Netherlands: Leasing Alert (Dutch)

Last Updated: 27 April 2017
Article by Cornélie Arnouts and Justine Van Lochem

We vallen met de deur in huis: het nieuwe ROZ-model voor woonruimte is beschikbaar!

Vernieuwing na 14 jaar!

Vorig jaar informeerden wij u via verschillende kanalen over de flexibilisering van het woonruimte huurrecht (onder meer over de verruiming met tijdelijke huurovereenkomsten) per 1 juli 2016 en over de huursombenadering (relevant voor coöperaties). Kort gezegd is het voortaan mogelijk kortlopende huurovereenkomsten (twee of vijf jaar) te sluiten zonder dat een opzegging is vereist om deze te doen eindigen.

Ondertussen was de Raad voor de Onroerende Zaken (ROZ), in het bijzonder de Juridische Commissie Huurzaken, drukdoende met de herziening van het enigszins gedateerde ROZ-standaardmodel voor woonruimte (uit 2003). Deze week, 18 april jl. publiceerde de ROZ op haar website het nieuwe standaardmodel. Bij dit model horen eveneens vernieuwde standaard algemene bepalingen en een actuele handleiding.

Traditiegetrouw is de omvang van de huurovereenkomst te overzien (zeker na verwijdering van tekstblokken die in het betreffende geval niet van toepassing zijn) en zijn de algemene bepalingen vrij uitgebreid.

Welke wijzigingen vallen op?

Het standaardmodel is een keuzemenu geworden. Dit geldt zowel voor de duur van de huurovereenkomst (er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een bepaalde duur met een einde van rechtswege of voor een langere huurrelatie) als ook voor de doelgroep, bijvoorbeeld verhuur aan jongeren of ouderen. Indien een huurder niet langer tot de 'gekozen' doelgroep behoort, kan een verhuurder de huurovereenkomst opzeggen met een beroep op 'dringend eigen gebruik'. Voor de bedoeling van partijen ten aanzien van de looptijd (bij het aangaan van de huur) is al plaats gemaakt in de considerans. Dit juichen wij toe met het oog op eventuele toekomstige procedures, waarbij een rechter altijd zal willen vaststellen wat partijen bij aanvang van de overeenkomst voor ogen stond. Een considerans is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Bekeken door een verhuurdersbril (welke reputatie de ROZ van oudsher heeft (gehad)) ogen de eerste artikelen van het nieuwe standaardmodel huurdersvriendelijk. Zo wordt expliciet benoemd wat de consequenties zijn van bijvoorbeeld het overschrijden van een overeengekomen bepaalde termijn of het nalaten van de waarschuwingsplicht bij tijdelijke huurovereenkomsten: huurbescherming voor de huurder. Dit volgt reeds uit de wet, maar voorziet niettemin in een heldere informatieverstrekking aan enerzijds bemiddelaars of adviseurs en anderzijds aan (niet professionele) huurders.

Looptijd; een kritische noot

Het keuzemenu voorziet in vier smaken qua looptijd. Opties 1 en 2 zien op een overeenkomst voor onbepaalde tijd en opties 3 en 4 op een overeenkomst voor bepaalde tijd. Optie 2 sluit aan bij een brief van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 december 2016 waarin is bevestigd dat de nieuwe regels per 1 juli 2016 zijn bedoeld als een extra alternatief en dat aan de 'bestendige' praktijk geen afbreuk wordt gedaan. Die praktijk zou zijn (zoals nu ook de tekst in het standaardmodel luidt): 'Onbepaalde tijd met een minimum duur van twaalf maanden'. Optie 2 zou (volgens de ROZ en de minister) de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd buiten de wettelijke regeling voor de tijdelijke huurovereenkomsten (met een einde van rechtswege en een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid voor de huurder) moeten houden. In de markt komt deze variant inmiddels meer voor.

