα?α για τη συντ?ρησ? του.

Εν ολ?γοις, το Δικαστ?ριο εξετ?ζει σε τι επ?πεδο ζω?ς βρισκ?ταν ο δικαιο?χος σ?ζυγος και τι αν?γκες ?χει, ?στε να καθορ?σει το ?ψος της διατροφ?ς που ε?ναι ε?λογο να λαμβ?νει.

5. Μπορε? να καταβληθε? αναδρομικ? η Διατροφ? σε πρ?ην σ?ζυγο;

?χι, δεν ε?ναι εφικτ?. Ο ν?μος αναφ?ρει πως δεν εκδ?δεται δι?ταγμα διατροφ?ς σχετικ? με περ?οδο προγεν?στερη της καταχ?ρησης α?τησης για διατροφ?.

6. Μπορε? να τροποποιηθε? το υφιστ?μενο Δι?ταγμα Διατροφ?ς;

Ε?ν υφ?σταται ?δη δι?ταγμα Διατροφ?ς πρ?ην συζ?γου, με α?τηση ο πρ?ην σ?ζυγος μπορε? να ζητ?σει την τροποπο?ηση ? την ακ?ρωσ? του ?ταν το επιβ?λλουν οι περιστ?σεις.

7. Υπ?ρχει εκ του ν?μου αυτ?ματη α?ξηση του ποσο? Διατροφ?ς;

Πρ?πει να σημειωθε? ?τι ?πως και στη διατροφ? τ?κνου, το ποσ? διατροφ?ς συζ?γου αυξ?νεται επ?σης κατ? 10% κ?θε διετ?α.

Β?βαια, κατ?πιν Α?τησης του υπ?χρεου συζ?γου, μπορε? να διαταχθε? ?πως δεν ισχ?σει η αυτ?ματη α?ξηση ? ?πως αυτ? περιοριστε?.

8. Π?τε πα?ει να ισχ?ει το Δι?ταγμα Διατροφ?ς;

Δι?ταγμα διατροφ?ς πρ?ην συζ?γου πα?ει να ισχ?ει ε?ν:

Α) Η πρ?ην σ?ζυγος ξαναπαντρευτε? ? συζε? μ?νιμα με ?λλο πρ?σωπο σε ελε?θερη ?νωση.

Β) Κ?ποιος απ? τους πρ?ην συζ?γους αποβι?σει.

Γ) Ακυρωθε? απ? το Δικαστ?ριο.

9. Υπ?ρχει σ?νδεση του Διατ?γματος Διατροφ?ς Τ?κνου με του Διατ?γματος Διατροφ?ς πρ?ην συζ?γου;

?χι. Τα δ?ο μεταξ? τους ε?ναι διακριτ? και αποτελο?ν ξεχωριστ?ς αιτ?σεις ? εμφαν?ζονται σε ξεχωριστ? αιτητικ? στην ?δια α?τηση. Η πα?ση του εν?ς δεν αποφ?ρει πα?ση του ?λλου καθ?ς επ?σης η χορ?γηση του εν?ς δεν αποφ?ρει χορ?γηση του ?λλου.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ

1. Εξακολουθε? να ισχ?ει μετ? την ενηλικ?ωση του τ?κνου το προηγο?μενο δι?ταγμα διατροφ?ς;

?χι. Με την ενηλικ?ωση του δικαιο?χου τ?κνου, πα?ει να ισχ?ει το δι?ταγμα. Το δικα?ωμα εν?ς τ?κνου να λαμβ?νει ποσ? για τη διατροφ? του μετ? την ενηλικ?ωση δεν ε?ναι αυτ?ματο, αλλ? αποτ?λεσμα δικαστικο? διατ?γματος μετ? απ? σχετικ? α?τηση για διατροφ? εν?λικου τ?κνου.

2. Σε ποιες περιπτ?σεις καταβ?λλεται διατροφ? σε εν?λικο τ?κνο;

Β?σει ν?μου, προβλ?πεται πως «Με απ?φαση και σχετικ? ρ?θμιση απ? το Δικαστ?ριο, η υποχρ?ωση των γον?ων [σε διατροφ?] ε?ναι δυνατ? να συνεχ?σει και μετ? την ενηλικ?ωση του τ?κνου, στις περιπτ?σεις ?που ειδικ?ς περιστ?σεις επιβ?λλουν το?το, ?πως σε περ?πτωση ανικαν?τητας ? αναπηρ?ας του τ?κνου ? υπηρεσ?ας θητε?ας του στην Εθνικ? Φρουρ? ? φο?τησ?ς του σε εκπαιδευτικ? ?δρυμα ? επαγγελματικ? σχολ?.»

?πως φα?νεται απ? το ανωτ?ρω απ?σπασμα της νομοθεσ?ας, οι περιπτ?σεις που θ?τει ο ν?μος δεν ε?ναι περιοριστικ?ς. Τ?θενται ορισμ?να παραδε?γματα που δυνατ?ν να δικαιολογ?σουν την καταβολ? διατροφ?ς ακ?μη και μετ? την ενηλικ?ωση, τα οπο?α ουσιαστικ? ?πτονται στις συν?θεις περιστ?σεις υπ? τις οπο?ες ζητε?ται η καταβολ? διατροφ?ς, ?τοι στην στρατιωτικ? θητε?α, στις σπουδ?ς και σε περιπτ?σεις προβλ?ματος υγε?ας.

