פלטפורמה ייחודית לחברות פרטיות שיגייסו כספים ממשקיעים מוסדיים, הנפקת אג"ח היברידיות, פיתוח שוק האיגוח והקמת בורסות ייעודיות. הרגולטור ניפק בחודשים האחרונים שלל יוזמות ומכשירים שנועדו לספק חלופות מימון חדשות ולהגביר את הנזילות בשוק

לאחרונה נסללה הדרך לכניסתם של מספר חידושים לשוק ההון הישראלי, אשר ביכולתם לפו תח ולשכלל את שוק ההון, ולהציע אפיקי השקעה חדשים וחשובים, בייחוד על רקע המשבר הכללי הנלווה להתפרצות נגיף הקורונה.

TASE UP

במהלך חודש יוני 2020 , אישרה רשות ניירות ערך לבורסה בת"א להרחיב את סוגי ניירות הערך בהם ניתן לסחור במסגרת מערכת המסחר למשקיו עים מוסדיים )רצף מוסדי(, שעד כה ניתן היה לסחור במסגרתה רק באג"ח סטרייט ובני"ע מסחריים, גם למניות, אופציות, אג"ח להמרה ויחידות השתתפות של שותפויות.

המערכת החדשה - TASE UP – יהווה במה רמה ייחודית לחברות פרטיות, אשר מעוניינות לגייס כספים ממשקיעים מוסדיים ומלקוחות כשירים, אך אינן מעוניינות לבצע IPO , המחייב פרסום תשקיף, ולהכפיף עצמן לחובות הדיווח מכוח חוק ני"ע.

הפלטפורמה תהיה זמינה לחברות טכנולוגיה וביומד, קרנות אשראי, שותפויות מוגבלות שתחום פעילותן הוא מו"פ וקרנות נדל"ן להשקעה מחוץ לישראל.

היתרונות המרכזיים של המערכת החדשה הם בהנזלת ההשקעות של המשקיעים המוסדיים והלו קוחות הכשירים בחברות פרטיות וחשיפת החברות הפרטיות לאלפי לקוחות כשירים ומשקיעים מוסו דיים דרך ערוצי ההפצה של הבורסה.

הרעיון של הנזלת ההשקעות בחברות פרטיות, יתרום לשיפור האטרקטיביות של ההשקעה בחבו רות כאמור )בייחוד בכלכלה בה חברות הסטרט- אפ מהוות מנוע צמיחה מרכזי( ונכון לשקול לאמץ אותו גם ביחס לאפיקי השקעה אחרים. לדוגמה, היה נכון לשקול להקים מערכת מסחר, גם למשקיעים שאינם משקיעים כשירים, אשר השקיעו בחברות פרטיות באמצעות מודל מימון ההמונים הישראלי )השקעה דרך רכז הצעה(.

אג"ח היברידי

בחודש מאי 2020 פרסמה רשות ניירות ערך מסמך מדיניות סופי בנוגע להנפקות ציבוריות של אג"ח היברידיות, בעקבות תיקון לתקנון הבורסה, אשר מטרתו לאפשר הנפקה לציבור של אגרות חוב מסוג זה, שלאור מאפייניהן, עשויות להיות אטרקו טיביות, בייחוד בעת הנוכחית, לחברות תשתית כמו גם לתאגידים אחרים.

אג"ח היברידי נבדל מאג"ח רגיל בשני היבטים עיקריים: למנפיק זכות חוזית לדחות את תשלומי הקרן או הריבית ; ובפירוק, אגרת החוב ההיבריו דית נחותה לכל החובות האחרים של המנפיק. מכאן שאג"ח היברידיות מקנות למנפיק גמישות פיננסית חשובה, ולצד זאת, לאור הסיכון הגבוה, מתומחרות בריבית גבוהה לעומת אג"ח רגילות.

האג"ח ההיברידי כולל מאפיינים נוספים, דוגמת תשלום הקרן בסוף תקופת ההלוואה )הלוואת "בלון" חלקית(, אפשרות, בתנאים מסוימים, לקבוע אופציה לפירעון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת המנפיק ועוד. האפשרות לביצוע פירעון מוקדם, עשויה להיות בעלת ערך למנפיק, היות והיא מאפשרת להיפטר ממכשיר בעל שיעורי ריבית גבוהים כאשר יש הטבה בתזרים המזומנים.

בנוסף, לאג"ח היברידי יתרון לעומת אג"ח רגיל בדירוג האשראי, שכן שיעור מסוים מהמכו שיר ) 25%-50% ( עשוי להיות מוכר לצרכי דירוג המנפיק כ"הון" )כתלות במתודולוגיית הדירוג(. כך למעשה התאגיד יוכל לגייס חוב בהיקפים משמעוו תיים מבלי לפגוע בדירוג האשראי. יתרון נוסף הוא המאפיינים המעיין הוניים של המכשיר, כך שהנו פקת האג"ח ההיברידית לא גורמת לדילול בעלי המניות הקיימים.

