רקע

1 .בחודש ינואר 2019 נכנס לתוקף תיקון רחב היקף בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח – 1988) בעבר חוק ההגבלים העסקיים). בין היתר, כלל התיקון הרחבה של הגדרת "בעל מונופולין", לפיה יחשב ככזה גם "אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם"

2 .ביום 2019.7.21 פרסמה רשות התחרות גילוי דעת בעניין האופן שבו היא מפרשת את המונח כוח שוק משמעותי.

מהו כוח שוק משמעותי

1 .לשיטת הרשות כוח שוק משמעותי במובן חוק התחרות מתקיים כאשר קיימת בידי ספק האפשרות לקבוע עבור מוצר מסוים תנאי אספקה נחותים באופן משמעותי מהתנאים אשר היו נקבעים בשוק תחרותי, באופן שאינו ארעי, ביחס לכלל לקוחותיו או לקבוצה מסוימת מתוכם.

2 .הגדרה זו של כוח שוק משמעותי מחייבת מספר הערות ודגשים.

3 .ראשית, בעצם קיומו של כוח שוק משמעותי, ובלבד שהושג כדין, אין משום הפרה של הוראות חוק התחרות. האיסור שבחוק התחרות הינו על ניצול לרעה של כוח שוק משמעותי שכזה.

4 .שנית, ב"תנאי אספקה" הכוונה למחיר, כמות, איכות, מגוון, זמינות, ועוד.

5 .שלישית, כוח שוק משמעותי יכול להימצא גם בידי רוכש נכס (ולא רק ספק של נכס), וממילא הגדרת בעל מונופולין שבחוק התחרות חלה גם על מי שיש לו כוח שוק משמעותי ברכישה – קרי: מונופסון. למרות זאת, גילוי הדעת מתרכז באופן הבחינה של כוח שוק משמעותי בצד האספקה (ולא הרכישה) בלבד.

To view the full article click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.