Onzes inziens loopt de verhuurder met optie 2 wel een risico. Immers, de wet bepaalt (in artikel 7:271 lid 2 BW) dat als een huurovereenkomst voor woonruimte wordt gesloten voor een onbepaalde tijd, beide partijen op ieder gewenst moment de huurovereenkomst kunnen opzeggen. De in de optie 2 opgenomen minimum duur van 12 maanden (gedurende welke periode partijen de huurovereenkomst niet tussentijds door opzegging mogen beëindigen) lijkt dan ook nietig. Die nietigheid leiden wij af uit artikel 7:271 lid 7 BW: '(...) of waarbij van andere bepalingen van dit artikel [7:271 BW] wordt afgeweken, is nietig)'. Een nietig beding vereist geen nadere acties van een huurder. In dat verband verwijzen wij naar een brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 februari 2017 (pagina 3 en 4) die die nietigheid in een ander verband (namelijk artikel 7:271 lid 1 BW) heeft onderstreept. De woordkeuze van optie 2 achten wij daarom ongelukkig en wij zouden liever zien dat gesproken wordt van een huurovereenkomst voor bepaalde termijn met een verlenging voor onbepaalde tijd.

In de handleiding staat de ROZ overigens expliciet stil bij de discussie die over (de haalbaarheid van) optie 2 bestaat. Tijd, en met name de rechtspraak, zal leren of optie 2 standhoudt.
Wij zouden zelf eerder opteren voor een alternatief dat bestaat uit een eerste bepaalde termijn van één jaar (omdat wij begrip hebben voor de kosten die gepaard gaan met een nieuwe huurder), welke overeenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij expliciet is benoemd dat partijen niet onder de nieuwe tijdelijke overeenkomsten beogen te vallen (en nadrukkelijk uitgaan van een opzegging om de huurovereenkomst te doen eindigen). Dit sluit ook aan bij het oorspronkelijke artikel 3 van het voorgaande standaardmodel van de ROZ voor woonruimte (uit 2003).

Overige wijzigingen

Het nieuwe standaardmodel houdt verder rekening met medehuurders, maakt onderscheid tussen de sociale en vrije sector (als het gaat om de indexering), staat stil bij (de risico's van) all-in huur en bevat voorts een onderscheid tussen de kosten voor nutsvoorzieningen en servicekosten. Voorheen werd dit met name behandeld in de algemene bepalingen. Ook is een artikel toegevoegd waarin een waarborgsom wordt afgesproken, met de keuzemogelijkheid of de verhuurder over dit bedrag wel of geen rente vergoedt. De boetebepaling is tot slot (uit de algemene bepalingen) overgeheveld naar de huurovereenkomst zelf en er zijn diverse boetes uitgeschreven die gekoppeld zijn aan specifieke overtredingen. Ook is aan iedere boete een maximumbedrag toegekend. Dit is een wijziging die de verhuurders zullen toejuichen, omdat de eerdere boetebepaling geen standhield in juridische geschillen. Rechters toetsen immers sinds enige tijd (ook) ambtshalve aan de Europeesrechtelijke richtlijnen die consumenten beschermen. Gehandhaafd in het nieuwe standaardmodel is de ruimte voor bijzondere bepalingen voor zover de algemene bepalingen niet daarin voorzien (denk aan een huurbeding, voorkeursrecht van koop enzovoorts).

Uiteraard bevatten ook de algemene bepalingen wijzigingen ten opzichte van het model uit 2003. Voorbeelden hiervan zijn de benoeming van AirBnB (en soort gelijke bijverdienmodellen) in het onderverhuurverbod en een meer uitgebreide regeling ten aanzien van veranderingen die huurder aan het gehuurde wenst aan te brengen. Hiervan kan worden afgeweken in artikel 12 (bijzondere bepalingen) van de huurovereenkomst.

Inhouse seminar

Mocht u interesse hebben in het bijwonen van een inhouse seminar over het nieuwe ROZ-model woonruimte, dan kunt u die interesse alvast kenbaar maken door ons een mail te sturen en voegen wij u graag toe aan de genodigdenlijst.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Free Registration
Gain access to Mondaq global archive of over 375,000 articles covering 200 countries with a personalised News Alert and automatic login on this device.
Mondaq News Alert (some suggested topics and region)
Select Topics
Registration (please scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions