To Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσαν στις 30 Νοεμβρίου την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας σχετικά με τον νέο νόμο Data Governance Act - DGA.

Η νομοθεσία αυτή κρίνεται απαραίτητη δεδομένης της απόφασης για δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης με ηλεκτρονικό μητρώο δεδομένων του δημόσιου τομέα το οποίο θα είναι προσβάσιμο μέσω αναζήτησης και θα είναι διαθέσιμο μέσω εθνικών ενιαίων σημείων πληροφόρησης Πρόκειται για έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση ορισμένων κατηγοριών δεδομένων του δημόσιου τομέα Σε αυτό θα περιλαμβάνονται, εμπορικά μυστικά, προσωπικά δεδομένα και δεδομένα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Οι φορείς του δημόσιου τομέα που θα επιτρέπουν αυτού του είδους την επαναχρησιμοποίηση θα πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι, από τεχνική άποψη, ώστε να διασφαλίζουν την πλήρη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής και της εμπιστευτικότητας.

Για τις εταιρείες, οι υπηρεσίες πρόσβασης θα γίνονται μέσω ψηφιακών πλατφόρμων οι οποίες θα υποστηρίζουν την εθελοντική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εταιρειών ή θα διευκολύνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ανταλλαγής δεδομένων που ορίζονται από το νόμο Με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, οι εταιρείες θα μπορούν να μοιράζονται τα δεδομένα τους χωρίς να ελλοχεύει ο φόβος ότι θα γίνει κατάχρηση αυτών ή ότι οι ίδιες θα χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών πάροχοι υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων) θα δεσμεύονται να διευκολύνουν τα άτομα να ασκούν τα δικαιώματά τους δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Για Την Προστασία Των Δεδομένων GDPR Έτσι, τα άτομα θα έχουν έλεγχο των δεδομένων τους και θα μπορούν να επιλέγουν τον παροχέα που εμπιστεύονται για την διάθεσή τους Πρακτικά αυτό θα γίνεται μέσω νέων εργαλείων διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών, όπως οι χώροι προσωπικών δεδομένων ή τα λεγόμενα πορτοφόλια δεδομένων, τα οποία είναι εφαρμογές που μοιράζονται τέτοια δεδομένα με άλλους και στηρίζουν αυτού του είδους την επεξεργασία στη συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων θα πρέπει να εγγράφονται σε μητρώο, ώστε να αναπτύσσεται σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών και των πελατών τους Εννοείται ότι δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα κοινά δεδομένα για άλλους σκοπούς Ούτε θα μπορούν να επωφεληθούν από τα δεδομένα (για παράδειγμα με την πώλησή τους) Μπορούν, ωστόσο, να χρεώνουν για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν.

Επομένως, η διαθεσιμότητα των δεδομένων και η δημιουργία ενός αξιόπιστου περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τη χρήση τους για την έρευνα και τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων προϋποθέτει την δημιουργία ενός νόμου που θα διέπει τον τρόπο λειτουργίας αυτού του μηχανισμού Έτσι, προέκυψε ο νόμος Data Governance Act DGA.

O νέος νόμος DGA ορίζει ένα πλαίσιο για την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων το οποίο θα παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου εταιρείες ή/και ιδιώτες θα μπορούν να μοιράζονται δεδομένα.

Στην ανακοίνωση λοιπόν της 30 ης Νοεμβρίου 2021 επισημαίνονται τα θετικά που προκύπτουν από τον εν λόγω νόμο Σύμφωνα με αυτήν, ο νόμος λειτουργεί ενθαρρυντικά τόσο για τα άτομα, όσο και για τις εταιρίες ώστε να διαθέτουν δεδομένα για το κοινό όφελος, όπως για παράδειγμα για σκοπούς ιατρικών ερευνητικών προγραμμάτων Επιπλέον, φορείς που επιδιώκουν τη συλλογή δεδομένων για σκοπούς γενικού συμφέροντος θα μπορούν να εγγραφούν σε εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων οργανισμών δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ Επιτυγχάνεται έτσι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα σε φορείς και άτομα ή εταιρίες που ενθαρρύνονται να κοινοποιούν εθελοντικά τα δεδομένα τους Ένα άλλο θετικό σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι το γεγονός ότι ο νόμος DGA δημιουργεί εγγυήσεις για τα δεδομένα του δημόσιου τομέα, τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων και τους οργανισμούς εθελοντικής ανταλλαγής δεδομένων έναντι της παράνομης διεθνούς διαβίβασης ή κυβερνητικής πρόσβασης σε μη προσωπικά δεδομένα.

Για τους σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων και των παρόχων υπηρεσιών διαμεσολάβησης, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός Συμβουλίου, που θα ονομάζεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας Δεδομένων Ο ρόλος του θα είναι να συμβουλεύει και να επικουρεί την Επιτροπή στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων και στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο διευκόλυνσης της ανάπτυξης των πλατφόρμων δεδομένων.

Οι πρόνοιες αυτές θα τεθούν σε ισχύ 15 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού Στο παρόν στάδιο, η συμφωνία αυτή θα υποβληθεί στην Επιτροπή Μόνιμης Αντιπροσωπείας για έγκριση.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.