A jelen cikkben összeszedjük a hatályos jogszabályok szerint a gazdasági társaság élén álló ügyvezetőt terhelő kötelezettségeket és feladatokat.

Ügyvezetői feladatok

Az ügyvezető alapvetően a gazdasági társaság élén álló, a társaság önálló, hatékony működését irányító természetes személy. Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és a tag(gyűlés) határozatai által megszabott keretek között. Általános jelleggel képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróság, illetve más hatóság előtt; képviseleti jogosultsága lehet önálló vagy együttes. Képviseleti jogosultságát eseti jelleggel vagy ügykörre korlátozva állandó jelleggel delegálhatja. A társaság dolgozói tekintetében alapvetően az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogkört.

A gazdasági társaság működtetése körében vezeti a tagjegyzéket, a határozatok könyvét, és gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.

A jogszabályi határidőknek megfelelően elkészíti és elfogadtatja a társaság mérlegét és vagyonkimutatását. A társaság tulajdonosai felé kötelezettsége a taggyűlés szabályszerű összehívása, megfelelő előkészítése, és a taggyűléséről való jegyzőkönyv készíttetése. A gazdasági társaság cégnyilvántartásban vezetett adatainak változása esetén gondoskodik a változások cégnyilvántartási bejegyzése iránt.

Az ügyvezető felelőssége

Az ügyvezető felel az ügyvezetői tevékenységével a gazdasági társaságnak okozott károkért. Másrészt meghatározott feltételek esetén felel a társaságon kívüli harmadik személyek irányába, az olyan károkért, amelyet ügyvezetőként eljárva okozott. Ez utóbbi felelősség lehet akár deliktuális, akár kontraktuális jogviszonyból eredő. A hatályos jogszabályok értelmében az ügyvezető ügyvezetői minőségében és tevékenységével a társaságnak okozott károkért való felelősségre a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályait rendelte alkalmazni. Az ügyvezetőt a gazdasági társaság e legtöbb esetben megbízási jogviszony, ritkább esetben munkaviszony keretei között alkalmazza. Ha az ügyvezető a szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, és ezzel a társaságnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Az ügyvezetőnek lehetősége van arra, hogy kimentse magát a felelősség alól: a korábbi szabályozás szerint a felelősség alóli mentesüléshez azt kellett bizonyítani, hogy az illető az ügyvezetői kötelezettségének körében a megfelelő gondossággal járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható volt. Az új Ptk. értelmében a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség alól csak akkor lehet mentesülni, ha az érintett bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg, vagy ha az ügyvezető jogviszonya két beszámoló elfogadása közötti időszakban szűnt meg, ekkor, a gazdasági társaság a felmentvény megadásával elismeri az ügyvezetői munka megfelelő ellátását az adott időszakban.

Harmadik személyekkel szemben az ügyvezető által, ebben a minőségében okozott károkért főszabály szerint a gazdasági társaság felel. Az ügyvezető a társasággal egyetemlegesen csak akkor köteles helytállni az okozott károkért, ha a kárt szándékosan okozta. Így tehát a gondatlanság következtében előállt kárért az ügyvezető a külső személy irányában közvetlenül nem vonható felelősségre.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.