הנפקת אג"ח היברידיות לציבור אינה מתאימה לכל תאגיד. על-מנת לנסות ולצמצם את הסיכון לציבור המשקיעים, במסגרת הרגולציה נקבעו כללים מחמירים לרישום למסחר של אג"ח היבו רידי, אשר מייחדים את האפשרות לרישום למו סחר של האג"ח ההיברידי רק לתאגידים גדולים במיוחד )דוגמת תאגידים אשר מניותיהם נסחרות במדד ת"א 125- (.

כניסת המכשיר החדש מהווה התפתחות מבוו רכת של שוק ההון וגיוון מכשירי ההשקעה בו. האטרקטיביות הפוטנציאלית של המכשיר עשויה לבוא לידי ביטוי במיוחד כעת, בזמן שהמשק מנסה להתאושש ממשבר הקורונה ולהתמודד עם הנזקים שיצר, תקופה בה תאגידים, וחברות תשתית במיוחד, תרים אחר חלופות מימון שונות, שישפרו את נזיו לותם מבלי להכביד על רמת המינוף שלהם.

פיתוח שוק האיגוח

בחודש יוני 2020 פרסה רשות ניירות ערך, מ ס מך מדיניות בנושא פתיחת שוק האיגוח הציבורי. בקליפת אגוז, עסקת איגוח היא עסקה שבה מונו פקות אגרות חוב על-ידי תאגיד ייעודי )המנפיק(, שפירעונן מובטח באמצעות תזרים מזומנים צפוי ומוגדר, הנובע מתיק אשראי אשר כולל נכסים מגו בים. במסגרת העסקה, התאגיד הייעודי רוכש, ערב הנפקה, מהיזם את הנכסים המגבים, באמצעות התו מורה שתתקבל מההנפקה.

שוקי איגוח הם תחום צומח, חיוני ומפותח בעוו לם. מדינות רבות, ובהן ארה"ב ומדינות אירופה, הכירו בתועלות הרבות שביכולתו של שוק איגוח להניב לפיתוח הכלכלה, היות ועסקאות איגוח מאו פשרות להביא לפיזור יעיל יותר של הסיכונים בשוק ההון, לספק מקורות מימון נוספים ולהעניק גיוון והרחבה של הזדמנויות ההשקעה והחיסכון לציבור.

אחד הלקחים שנלמדו מהמשבר הפיננסי ב 2008- הוא שעסקאות איגוח מסובכות ובעלות מבנים מורכבים, הסבו הפסדים ונזקים גדולים למו שקיעים. זאת, בין היתר, על רקע קשיים מצד המשו קיעים בהבנת המכשיר, תמחורו ועוד. בהתאם לכך, במסמך המדיניות, רשות ניירות ערך שמה דגש על כך שמאפייניהן של עסקאות האיגוח, אשר ניתן יהיה לקדם בשלב הראשון בישראל, יהיו פשוטים וסטנדרטיים, על מנת לאפשר את התפתחותו של שוק האיגוח באופן מדורג. כך שהעסקאות יכללו גילוי ראוי של הקריטריונים לבחירת הנכסים שנרו כשו מהיזם, גילוי היסטוריית הביצועים של הנכסים המניבים ועוד. בהתאם, איגוחים סינתטיים, במסגו רתם הנכסים המגבים אינם עוברים לבעלות מלאה של המנפיק, לא יתאפשרו בשלב הראשון.

בורסה ייעודית

בחודש יולי 2020 , פרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור תזכיר חוק לתיקון חוק ני"ע, שעו ניינו הנחת תשתית להקמתה של בורסה ייעודית בישראל, בין היתר, על-ידי הסרת חסמים וקביעת התאמות ברגולציה שתחול על תאגידים שניירות ערך שלהם יירשמו למסחר בבורסה הייעודית. תזכיר החוק החדש מתווסף להצעת החוק משנת 20188 , בדבר הקמת בורסה ייעודית לתאגידים ק ט נים ובינוניים.

על-פי תזכיר החוק, בורסה ייעודית היא בורסה שהמסחר בה מוגבל למשקיעים מוסדיים ולקוחות כשירים, בורסה בעלת מאפייני פעילות חדשניים, או בורסה שהרשות תקבע שיש לראות בה בורו סה ייעודית, בשל היקפי מחזורי המסחר בה, מספר התאגידים הנסחרים בה, שווי התאגידים הנסחרים בה, או סוג ניירות הערך הנסחרים בה.

התיקון המוצע יאפשר לרשות, באישור שר האוצר, לפטור גוף המבקש להפעיל בורסה ייעודית מהחובות החלות על בורסה, כולן או מקצתן, ולפו טור תאגידים אשר יבקשו להיסחר בבורסה ייעודית מהוראות חוק ניירות ערך.

קידום הקמתן של בורסות ייעודיות הוא מהלך חשוב, שכן ביכולתן של בורסות כאמור להרחיב את אפשרויות ההשקעה בשוק ההון ואת אפשרויות גיוס ההון של חברות, אשר אינן עומדות בתנאי הרישום של הבורסה בת"א.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.