Current filters:  
Turkey
Government
Turkey
CETINKAYA
The Short-Term Work Allowance is to be continued for an additional two months.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish Constitutional Court granted a decision on September 17, 2020 regarding an applicant's claims on violation of right to request protection of personal data under right to privacy and freedom of communication ...
CETINKAYA
Review of Constitutional Court's decision on labelling obligations.
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
İdari yargı sistemimiz, 521 sayılı Danıştay Kanunu'nun yürürlükte bulunduğu süreçte genel olarak iki; özel olarak da tek dereceli iken, 3619 ve 3622 sayılı kanunlarla getirilen değişiklikler...
Deris IP Attorneys
The Constitutional Court of the Republic Of Turkey ("Constitutional Court" or "Court) rendered an important decision regarding freedom of speech with relation to creating unfair
LBF Partners
Anayasa Mahkemesi 22/07/2020 tarihli ve 31193 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 18/05/2020 tarih ve 2017/39987 başvuru numaralı kararında, proje sahiplerinin mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruya konu tam yargı davasında yeniden yargılama yapılmasına hükmetmiştir.
Kilic Cayli & Partners
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda doğrudan temin 22'nci maddede düzenlenmiş olup buna göre; "Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın...
ASTEKINLEGAL
"Ne bis in idem" ilkesi hukukun evrensel ilkelerinden birisidir. Anayasamızda bu ilkeye dair açık bir düzenleme bulunmasa da, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, diğer bazı mevzuatlarımız...
Kilic Cayli & Partners
İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ayrıca idarenin tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi...
Kilic Cayli & Partners
Normal ihale usulünde zorunlu olmasına rağmen T.C. Kimlik Numarası'nın belirtilmemesi halinde, tekliflerin değerlendirilmesi nasıl olmalıdır? Eksik bilgi tamamlatma mümkün müdür?
Kilic Cayli & Partners
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tekliflerin değerlendirilmesi" başlıklı 37. maddesi uyarınca birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı...
Kilic Cayli & Partners
29.12.2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren ‘Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsü' nün 5. Maddesinde DMO'nun amacı; "kamu hukukuna tâbi olan ...
Kilic Cayli & Partners
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli 1 sayılı tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı listesinin 2'nci fıkrasında; ihale kanunlarına tabi ...
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi, başvurucunun temsilcisi olduğu internet sitesine erişimin tamamıyla engellenmesine karar verilmesiyle başvurucunun ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiştir.
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court ruled that the applicant's freedom of speech and freedom of the press are violated by the decision to completely block access to the website that the applicant is representative of.
Moroglu Arseven
Presidential Decree ("Decree") numbered 2483 was published in the Official Gazette dated 30 April 2020 and numbered 31114 and entered into force on the same day.
Moroglu Arseven
AR-GE İhalelerine İlişkin Usul Ve Esaslar Yürürlüğe Girdi
Erdem & Erdem Law
Significant amendments have been introduced regarding certain receivables through the Law No. 7244 on the Mitigation of the Impacts of the Novel Coronavirus (COVID-19)
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin bir internet haber sitesi hakkında verilen erişim tedbirine ilişkin verdiği 2015/16368 sayılı kararı, 2 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esin Attorney Partnership
The Constitutional Court issued its decision no. 2015/16368 regarding a decision to block access to a news website. The decision was published in the Official Gazette on May 2, 2020.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media