3. Πως αποφασ?ζει το Δικαστ?ριο ε?ν θα διατ?ξει καταβολ? διατροφ?ς σε εν?λικο τ?κνο;

Το δικαστ?ριο θα εξετ?σει κ?θε σχετικ? παρ?γοντα που θα προβληθε? εν?πιον του. Το Δικαστ?ριο εξ?γησε πως οι παρ?γοντες που λαμβ?νονται υπ?ψη και διαδραματ?ζουν ρ?λο στην απ?φαση του, δεν μπορο?ν να προκαθοριστο?ν και εξετ?ζονται αν? περ?πτωση.

Ενδεικτικ?, το Δικαστ?ριο σε σχετικ? νομολογ?α, φ?νηκε να λαμβ?νει υπ?ψη -μεταξ? ?λλων- τα ακ?λουθα:

  1. Μη ?παρξη περιουσ?ας/εισοδημ?των του αν?λικου τ?κνου.
  2. Στρατιωτικ? Θητε?α στην Εθνικ? Φρουρ?.
  3. Εξασφ?λιση θ?σης/Φο?τηση σε πανεπιστ?μιο.
  4. Οικονομικ? δυνατ?τητα γον?α.
  5. Οικονομικ?ς υποχρε?σεις γον?α.

4. Ο γον?ας ε?ναι υποχρεωμ?νος να καλ?ψει οικονομικ? τις σπουδ?ς του τ?κνου του;

?χι. Ο γον?ας, ?στω κι αν ?χει την οικονομικ? ευχ?ρεια, ΔΕΝ ε?ναι υποχρεωμ?νος να καλ?ψει δαπ?νες για την οποιαδ?ποτε επιλογ? του τ?κνου του, ε?τε αυτ? αφορ? ε?δος και τ?πο σπουδ?ν, ε?τε αυτ? αφορ? τ?πο διαμον?ς.

Ε?ναι δικα?ωμα εν?ς εν?λικα να κ?νει τις επιλογ?ς του και να καθορ?ζει την πορε?α του στη ζω?, ?στω κι αν οι ?λλοι θεωρο?ν τις αποφ?σεις του αυτ?ς λανθασμ?νες ? παρ?λογες. ?μως, ?ταν το τ?κνο-εν?λικας καλε? κ?ποιον τρ?το, ?στω κι αν ε?ναι γον?ας του, να πληρ?σει το λογαριασμ? για τις επιλογ?ς του, τ?τε η απα?τηση αυτ? θα εξεταστε? κ?τω απ? το φακ? της λογικ?ς, ιδια?τερα ε?ν η οικονομικ? ευχ?ρεια του γον?α ε?ναι περιορισμ?νη!

Β?βαια, ο Δικαστ?ς ως αντικειμενικ?ς κριτ?ς, σε περ?πτωση που κρ?νει την απ?φαση του τ?κνου για σπουδ?ς και για α?τημα οικονομικ?ς στ?ριξης ε?λογη και σε περ?πτωση που η οικονομικ? δυνατ?τητα του γον?α επιτρ?πει την στ?ριξη αυτ?, το πιο πιθαν?ν ε?ναι να διατ?ξει την καταβολ? ποσο? για διατροφ? μ?χρι την ολοκλ?ρωση των σπουδ?ν.

5. Η Στρατιωτικ? Θητε?α μπορε? να συστ?σει λ?γο καταβολ?ς διατροφ?ς σε εν?λικα;

Ναι, μπορε?. Μ?λιστα, το να υπηρετ?σει το τ?κνο στην εθνικ? φρουρ? συγκαταλ?γεται στους λ?γους που ο ?διος ο ν?μος θ?τει ξεκ?θαρα ως β?ση για καταβολ? διατροφ?ς σε εν?λικο τ?κνο. Η στρατιωτικ? θητε?α κρ?θηκε απ? τα Δικαστ?ρια πως γενν? ?μεσες και τρ?χουσες αν?γκες διατροφ?ς και ε?ν συνδυαστε? με καλ? οικονομικ? κατ?σταση του γον?α, ε?ναι πολ? πιθαν?ν να συστ?σει β?ση καταβολ?ς διατροφ?ς για ?σο η θητε?α διαρκε?.

6. Υπ?ρχουν χρονικ? ?ρια στην ισχ? διατ?γματος διατροφ?ς ενηλ?κου;

Ο ν?μος δεν προβλ?πει χρονικ? ?ρια στην ισχ? διατ?γματος διατροφ?ς εν?λικα. Η ρ?θμιση της χρονικ?ς ισχ?ς διατ?γματος διατροφ?ς εν?λικα επαφ?εται στη διακριτικ? ευχ?ρεια του Δικαστηρ?ου.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.